Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski Park Betanija

Datum objave: 03.08.2020. 09:18 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 29, 30.07.2020.

Na osnovu članova 25. stav (7), 32. stav (3) i 39. stav (2) Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17 i 1/18), te članova 10. i 68. Statuta Općine Centar Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), Općinsko vijeće Općine Centar, na 53. redovnoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. godine, donijelo je

 

ODLUKU


O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "GRADSKI PARK BETANIJA"


 

Član 1.

 

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski Park Betanija" (u daljem tekstu: Plan), a naročito: granice prostorne cjeline i granice površina raznih namjena, urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina, uvjeti uređenja građevinskog zemljišta, uvjeti za izgradnju građevina za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara za potrebe odbrane od ratnih djelovanja, uvjeti za privremeno korištenje javnih površina, uvjeti korištenja zemljišta na zaštićenim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima, uvjeti za uređenje fasada i postavljanje ograda, uvjeti uređenja zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim građevinama kao i djelatnosti i uvjeti pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati u planiranom prostoru.
 

Član 2.

 

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 324/3, 372/2 i 370/2, potom produžava na istok obuhvatajući parcelu k.č. 372/2, te od zapadnog ruba parcele k.č. 366/1 nastavlja na sjeveroistok idući planiranom saobraćajnicom (obuhvata je) i dolazi u tačku br. 1 koja ima koordinate y=6532337 i x=4860427, a nalazi se na međi između parcela k.č. 1629 i 358, potom nastavlja na sjever, te istok idući međama parcela k.č. 281, 295, 34/2 (presjeca parcelu k.č. 34/1), 65, 62/11, 62/8, 62/4, 62/10, 62/9, 71, 86/2, 89, 93, 109, 104, 103, 101/1, 147, 160, 163, 174, 172, 230, 206, 205 (obuhvata ih) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 197, 204 i 205. Granica obuhvata produžava na jug sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 204, 210/4, 208, te obuhvata parcelu k.č. 219 i dolazi na najjužniji rub parcele k.č. 213, zatim nastavlja u istom pravcu u pravoj liniji sijekući parcele k.č. 219, 222/1, 222/4, nastavlja na istok, te jug idući međama parcela k.č. 5, 15/1 (obuhvata ih) te izlazi na put k.č. 1626/1 kojim produžava do tromeđe parcela k.č. 15/1, 300 i 1626/1. Granica obuhvata skreče na jugozapad idući preko parcela k.č. 300, 297/1, 295, 296 (koordinate prelomnih tačaka: br. 2 y=6533470, x=4860021; br. 3 y=6533457, x=4860009; br.4 y=6533458, x=4859996; br. 5 y=6533455, x=4859986; br. 6 y=6533450, x=4859987; br.7 y=6533447, x=4859977; br. 8 y=6533448, x=4859970) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 295, 297/1 i 1625, zatim produžava na sjever, te zapad idući međama parcela k.č. 295, 293, 303, 302/2, 304, 302/3 (obuhvata ih) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 302/3, 302/1 i 313/1. Granica obuhvata se potom lomi na jug sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 302/1, 302/7, 302/5, te nastavlja u istom pravcu idući međom parcele k.č. 302/, 1629 (obuhvata ih), potom skreće na zapad sijekući parcele k.č. 1629, 860/1, 860/2, 861 i dolazi u tačku br. 9 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 860/7 i 861, a ima koordinate k.č. y=6533314, x=4859426, garnica zatim nastavlja na sjeverozapad idući planiranom saobraćajnicom koja ide preko parcele k.č. 860/1 i dolazi u tromeđu parcela k.č. 860/1, 871 i 1633.Granica potom produžava na sajeverozapad idući međama parcela k.č. 871, 870, 872, 1633, 881 (obuhvata ih), nastavlja u istom pravcu planiranom saobraćajnicom preko parcele k.č. 878 (obuhvata je) i izlazi naput k.č. 1633 kojeg obuhvata potom dolazi u tačku br. 10 sa koordinatama y=6532780, x=4859847, te se lomi na jug idući planiranom saobraćajnicom (ne obuhvata je) i dolazi u tačku br. 11 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 835/9 i 835/3, a ima koordinate y=6532830, x=4859496. Granica obuhvata nastavlja u istom pravcu idući planiranom saobraćajnicom (ne obuhvata je), potom skreće na zapad te sjever idući parcelama k.č. 1635/1, 1631/1, 1631/6, 1631/4, 1631/5 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br.12 koja se nalazi na rubu planirane sobraćajnice koja ima koordinate y=6532412, x=4859488, skreće na istok, te zapad idući planiranom saobraćajnicom (ne obuhvata je), lomi se na sjever idući međom parcele k.č. 372/3 (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Poljine i K.O. Sarajevo IV, Općina Centar. Površina obuhvata iznosi P= 143,7 ha.

 

Član 3.

 

Plan se sastoji iz tekstualnog dijela i grafičkih priloga. Tekstualni dio i grafički prilozi Plana su sastavni dio Regulacionog plana "Gradski Park Betanija" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/02, 20/15, 29/15, 11/17 i 23/17).
 

Član 4.

 

Urbanističkim planom grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo za period od 1986. do 2015. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/99), za područje planiranja utvrđena namjena je Gradski Park "Betanija" - 1.10.-2..

U sklopu obuhvata ovog Plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:

Zona "A" - Ulazna partija /3,55 ha/,

Zona "B" - Obrazovni centar /3,50 ha/,

Zona "C" - Hortikulturno uređena parkovska površina /30,04 ha/,

Zona "D" - Pejzažno oblikovana parkovska površina /11,78 ha/,

Zona "E" - Arboretum /19,79 ha/,

Zona "F" - Prirodno uređena površina /45,53 ha/,

Zona "G" - Golf igralište /20,53 ha/,

Zona "H" - Benzinska stanica /0,50 ha/.

 

Član 5.

 

Uređenje prostora se vrši prema prema sljedećim urbanističko-tehničkim uslovima, odnosno na način:

Regulaciona linija utvrđena ovim Planom određuje granicu između posjeda vlasnika zemljišta ili korisnika zemljišta koje je dodijeljeno korisniku na korištenje i javnog dobra. Granica parcele ne može prelaziti regulacionu liniju.

Granica parcele može preći regulacionu liniju određenu Planom samo u slučaju kada se nakon realizacije saobraćajnice utvrdi da je to moguće, kao i u slučaju trokuta preglednosti, gdje se parcela mora zaustaviti na bankini saobraćajnice s tim da se ovaj dio parcele ne može koristiti za izgradnju, nego je potrebno zemljište urediti prema uslovima i namjeni koja je određena Planom.

Građevinska linija određena Planom ograničava prostor na kojem je moguća realizacija građevine.

Građevinska linija utvrđuje graničnu liniju građevine u odnosu na javnu površinu, saobraćajnicu, vodotok i ujedno označava liniju iskolčenja.

Unutar građevinske linije moguće je definisati tlocrt građevine u ovisnosti od potreba, a prema uslovima utvrđenim ovim Planom.

Novoplanirane građevine mogu se graditi na površinama koje su predviđene Planom i utvrđene građevinskom linijom.

Postojeće građevine koje se nalaze na površinama koje su Planom predviđene za drugu namjenu, ne mogu se dograđivati i nadograđivati. Nisu dozvoljeni zahvati koji znatnije povećavaju njihovu materijalnu vrijednost. Moguće je dozvoliti samo tekuće održavanje postojećeg građevinskog fonda do privođenja zemljišta konačnoj namjeni.

Na građevinama koje su predviđene za uklanjanje, radi privođenja zemljišta konačnoj namjeni, a prema postavkama Plana, nisu dozvoljeni zahvati koji će povećati njihovu materijalnu vrijednost. Moguće je dozvoliti intervencije samo na tekućem održavanju.

Postojeće individualne građevine u funkciji stanovanja koje se Planom zadržavaju mogu biti rekonstruisane, dograđene ili nadograđene prema uslovima utvrđenim Planom, ali najviše 25% od ukupne površine postojećeg objekta.

Na površinama koje obrađuje Plan do privođenja zemljišta krajnjoj namjeni ne može se dati saglasnost i odobrenje na privremeno korištenje površina.

Na površinama namijenjenim za odmorišta moguće je postavljanje nadstrešnica - hladnjaka sa odgovarajućim mobilijarom (klupa, korpa, česma i ostali sadržaji urbanog mobilijara) napravljeni od prirodnog materijala (drvo, kamen i sl.).

Spratnost objekata utvrđena ovim Planom ne može se mijenjati.

Ovim Planom stavljen je van snage Urbanistički projekat "Golf igralište - Betanija" ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 20/06), te je ponovo definisana zona "G" - golf igralište na drugim parcelama u skladu s idejnim rješenjem od VF Komerc d.o.o., dostavljenim Zavodu od Općine Centar Sarajevo, Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje, akt broj 03/B-19-598/20 od 06.03.2020. godine, a kako je prikazano u grafičkim prilozima Plana.

U okviru obuhvata Plana definisan je i prostor za lociranje spomen obilježja.

Postojeće individualne građevine sa funkcijom stanovanja mogu se u potpunosti i/ili djelimično staviti u funkciju Parka i prilagoditi prostorno - funkcionalnim potrebama planskog obuhvata.

Izgradnja građevina se ne može započeti bez prethodno minimalanog uređenja zemljišta čiji obim podrazumijeva: saobraćajni pristup parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i električnu mrežu.

Nivelete pješačkih saobraćajnica kao prilazi i ulazi u sve objekte moraju biti isprojektovane i izvedene sa nagibima koji omogućavaju nesmetano kretanje hendikepiranih lica.

Nivelacione kote poda prizemlja objekata u odnosu na saobraćajnicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu i moraju biti od istih uvećane za min. 15 cm.

Priključke na saobraćajnice i mrežu instalacija treba u svakom konkretnom slučaju posebno projektovati, a u skladu sa Planom. Obavezno je projektovanje brojila za sve vrste instalacija i njihovo ugrađivanje za potrebe svakog potrošača.

U okviru obuhvata Plana moguće je predvidjeti i polaznu stanicu buduće žičare, koja svojim horizontalnim i vertikalnim gabaritima, kao i drugim elementima ne smije ugroziti primarne sadržaje Gradskog parka, odnosno dimenzije objekta moraju biti minimalne bez bilo kakvih pratećih sadržaja, osim u funkciji transporta.

Kod arhitektonskog oblikovanja objekata treba primijeniti u što većoj mjeri prirodne materijale.

Javne površine (zelene površine, parkirališta, pločnici i sl.) ne mogu se zaposjedati drugim objektima i sadržajima koji nisu u funkciji parka.

Za sve građevine koje će se graditi na osnovu Plana potrebno je prethodno pribaviti projektnu dokumentaciju.

Pri izdavanju odobrenja za građenje arhitektonskih i drugih objekata potrebno je pribaviti geološki nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun objekata mora se dimenzionirati za potrese najmanje 8° MCS.

 

Član 6.

 

Planom utvrđene namjene površina (A, B, C, D, E, F, G i H) se ne mogu mijenjati.
 

Član 7.

 

Izgradnja i uređenje površina vrši se u skladu sa prethodno pribavljenom odgovarajućom dokumentacijom i to za:

Ulaznu partiju, Arboretum, Golf igralište i Obrazovni centar - Idejni projekti i posebni programi i projekti sadnje.

Ostale površine pod vegetacijom, a prema idejnom projektu hortikulture - glavne projekte hortikulture. Svaki projekat (etapna izrada i realizacija) mora voditi računa o ovom prostoru kao jedinstvenoj biološkoj cjelini. Definisana cjelina za izradu ovog nivoa tehničke dokumentacije mora predstavljati logičnu prostorno - funkcionalnu cjelinu.

Planom predviđene građevine na ostalim površinama pod vegetacijom:

a) vrši se na osnovu idejnog rješenja arhitektonskih objekata sa urbanističkim rješenjem građevinske parcele na prethodno uređenom građevinskom zemljištu čiji obim podrazumijeva: saobraćajni pristup parceli, priključenje parcele na komunalnu infrastrukturnu mrežu,

b) prema idejnom projektu kojeg sačinjava: situacija na ažurnoj geodetskoj podlozi sa vanjskim uređenjem, tlocrti etaža, četiri fasade, najmanje dva presjeka i tehnički opis sa preciziranom primjenom materijala.

 

Član 8.

 

Ovim planom utvrđeni su slijedeći oblici uređenja površina pod zelenilom:

1. Linijski sistem - aleja uz glavnu kompozicionu os kao i kraći potezi (manje aleje) unutar obuhvata posmatranja;

2. Hortikulturno uređena parkovska površina;

3. Pejzažno oblikovana parkovska površina;

4. Arboretum;

5. Prirodno uređena površina;

6. Golf igralište;

7. Uređene površine u sklopu namjene: ulazna partija, obrazovni centar i benzinska stanica.

 

Član 9.

 

Biološki uslovi za realizaciju pejzažno oblikovnog rješenja Gradskog parka Betanija:

Koristiti autohtone dendro vrste koje pripadaju zajednici šuma kitnjaka i običnog graba (Querco -Carpinetum) i zajednici šuma lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli - Quercetum roboris), a koje su grupisane prema izdvojenim tipovima staništa, ali i bogato unošenje raznih hortikulturnih taksona, podvrsta, varijeteta, formi i kultivara i slično, s ciljem dobivanja povoljnih hortikulturno - arhitektonskih akcenata ili drugih vizuelno - estetskih efekata.

Koristiti sadni materijal odabranih vrsta dendroflore visokog kvaliteta uz obavezan certifikat, koji svim parametrima, uzrastom, razvijenošću debla, krošnje i korjenovog sistema, odgovara heterogenim mikrostanišnim uslovima sa mogućnošću njege u prvim godinama nakon sadnje.

Aktivnosti na realizaciji i bilo kakvim zahvatima - intervencije i/ili rekonstrukcije na biološkoj komponenti posmatranog obuhvata moraju se obaviti uz konsultaciju stručnih lica vezano za oblast hortikulture.

 

Član 10.

 

Na zemljištima koja su u privatnom vlasništvu zadržava se postojeći način korištenja uz mogućnost povećanja površina pod visokim zelenilom ili voćnjaka s ciljem saniranja i stabilizacije padine.
 

Član 11.

 

Na saobraćajnicama koje prolaze kroz prostorni obuhvat se ne mogu predviđati potporni zidovi osim na dijelovima na kojima je to neophodno zbog inžinjersko-tehničkih uvjeta.

Obavezna je primjena usjeka, zasjeka, nasipa sa minimalnim nagibom 2:1, obavezno je ozelenjavanje u skladu sa planskim odrednicama.

Uz glavni projekat saobraćajnice obavezna je izrada hortikulturnog uređenja.

Površine za parkiranje utvrđene Planom obavezno treba da sadrže element biološke komponente.

 

Član 12.

 

Unutar granica Plana ne može se odobriti izgradnja građevine u kojoj se obavlja djelatnost koja ugrožava prirodnu i čovjekovu sredinu i nije kompatibilna sa namjenom cjelokupnog prostornog obuhvata.
 

Član 13.

 

Izdavanje građevne dozvole za građenje stambene zgrade na prostoru koji nije predviđen Planom se ne može odobriti.
 

Član 14.

 

Objekti privremenog karaktera tipa kioska, tezge, stolova, rashladnih uređaja ne mogu se smjestiti na javnim površinama i unutar trokuta preglednosti saobraćajnice.
 

Član 15.

 

Za objekte koji su u funkciji rekreacije (tipa: univerzalna ploha, tenis igralište, golf igralište i sl.) ne mogu se graditi tribine za gledaoce niti prostor ograđivati slobodnostojećim fiksnim ogradama.
 

Član 16.

 

Površine namijenjene rekreaciji se ne mogu natkrivati stalnim konstrukcijama. Može se odobriti natkrivanje sa privremenim montažno-demontažnim konstrukcijama, a za potrebe dodatnih programa, te sezonskog korištenja.
 

Član 17.

 

Na prostoru koji je obuhvaćen Planom nije dozvoljeno podizanje čvrstih ograda izuzev u sklopu okućnice na privatnom individualnom posjedu, ali na način da se ne naruši prirodnost ambijenta (drvena ograda, živa ograda).
 

Član 18.

 

Na površinama područja rekreacije ne može se odobriti izgradnja pješačkih staza i drugih saobraćajnih površina niti površinska obrada korištenjem asfalta.

U cilju lakše komunikacije korisnika moguće je odobriti samo prirodno uređenje terena - formiranje pješačkih staza sa završnim slojem smjese trava otpornih na gaženje, ostaci drveta (kora i sl.), kamen i sl.

 

Član 19.

 

Položaj posuda za smeće individualnog stanovanja mora se riješiti na odgovarajući način unutar parcele.

Posude za smeće na javnim površinama koje će koristiti posjetioci Parka bit će razmještene na osnovu elaborata komunalne organizacije zadužene za održavanje ove površine.

 

Član 20.

 

Uređenje vododerina, bujica i lokalnih vodotoka mora biti u skladu sa ukupnim konceptom organizacije prostora.

Ni jedan predviđeni sadržaj ne smije dovesti u pitanje uređenje parkovnih vodnih površina, niti ugroziti njegove Planom predviđene zalihe.

 

Član 21.

 

Izgradnja komunalne infrastrukture u okviru obuhvata se vrši shodno idejnim rješenjima pojedinih faza koji su sastavni dio ovog Plana.
 

Član 22.

 

Minimum uvjeta za arhitektonsko oblikovanje građevina utvrđen je Planom, a isti je slijedeći:

materijali koji se mogu primijeniti su savremeni i oblikovani u duhu ambijenta,

moguća je primjena stakla kod formiranja fasada javnih sadržaja,

min. nagib krova 27°, a max. 35°,

niveleta pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u sve građevine moraju biti isprojektovani i izvedeni prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranju arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).

 

Član 23.

 

Ljetne bašte namijenjene ugostiteljskoj djelatnosti mogu se locirati samo uz matične ugostiteljske građevine.

Privremeni zaštitni elementi od sunca i kiše nad ljetnim baštama su suncobrani i tende bez mogućnosti postavljanja nadstrešnica i pretvaranja istih u zimske bašte.

 

Član 24.

 

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbjeđeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03, 22/06 i 43/10) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05 i 59/07).
 

Član 25.

 

Po jedan primjerak ovjerenog Plana nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u Općini Centar Sarajevo u Službi za urbanizam i zaštitu okoliša i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
 

Član 26.

 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 08-19-3495/20
16. jula 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Općinskog vijeća
Karolina Karačić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
betanija.pdf
PODIJELI: