Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka i postavljanje jarbola na brdu Hum

Datum objave: 09.11.2017. 08:15 / Izvor: Akta.ba, 07.11.2017.

GRAD SARAJEVO

 

Broj: 01-14-5036-3/17

Sarajevo,24.10.2017.godine

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14) i člana 38. stav (1) Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 34/08-Prečišćeni tekst) gradonačelnik Grada Sarajeva, donosi:

 

 O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

I

Poništava se postupak javne nabavke pokrenut Odlukom broj:01-14-5036/17 od 10.10.2017. godine putem Konkurentskog zahtjeva, za javnu nabavku “Nabavka i postavljanje jarbola na brdu Hum”, iz razloga jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

Odlukom broj: 01-14-5036/17 od 10.10.2017. godine, pokrenut je postupak javne nabavke “Nabavka i postavljanje jarbola na brdu Hum” putem Konkurentskog zahtjeva.

Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je na portalu Agencije za javne nabavke broj:1278-7-1-157-3-17/17 od 11.10.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana Rješenjem gradonačelnika broj:01-05-2207/17 od 20.04.2017. godine, na sastanku održanom 23.10.2017. godine u 12:30 sati, utvrdila je da u određenoom roku za dostavljanje ponuda na protokol ugovornog organa nije zaprimljena nijedna ponuda.

Komisija za javnu nabavku sačinila je zapisnik dana 24.10.2017. godine i dala preporuku gradonačelniku da se postupak poništi, obzirom da u određenom roku za dostavljanje ponuda nije dostavljena nijedna ponuda.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Prihvatajući preporuku Komisije, gradonačelnik donosi ovu Odluka.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba putem ugovornog organa u roku od 5 (pet) dana.

 

 Gradonačelnik Grada Sarajeva

 mr. Abdulah Skaka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: