Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka motornog vozila za posebne namjene

Datum objave: 19.05.2020. 13:02 / Izvor: Akta.ba, 11.05.2020.

Odluka o poništenju postupka nabavke motornog vozila za posebne namjene

 

11.05.2020

Faza postupka: 

Pokretanje i tok postupka

Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 

07.05.2020

Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

 Odluka

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Uprava policije

 

Broj: 02-14-4-5750-14

Datum: 07.05.2020.

 

Na osnovu člana člana 23. stav (3), tačka h) Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 1/16, 26/19 i 31/19) i člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14), policijski komesar, donosi:

 

ODLUKU

Poništava se otvoreni postupak „Nabavka motornog vozila za posebne namjene",

pokrenut na osnovu Obavještenja o nabavci, broj 16475-1-1-97-8-116/19, od 27.12.2019. godine.

 

Obrazloženje

Na osnovu Odluke, broj 02-14-4-5750, od 28.10.2019. godine, obavještenja o nabavci, broj 16475-1-1-97-3-100/19, od 29.10.2019. godine i ispravke obavještenja o nabavci, broj 16475-1-1-97-8-116/19, od 27.12.2019. godine, proveden je otvoreni postupak za „Nabavku motornog vozila za posebne namjene". Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 850.000,00 KM bez PDV-a.

Prema Zapisniku sa otvaranja ponuda od 03.01.2020. godine, za aktivno učešće u postupku, dostavljene su ponude od strane ponuđača: „КМ Trade" doo Visoko i „DanialS" doo Tešanj.

Postupajući po rješenju Kancelarije za razmatranje žalbi, broj JN2-01-07.1-763-7/20, od 15.04.2020. godine. Komisija je izvršila ponovni pregled i ocjenu dostavljenih ponuda, te sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj 02-14-4-5750-13 od 05.05.2020. godine, u kome je navela da se ponuda ponuđača "DanialS" doo Tešanj odbacuje u skladu sa članom 68. stav (1) i stav (4) tačka i) Zakona, jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije i iz razloga što dostavljeni dokumenti prema članu 48. i 49. Zakona nisu dostavljeni na način propisan tenderskom dokumentacij om.

Ponuda ponuđača "KM Trade" doo Visoko se odbacuje u skladu sa članom 68. stav (1) i stav (4) tačka i) Zakona, jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije i iz razloga što dostavljeni dokumenti - izjave prema članu 45., 47. i 52. Zakona nisu dostavljeni na način propisan Zakonom.

S obzirom da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, shodno članu 69. stav (2) tačka d) Zakona, riješeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Ugovornom organu u roku od 10 (deset) 101. Zakona o javnim nabavkama.

Protiv ove Odluke dopiištena je žalba koja se dana od dana prijema obavještenja, a u skladu sa članom 99. i 101.Zakona o javnim nabavkama.

 

Policijski komesar

Generalni inspektor policije

Nusret Selimović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: