Odluka o usvajanju Regulacionog plan Kvadrant C - Marijin Dvor

Datum objave:30.01.2020. 13:30 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2020.

Grad Sarajevo

 

 

ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „KVADRANT C- MARIJINDVOR“

 

(Nacrt)

Nosilac pripreme Plana:

Gradonačelnik

Nosilac izrade Plana:

Zavod za planiranje razvoja

Kantona Sarajevo

Obrađivač:

Služba za urbano planiranje, investicije,

stambene i komunalne poslove

 

 

ODLUKU

O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA

KVADRANT C - MARIJIN DVOR ”

 

Član 1.

Usvaja se Regulacioni plan „Kvadrant C - Marijin Dvor" (u daljem tekstu: Plan).

 

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

Postojeće stanje i projekciju izgradnje i uređenja prostora sa namjenom površina i urbanističko-tehničkim uslovima za izgradnju u okviru Plana;

-           Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

-           Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata,

karta 1. - Izvod iz Urbanističkog plana grada Sarajeva

karta 2. - Ažurna geodetska podloga

karta 3. - Razmještaj, namjena i spratnost objekata

/postojeće stanje/

karta 4. - Posjedovno stanje

karta 5 - Odnos prema postojećem građevinskom fondu

karta 6. - Razmještaj, spratnost i namjena objekata

karta 7. - Mreža građevinskih i regulacionih linija

karta 8. - Namjena površina

Idejno rješenje saobraćaja.

Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda.

Idejno rješenje toplifikacije-gasifikacije,

Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete,

-    Idejno rješenje hortikulture, Idejno iješenje tk-mreže.

 

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbama člana 3. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 1/18), a u skladu sa članom 177. kojim je propisano da Skupština Kantona, gradsko i općinsko vijeće koji su donijeli odluku o pristupanju izradi planskog dokumenta do dana 30.06.2017. godine, donose i odluku o usvajanju i odluku o provođenju tog planskog dokumenta.

Statutumi osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 16. stav 1. tačka 1. i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 - prečišćeni tekst) kojim je utvrđeno da je Grad, kao jedinica lokalne samouprave, nadležan za regulisanje pitanja iz oblasti prostornog uređenja i urbanizma odnosno da Gradsko vijeće donosi odluke i druge propise iz nadležnosti

Grada.

Planski osnov

Planski osnov za donošenje ove Odluke je Prostorni plan Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 26/06, 4/11 i 22/17) i Urbanistički plan grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986.-2015. godine - („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 5/99, 14/00, 4/02 i 37/14).

Razlozi donošenja Odluke

Cilj izrade Plana je preispitivanje prostornih mogućnosti područja za interpolaciju nove gradnje uvažavajući postojeće stanje, planiranje kvalitetnijeg saobraćajnog rješenja, opremanje područja društvenom infrastrukturom, te potrebnom mrežom komunalne i energetske infrastrukture.

Obrazloženje predloženih rješenja

Članom 1. utvrđuje se usvajanje Plana.

Članom 2. đefmiše se sadržaj Plana.

Članom 3. defmiše se mjesto čuvanja Plana.

Članom 4. propisuje se stavljanje van snage Odluke o RP „Kvadrant C-Marijin Dvor”(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 27/03).

Članom 5. propisuje se način stupanja na snagu Odluke

 

ODLUKA

O PROVOĐENJU REGULA CIONOG PLANA
„KVADRANT C- MARIJINDVORu

 

(Nacrt)

Nosilac pripreme Plana:

Gradonačelnik

Nosilac izrade Plana:

Zavod za planiranje razvoja
Kantona Sarajevo

Obrađivač:

Služba za urbano planiranje, investicije,
stambene i komunalne poslove

SARAJEVO, JANUAR 2020

Adresa: Hamdije Kreševljakovića       

71000 Sarajevo, BiH
Tel:      +387 33 216 659

Fax:     +387 33 205 874

Email: 

 

Na osnovu člana 177. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17 i 1/18), te člana 16. stav 1. tačka 1. i člana 26. stav 1. tačka 2.

Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj dana    2020.  godine, donijelo je

(nacrt)

 

ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA KVADRANT C - MARIJINDVOR“

 

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Regulacionog plana „Kvadrant C - Marijin Dvor" (u daljem tekstu: Plan), a naročito granice prostome cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim objektima.

Član 2.

Granica obuhvata Plana polazi od tačke br.l koja se nalazi na parceli k.č. 4359, a ima koordinate y=6532009, x=4856569, zatim produžava na sjever sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 4359 i 4339/1, te idući međom parcele k.č. 3378/1 (obuhvata je) dolazi u tačku br.2 koja se nalazi na parceli k.č. 4306, a ima koordinate y=6531975, x=4856718, zatim nastavlja na sjeveroistok idući putem k.č. 4306 i dolazi u tačku br.3 koja ima koordinate y=6532668, x=4856873, lomi se u pravcu juga sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 4338/1, 3361/2, 3361/3, 3369/8, 3369/15, 4339/1,4359 i dolazi u tačku br.4 koja se nalazi na parceli k.č. 4359, a ima koordinate y=6532681, х ==4856645, potom produžava na jugozapad idući desnim koritom rijeke Miljacke (ne obuhvata je) k.č.4359 i dolazi do tačke br.l, odnosno do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Novo Sarajevo I, Općina Novo Sarajevo. 

Površina obuhvata Plana iznosi P=14,6 ha.

Član 3.

U obuhvatu Plana definisanc su zone sa sljedećim namjenama:

Poslovno - stambena zona 2,37 ha

-           Poslovna 0,59 ha

Obrazovanje 3,29 ha

-           Kultura 1,31 ha

-           Diplomatsko - konzularna predstavništva 0,79 ha

-           Trg i javne površine 1,41 ha

-           Saobraćajne površine 2,35 ha

-           Zelene površine i Vilsonovo šetalište 2,43 ha

•          Koeficijent izgrađenosti utvrđen je i prezentiran u tekstualnom obrazloženju Plana;

•          Nivelacione kote prizemlja planiranih objekata u odnosu na saobraćajnicu - ulicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu;

•          Nivelaciona kota prizemlja ili suterena u objektima u kojima je predviđen poslovni prostor mora se izvesti najmanje 15.0- 20.0 cm više od kote niveleta pločnika;

•          Priključke na saobraćajnice i mrežu komunalne infrastrukture treba u svakom konkretnom slučaju projektovati u skladu sa Planom (važećim tehničkim normativima), na osnovu faza komunalne infrastrukture koje su sastavni dio Plana;

•          Kolski saobraćajni pristup se ostvaruje samo sa glavne gradske saobraćajnice - ulice Zmaja od Bosne, a ulica Vilsonovo šetalište se koristi isključivo za pješački i biciklistički saobraćaj;

•          Prva izljevna traka kod Instituta za herniju i fiziku isključivo služi za isključenje sa saobraćajnice Zmaja od Bosne, a uključenje na navedenu saobraćajnicu se vrši preko servisne saobraćajnice koja će voditi do semaforizirane raskrsnice kod zgrade MUP-a;

•          Sa saobraćajnice Zmaja od Bosne vrši se isključenje vozila u garažu Importane centra i na 1 transverzalu, a izlaz iz podzemne garaže vrši se isključivo preko rampe na servisnu saobraćajnicu planiranu Planom.

Arhitektonsko oblikovanje:

Pri arhitektonskom oblikovanju i materijalizaciji nove izgradnje, te rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojećih objekata predlaže se poštivanje sljedećih uslova:

•          Kod arhitektonskog oblikovanja objekata birati slobodnije funkcionalno oblikovanje, sa jednostavnim, mirnim arhitektonskim linijama i formom jednostavnih kubusa. Savremeni način tretiranja fasade treba biti sa aspekta forme, kolorita i upotrebe savremenih materijala;

•          Preporučuje se izvlačenje i uvlačenje u okviru osnovnog horizontalnog gabarita objekta.

Kod objekata čija dužina prelazi 40 metara, potrebno je vertikalama izdijeliti objekat u lamele, poštivajući ritam uličnog fronta i uslove vezane za građevinsku liniju koji su utvrđeni ovim članom;

•          Kod objekata veće spratnosti i volumena preporučuje se smicanje i povlačenje vertikalnog gabarita, a naročito završnih etaža, uz povremeno naglašavanje horizontala, kako bi se vizuelno ublažio vertkalni volumen;

•          Novi ili zamjenski objekti moraju svojim likovnim izrazom, proporcijama, arhitekturom i odnosom masa, činiti oblikovnu cjelinu sa susjednim novorealiziranim i planiranim objektima ili blokom u cjelini;

Uređene zelene i druge javne površine:

Uređene zelene površine se javljaju kao jedan od ravnopravnih sadržaja u predviđenim namjenama i u oblikovno-sadržajnom smislu potrebno ih je uskladiti sa karakterom pretežne namjene, sa linijskim zelenilom uz Miljacku, a s ciljem zadovoljenja estetsko-edukativne funkcije i ambijenta ugođaja za buduće posjetioce. Procenat zastupljenosti zelenih površina u predmetnom obuhvatu mora biti zastupljen u minimalnom iznosu od 25% .

Trg treba biti organiziran kao jasna prostorna cjelina koju definiše jedinstvena i slobodna forma u svrhu zadovoljenja potreba budćih posjetilaca i održavanja javnih manifestacija.

Sve zelene i javne površine moraju biti opremljene elementima urbanog mobilijara.

 

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbama člana 3. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 1/18), a u skladu sa članom 177. kojim je propisano da Skupština Kantona, gradsko i općinsko vijeće koji su donijeli odluku o pristupanju izradi planskog dokumenta do dana 30.06.2017.godine, donose i odluku o usvajanju i odluku o provođenju tog planskog dokumenta.

Statutami osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbama člana 16. stav 1. tačka 1. i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 - prečišćeni tekst) kojim je regulisano da je Grad, kao jedinica lokalne samouprave, nadležan za regulisanje pitanja iz oblasti prostornog uređenja i urbanizma odnosno da Gradsko vijeće donosi odluke i druge propise iz nadležnosti Grada.

Planski osnov

Planski osnov za donošenje ove Odluke je Prostorni plan Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 26/06, 4/11 i 22/17) i Urbanistički plan Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986.-2015. („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 5/99, 14/00, 4/02 i 37/14).

Razlozi donošenja Odluke Cilj izrade Plana je preispitivanje prostornih mogućnosti područja za interpolaciju nove gradnje uvažavajući postojeće stanje, planiranje kvalitetnijeg saobraćajnog rješenja, opremanje područja društvenom infrastrukturom, te potrebnom mrežom komunalne i energetske infrastrukture. Obrazloženje predloženih rješenja

Članom 1. utvrđuju se uslovi korišćenja, izgradnje, uređenja, zaštite prostora i način provođenja Plana.

Članom 2. utvrđuju se granice i površina prostornog obuhvata Plana.

Članom 3. defmišu se zone sa namjenama površina u obuhvatu Plana.

Članom 4. defmišu se urbanističko tehnički uslovi za izgradnju objekata i uređenje gađevinskog zemljišta

Članom 5. propisuju se uslovi za uređenje građevinskog zemljišta

Članom 6. defmišu se odnosi prema postojećim objektima

Članom 7. propisuju se uslovi za obavljanje djelatnosti u poslovnim prostorima

Članom 8. propisuju se uslovi za postavljanje ograda

Članom 9. defmišu se saobraćajne površine, površine za parkiranje i garažiranje

Članom 10. propisuju se uslovi za uređenje zelenih i slobodnih površina

Članom 11. propisuju se mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

Članom 12. defmišu se uslovi za izdavanje urbanističke saglasnosti

Članom 13. propisuju se uslovi zatemeljenje i statički proračun planiranih građevina

Članom 14. propisuje se da prestaje da važi Odluka o provođenju RP „Kvadrant C - Marijin Dvor” („Službene novine Kantona Sarajeva”, broj 27/03) Članom 15. propisuje se način stupanja na snagu Odluke

 

REGULA CIONI PLAN KVADRANT C- MARIJIN DVOR“

 

NOSILAC PRIPREME PLANA

Gradonačelnik

NOSILAC IZRADE PLANA

Zavod za planiranje razvoja
Kantona Sarajevo

OBRAĐIVAČ

Služba za urbano planiranje, investicije, stambene i komunalne poslove

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „KVADRANT C - MARIJIN DVOR” (u daljem tekstu „Plan”) usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj 24.02.2016. godine („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 11/16). Izmjene i dopune
Odluke o pristupanju izradi Plana usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj 26.03.2019. godine („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 15/19), kojim je propisano da se iz zabrane građenja izuzima parcela za izgradnju objekta Muzeja savremene umjetnosti ARS AEV1.

Cilj izrade Plana je preispitivanje prostornih mogućnosti područja za interpolaciju nove gradnje uvažavajući postojeće stanje, planiranje kvalitetnijeg saobraćajnog rješenja, opremanje područja društvenom infrastrukturom, te potrebnom mrežom komunalne i energetske infrastrukture.

 

1.             GRANICE OBUHVATA PLANA I POVRŠINA

Područje koje je obuhvaćeno Planom ograničeno je:

-               sa sjevera glavnom gradskom saobraćajnicom - Ulica Zmaja od Bosne, sa istoka trasom I transverzale (administrativnom granicom općina Centar i Novo Sarajevo),

-               sa juga rijekom Miljackom.

-               sa zapada trasom II transverzale (ulica Hamdije Ćemerlića).

Granice područja su utvrđene i detaljno opisane u članu 2. Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „KVADRANT C - MARIJIN DVOR” („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 11/16).

Površina obuhvaćena utvrđenim granicama iznosi 14,6 ha i nalazi se na području Općine Novo Sarajevo.

 

2.ODNOS PREMA RAZVOJNOM PLANU PROSTORNOG UREĐENJA

Urbanističkim planom grada Sarajeva, za urbano područje Sarajevo, za period 1986,- 2015.god. („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 5/99 - prečišćeni tekst, 4/02 i 37/14) i na razmatranom području utvrđena je sljedeća namjena: poslovna zona „Novo Sarajevo” (1.5.-15.)

 

3.POSTOJEĆE STANJE

Obuhvat Plana nalazi se u centralnom dijelu Općine Novo Sarajevo i u kontaktnoj zoni sa: RP „Kvadrant Cl- Marijin Dvor”, RP „Gradski centar - Marijin Dvor” i RP „Centar Novo Sarajevo”.

Nagib terena je manji od 5% što spada u optimalno povoljne terene za gradnju svih vrsta objekata različite spratnosti i namjene.

U geomorfološkom pogledu teren predstavlja ravan teren sa padnim uglovima ispod 50.

Sa aspekta geološke građe, ovaj teren je izgrađen od eluvijalno - deluvijalnih sedimenata kvartamog pokrivača u kojima su, neposredno ispod površine i humusnog pokrivača, izdvojene tamnosmeđe organogene padinske ilovače sa drobinom koje leže preko crvenomrkih padinskih ilovača sa drobinom. Debljina ovih naslaga iznosi 1 - 3 m.

Ove naslage leže preko šljunka čija debljina varira od 3 - 4 m, odnosno koji se nalazi na dubinama od 3 - 6,5 - 7 m ispod sadašnje površine tla ovog terena.

U šljunku u središnjem dijelu terena utvrđeno je prisustvo sočiva nepravilnog oblika i različite debljine naslaga krečnjačke drobine pomiješane sa naslagama šljunka i pijeska. Debljina ovog sočiva se povećava posmatrajući od istoka ka zapadnom dijelu obuhvata. Inače, debljina ovogsočiva varira od 0,5 u istočnom do 2,5 m u zapadnom dijelu obuhvata.

Ispod šljunka su naslage geološkog supstrata predstavljene laporima gornjeg miocena koje leže na dubinama od 5,5 - 6 m u istočnom, odnosno na dubinama od 6,0 - 7,0 m u zapadnom dijelu obuhvata.

Kada su u pitanju hidrogeološke karakteristike ovog terena potrebno je istaći da su povoljne, ali uz napomenu da je u šljunku utvrđena pojava zaglinjenosti i muljevitosti uz prisustvo podzemne vode na dubinama od 2 - 6 m ispod sadašnje površine tla.

Izgrađen je od humusa ispod koga leže naslage kvartamog pokrivača predstavljene tamnosmeđim i crvenomrkim ilovačama sa drobinom, krečnjačkom drobinom i šljunkom. Sveove naslage leže preko lapora koji čine geološki supstrat.

Ovo tlo je stabilno i na njemu nisu uočene pojave nestabilnosti, odnosno klizanja i odroni tla. Također nisu uočene pojave raskvašavanja tla.

Kategorizacija terena prema pogodnosti za građenje predstavlja procjenu svih inženjersko- geoloških i geotehničkih uslova koji su za razmatrano područje mjerodavni.

Zbog toga je cijela površina ovog obuhvata izdvojena kao površina, odnosno teren povoljan za građenje.

Na osnovu seizmotektonske karte BiH, područje Sarajeva izdvojeno je pod VII 0 Merkalijeve skale (MSC). Ova vrijednost je računata za srednje uslove tla, što znači da bi trebalo obratiti pažnju na prirast seizmičkog intenziteta u lošim sredinama pa se dodaje +10MCS.

Mikro lokalitet obuhvata, pored umjereno-kontinentalne klime kotlinskog tipa, odlikuje se i u određenim specifičnostima kao što su: pojave inverzije temperature i sa manjom učestalošću jačih vjetrova. Radi zadržavanja prirodne ventilacije prostora Marijin Dvora, potrebno je
voditi računa o visini planiranih objekata i njihovoj orijentaciji (orjentisati u pravcu isto- zapad) kako bi se obezbijedila prirodna ventilacija zraka uz padinu (danik) i niz padinu (noćnik), uvažavajući koridor rijeke Miljacke. U obuhvatu Plana anketirana su 34 objekta, od toga je deset (10) stambenih, jedan (1) stambeno-poslovm (Importane centar), jedan objekat ambasade i 22 poslovna objekta različitenamjene (MUP, muzej, srednje i visoko obrazovanje, banka i dr.).

Pretežna spratnost objekata je P+l. Spratnost ostalih objekata se kreće od P do P+12, a kategorije objekata su različite i kreću se od prve (I) do šeste (VI).

Ukupna tlocrtna površina objekata u obuhvatu je 33 670 m2, ukupne BGP 109 730 m2.

U obuhvatu Plana živi cea 200 stanovnika.

Proeenat izgrađenosti (Pi) iznosi 22%, a koeficijent izgrađenosti (Ki) iznosi 0,75.

Obuhvat Plana je dobro opremljen komunalnom i saobraćajnom infrastrukturom.

 

4.            PROSTORNA ORGANIZACIJA

Koncept prostome organizacije Plana karakteriziraju tri osnovne prostome i funkcionalne zone:

-               zona postojeće izgradnje, zauzima zapadni dio obuhvata - prostor uz Vilsonovo šetalište iglavnu gradsku saobraćajnicu na kojoj su locirani objekti visokog i srednjeg obrazovanja;

-               zona za ambasade, diplomatska predstavništva i planirani Muzej modeme umjetnosti zauzima jugoistočni dio obuhvata - prostor uz Vilsonovo šetalište i trasu Prve transverzale;

-  ,zona nove izgradnje zauzima centralni dio obuhvata - prostor uz ulicu Zmaja od Bosne i Vilsonovo šetalište. Ovo je podmčje planirano za izgradnju novih stambeno-poslovnih ' sadržaja sa centralnim prostorom trga i parkovskom površinom.

4.1 Namjena površina

U cilju realizacije koncepta prostome organizacije i usklađivanja sa zatečenim načinom korištenja zemljišta, u obuhvatu Plana defmisane su sljedeće namjene: zona obrazovanja (srednje i visoko), poslovno stambena zona, poslovna zona, zona kulture, zona ambasada, zona parkovskog zelenila, aleja „Vilsonovo šetalište”, sa kolsko-pješačkim prilazima, manjim skverovima i površine za primami saobraćaj i saobraćaj u mirovanju.

4.2.Razmještaj fizičkih struktura

Površine na kojima se planira izgradnja objekata, a u okviru predviđenih namjena, defmisane su. građevinskom parcelom, građevinskom linijom objekata, max. spratnošću, bruto građevinskom i tlocrtnom površinom, kao i namjenom objekata.

Kroz koncept prostornog uređenja su preispitana ranija planska iješenja koja nisu realizovana i predložena nova, uvažavajući postojeće imovinsko-pravne odnose.

Ukupna urbanistička kompozicija je tako koncipirana da može obezbijediti sklad između novih arhitektonskih masa, posebno stavljajući akcent na kompoziciju ukupne ulične fasade, prema ulici Zmaja od Bosne i Vilsonovom šetalištu. Spratna visina objekata, odnosno njihovi horizontalni i vertikalni gabariti su u direktnoj vezi sa veličinom parcela što je utjecalo na koeficijente i procente izgrađenosti na vlasničkim parcelama.

-  Građevinska parcela br. 1. - poslovno - stambeni objekat prema ulici Zmaja od Bosne, max. spratnosti od P+5 - P+12 planiran je tako da horizontalni i vertiklani gabariti formiraju trg prema ulici Zmaja od Bosne kao nastavak trga formiranog ispred Importane centra, formirajući povučenu uličnu fasadu prateći građevinsku liniju postojećeg objekta Importanecentra. Objekat je planiran na vlasničkoj parceli u sklopu koje je i planirana javna površina, odnosno trg površine 4 250m2. Objekat je planiran sa tri ili (više) podzemnih etaže u kojima
mogu biti poslovni i komercijalni sadržaji, kao i podzemne etaže garaže koje moraju zadovoljiti potrebe saobraćaja u mirovanju. Мах. visina objekta iznosi 50 m i propisana je u Odluci o pristupanju izradi Plana. U ovisnosti od namjene pojedinih dijelova objekta, kao i prilagodbe spratnih visina prema namjeni prostora u objektu, može doći do odstupanja predloženih spratnosti, ali max. visina najviših dijelova objekta ne može biti veća od 50 m.
Namjena objekta je poslovno - stambena sa 80% poslovnog i komercijalnog sadržaja i 20% stambenog prostora (poslovni i stambeni apartmani).

- Građevinska parcela br. 2. - II faza objekta Importane centra max. spratnosti od P+M+5 -P+M+12+K i formira povučenu uličnu fasadu prateći građevinsku liniju postojećeg navedenog objekta.

Objekat je planiran sa tri ili (više) podzemne etaže u kojima mogu biti poslovni i komercijalni sadržaji, kao i podzemne etaže garaže koje moraju zadovoljiti potrebe saobraćaja u mirovanju. Мах. visina objekta iznosi 50 m i propisana je u Odluci o pristupanju izradi ovog Plana. U ovisnosti od namjene pojedinih dijelova objekta, kao i prilagodbe spratnih visina prema namjeni prostora u objektu, može doći do odstupanja predloženih spratnosti, ali max. visina najviših dijelova objekta ne može biti veća od 50 m. Ovaj objekat je planiran kao poslovno- stambeni sa 80% poslovnog i komercijalnog sadržaja i 20% stambenog prostora (poslovni i stambeni apartmani).

-  Građevinska parcela br. 3. - poslovni objekat max. spratnosti od P+2 - P+4. Мах. Visina objekta prema ulici Vilsonovo šetalište iznosi 21 m i propisana je u Odluci o pristupanju izradi ovog Plana. U ovisnosti od namjene pojedinih dijelova objekta, kao i prilagodbe
spratnih visina prema namjeni prostora u objektu, može doći do odstupanja predloženih spratnosti, ali max. visina najviših dijelova objekta ne može biti veća od 21 m prema ulici Vilsonovo šetalište.

- Građevinska parcela br. 6. - poslovni objekat max. spratnosti od P+l - P+4. Мах. visina objekta prema ulici Vilsonovo šetalište iznosi 21 m i propisana je u Odluci o pristupanju izradi ovog Plana. U ovisnosti od namjene pojedinih dijelova objekta, kao i prilagodbe spratnih visina prema namjeni prostora u objektu, može doći do odstupanja predloženih spratnosti, ali max. visina najviših dijelova objekta ne može biti veća od 21 m prema ulici Vilsonovo šetalište.

Na građevinskim parcelama br. 3. i 6. moguća je rekonstrukcija, dogradnja ili zamjena građevinskog fonda u planiranim horizontalnim i vertikalnim gabaritima koji su prikazani na grafičkom prilogu “Razmještaj, namjena i spratnost objekata14M 1:1000. Obzirom da se radi o poslovnim objektima koji da bi se izgradili ili obnovili moraju biti i samoodrživi da bi njihova realizacija bila opravdana i realna. Iz gore navedenog, ovi objekti su planirani kao poslovni sa 80% poslovnog i komercijalnog sadržaja i 20% stambenog prostora (poslovni i stambeni apartmani).

Sve planirane podzemne etaže poslovnih i komercijalnih sadržaja, kao i podzemne etaže garaža, mogu se povezati na svim ili određenim nivoima planiranih objekata, sa podzemnim etažama novoplaniranih i postojećih objekata na drugim građevinskim parcelama, ukoliko se
posjednici vlasničkih parcela uzajamno dogovore i ukoliko postojeći i novoplanirani infrastrukturni sistemi to budu omogućavali, a nakon izrade svih faza koje su sastavni i obavezni dio Plana.

 Građevinska parcela br. 4. - diplomatsko konzularno predstavništvo, spratnosti P+2. Мах. visina objekta prema ulici Vilsonovo šetalište iznosi 2lm, što je propisano u Odluci o pristupanju izradi ovog Plana.

 Građevinska parcela br. 5. - Muzej savremene umjetnosti “ARS AEVI”, spratnosti od P+2 - P+5. Muzej je projektovao italijanski arhitekta Renzo Piano. Cilj projekta ARS AEVI je formiranje Internacionalnog multikulturalnog centra i Muzeja savremene svjetske umjetnosti
u Sarajevu. Objekti budućeg arhitektonskog kompleksa ARS AEVI bit će disperzno locirani, a realizacija projekta je otpočela izgradnjom pješačkog mosta koji spaja lijevu i desnu obalu Miljacke. Objekat je izuzet iz režima zabrane građenja, u cilju ubrzanja procedure dobijanja potrebnih saglasnosti i njegove realizacije.

- Planirana je dogradnja Mašinskog fakulteta, spratnosti S+P+2, što je ujedno i preuzetaobaveza iz ranijeg Plana.

Ulica Zmaja od Bosne i ulica Vilsonovo šetalište povezane su jakim pješačkim koridorima sa linijskim zelenilom - stablašicama, za kretanje pješaka prema trgu i Vilsonovom šetalištu, a
prikazani su na grafičkom prilogu “Razmještaj, namjena i spratnost objekata11M 1:1000. Saobraćajni pristup na predmetno područje je planiran sa glavne gradske saobraćaj niče, uliceZmaja od Bosne i to: izljevna traka i desno skretanje kod Instituta za herniju i fiziku, zatim,lzljevna traka, desno skretanje na semaforiziranoj raskrsnici kod zgrade MUP-a, kao i uključenje, zatim izljevna traka kod Importane centra se produžava u odnosu na postojeću i koristi isključivo za desna skretanja, odnosno pristup objektu, tj rampi za ulaz u garažu i u nastavku desno skretanje na I transverzalu.

Ulica Vilsonovo šetalište, planirana je šetnica namijenjena isključivo za pješački i biciklistički saobraćaj, što omogućava longitudinalni pravac rekreacije. Iz smjera ulice Zmaja od Bosne planiran je pješački prodor prema ulici Vilsonovo šetalište u širini od 22 m sa linijskim zelenilom, urbanim mobilijarom i vizualizacijom.

U obuhvatu je planirana i servisna saobraćajnica od zgrade Ujedinjenih nacija do Prirodno -  matematičkog fakulteta, kao dvosmjerna, i koja je povezana sa ulicom Zmaja od Bosne kod objekta MUP-a semaforiziranom raskrsnicom.

Uz I i II transverzalu pješački saobraćaj je odvojen zelenom površinom od motornog saobraćaja, sa mogućnošću formiranja drvoreda, kao vida naglašavanja značajnih S)aobraćajnica i načina smanjenja zagađenja (buke i prašine).

Uz sve primame i sekundarne saobraćajnice planirana je izgradnja trotoara.

Saobraćaj u mirovanju je planiran u skladu sa prostornim mogućnostima i potrebama korisnika. Parking mjesta moraju biti obezbijeđena u zatvorenom (podzemne ili nadzemne etaže) ili na otvorenom parkiralištu u okviru pripadajuće građevinske parcele.

Procjena broja parking-garažnih mjesta: za administraciju - jedno parking mjesto na 30 m2po max. BGP, za trgovinu - jedno parking mjesto na 60 m2po max. BGP, za planiranu stambenu izgradnju - 1 stan - 1,1 parking mjesto.

Urbanističko tehnički pokazatelji:

Građevinska parcela broj 1. Poslovno - stambeni objekat

Građevinska parcela broj 2. Poslovno - stambeni objekat

Površina  2 096 m2

Tlocrtna površina  1 180 m2

BGP     11 520 m2

Procenat izgrađenosti57% Ki  5,4

BGP - stambenog prostora  2304      m2- 23            stambene jedinice

BGP - 100m2 po stambenoj jedinici - cca 85 stanovnika ( 25 PM)

BGP - poslovnog sadržaja       9 216 m2

Građevinska parcela broj 3.   Poslovni objekat

Površina 2 310 m2

Tlocrtna površina  2    075 m2

BGP 10            350 m2

Procenat izgrađenosti79,5% Ki 4,4

BGP - stambenog prostora     2070   m2- 21 stambene j edinice

BGP - 100 m2po stambenoj jedinici - cca 75 stanovnika ( 23 PM)

BGP - poslovnog sadržaja       

 

Građevinska parcela broj 4. Diplomatsko - konzularno predstavništvo

Površina 5 182 m2

Tlocrtna površin 2       58 m2

BGP  6474      m2

Procenat izgrađenosti41,6%

Ki  1,2

Površina  7 338 m2

Tlocrtna površin 2 150m2

BGP     4 875 пг

Procenat izgrađenosti29,3% Ki 0,7 

Građevinska parcela broj 6. Poslovni objekat

Površina  1 520 m2

Tlocrtna površina  1418m2

BGP     6 300 m2

Procenat izgrađenosti89,1%

Ki  4,2

BGP - stambenog prostora 1 260 m2 – 13 stambenih jedinica

BGP - 100m2 po stambenoj jedinici - cea 45 stanovnika ( 13 PM)

BGP - poslovnog sadržaj a  5040m2

 

1.         ZELENILO

Navedene karakteristike lokacija, kao i karakter pretežne namjene, zahtijevaju da zelene površine, zastupljenošću i prostornom distribucijom, doprinesu ostvarenju zaštitno-estetskih i oblikovno-pejsažnih efekata.

U tom cilju potrebno je sačuvati postojeće vrijedne zelene površine oko objekata obrazovanja i kulture, zatim postojeće linijske sisteme formirane uz južnu i sjevernu granicu obuhvata i predvidjeti nove površine zelenila uz novoplanirane sadržaje. Ulica Vilsonovo šetalište nalazi se u prostornom obuhvatu i predstavlja jedan od najvrjednijih drvoreda u gradu. Brz razvoj grada, izgradnja infrastrukture i intenziviranje saobraćaja, uticalo je na zdravstveno stanje i ovog dragocjenog fragmenta gradskog zelenila, te je s tog aspekta neophodna kontinuirana zaštita. Iz Elaborata “Uređenje i mogućnosti korištenja ulice Vilsonovo šetalište" preuzeta su sva planska opredjeljenja.

 

2.         ODNOS PREMA POSTOJEĆEM GRAĐEVINSKOM FONDU

Za realizaciju planiranih sadržaja potrebno je ukloniti 22 objekata ukupne tlocrtne površine 10 431 nr, ukupnog BGP-a 18 044 m2 i prosječne spratnosti P+M.

Planom se zadržava 12 poslovnih objekata ukupne tlocrtne površine 23 239 m2, ukupnog BGP-a 91 686 m21 prosječne spratnosti P+4.

 

3.         URBANISTIČKO - TEHNIČKI POKAZATELJI

Definisanjem prostora u obuhvatu Plana dobijeni su sljedeći urbanističko-tehnički pokazatelji:

ukupna površina obuhvata      14,6 ha - 146 000 m2

broj stanovnika            700 -1000

gustina naseljenosti   208st/ha - 146st/ha

ukupna tlocrtna površina objekata koji se zadržavaju 23 239 m2

ukupna tlocrtna površina planiranih objekata            15 820 m2

ukupna tlocrtna površina objekata     39 060m2

ukupna BGP objekata koji se zadržavaju 91   686m2

ukupna BGP planiranih objekata         105 720m2

ukupna BGP objekata197      406m2

procenat izgrađenosti obuhvata (Pi)

koeficijent izgrađenosti obuhvata (Ki)

 

Prilog: Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“ sa Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: