Ponuda za kupovinu dionica Centrotrans- Eurolines d.d. Sarajevo

Datum objave: 24.07.2019. 08:42 / Izvor: Dnevni Avaz, 24.07.2019.

Na osnovu čl. 9. st (1) Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»SI. novine Federacije BiH", br. 77/15), Sejari d.o.o. Sarajevo, Blažuj 78, llidža, BiH (u daljem tekstu: ponuditelj), objavljuje:

 

Ponuda

za kupovinu dionica Centrotrans- Eurolines d.d. Sarajevo

 

 

Ponuđač

Sejari d.o.o. Sarajevo, Blažuj 78, llidža, BiH

Emitent

Centrotrans- Eurolines d.d. Sarajevo, Kurta Schorka 14,71000 Sarajevo

Ukupan broj dionica emitenta

Dionički kapital emitenta u iznosu od 8.512.210,00 KM se sastoji od ukupno 121.603 (stotinudvadesetjednahiljadašeststotinatri) redovnih običnih dionica nominalne vrijednosti 70,00 KM

Postojeći udjel ponuđača u emitentu

Ponuđač posjeduje 57.922 (pedesetsedamhiljadadevestotinadvadesetdvije) dionica emitenta koje čine 47,6320 % vlasničkog udjela Ponuđača u emitentu

Dionice na koje se odnosi ponuda za preuzimanje

Broj dionica emitenta koje su predmet ponude je 63.681, (šesdesettrihiljadešeststotinaosamdesetjedan) ili 52,3680 % redovnih dionica.

Dionice na kojima je zasnovano pravo tereta

Ponuđač će kupiti i dionice na kojima je zasnovano neko opterećenje (založno pravo, pravo plodouživanja, prava trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti), odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara. Takve dionice se mogu deponovati ako dioničar u periodu trajanja

ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira FBiH provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja i istovremenog novog upisa opterećenja na ponudioca, uz pisanu saglasnost lica u čiju korist, odnosno po čijoj odluci je zasnovano opterećenje, s tim da se saglasnost pravnog lica ovjerava pečatom tog lica, a saglasnost fizičkog lica se ovjerava kod notara.

Cijena

Ponuđena cijena po jednoj dionici je 46,00 KM odnosno 65,71% od nominalne vrijednosti dionice

Rok važenja ponude za preuzimanje

Rok po ovoj tender ponudi je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja ponude u novinama suglasno načinu objave koji je utvrđen Zakonom.

Plaćanje cijene

Ako su Ispunjeni svi uslovi iz ponude, vrijednosni papiri ponuđeni na ponudi biti će kupljeni i plaćeni u roku od 7 dana od dana isteka roka trajanja ponude. Plaćanje će se izvršiti preko Registra za vrijednosnih papira FBiH prenosom novčanih sredstava sa posebnog računa Ponuđača, na račune dioničara koji su deponovali dionice. Dionice deponovane u postupku preuzimanja će biti prenesene na Sejari d.o.o. Saraievo, Blažuj 78, Ilidža, BiH.

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na ponudu za preuzimanje

Registar vrijednosnih papira FBiH Maršala Tita 9/ II 71000 Sarajevo E-mail: info@rvp.ba

Internet adresa: www.rvp.ba

Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati svakim danom osim subote i nedjelje.

Firma, sjedište i poslovna adresa depozitara

Registar vrijednosnih papira FBiH Maršala Tita 9/ II 71000 Sarajevo

Izjava ponuđača

Ponuda za preuzimanje upućuje se svim dioničarima ciljnog društva za sricanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uslovima.

Izvor finansiranja

Sredstva za finansiranje ponude su osigurana iz bankarske garancije. Ponuđač će dostaviti Registru bezuslovnu, neopozivu i na prvi poziv plativu bankarsku garanciju na ime Registra a u korist dioničara sa rokom važenja koji ne može biti kraci od 15 dana od posljednjeg roka za plaćanje dionica.

Namjera i strateški planovi ponuđača u pogledu budućeg poslovanja u odnosu na ciljno društvo

Ponuđač ima namjeru preuzeti viasništvo nad ciljnim društvom u 100% iznosu u toku trajanja ponude. Provođenje ponude za preuzimanje ima za cilj upravljanje ciljnim društvom u pravcu njegovog daljnjeg razvoja i jačanja. Ponuđač nema namjeru promjene dosadašnje politike zapošljavanja, te ima za cilj da zadrži dosadašnji ravnopravni status zaposlenika ciljnog društva i ponuđača.

Namjera ponuditeija u vezi sa upravom emitenta

Ponudilac nema namjeru vršiti promjene u vezi uprave i nadzornog odbora ciljnog društva.

Pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara

Ako nakon ponude za preuzimanje ponudilac bude držao najmanje 95 % dionica s pravom glasa ciljnog društva, ponudilac će iskoristiti pravo na prijenos dionica s pravom glasa manjinskih dioničara uz pravičnu naknadu.

Dostavljanje odgovora na tender ponudu

Vlasnik traženog vrijednosnog papira u toku trajanja ponude zaključno sa zadnjim danom, prihvaća ponudu neposredno-ličnim dolaskom u sjedište Registra za vrijednosne papire FBiH u Sarajevu, te posredno-preporučenom poštanskom dostavom potrebno je na Nalogu NP2popunite sve tražene podatke. Nalog ovjerite kod notara. Za pravna lica, neophodno je da notar utvrdi identitet ovlaštene osobe za zastupanje pravnog lica na temelju aktualnog sudskog izvoda koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca. U NP2 nalog dostaviti ovjerenu fotokopiju ili original potvrdu od banke iz BiH u kojoj je otvoren račun, iz kojeg se vidi broj bankovnog računa koji je unesen u nalogu NP2 i na kojoj je naveden jedan od identifikacionih podataka o vlasniku (JMBG ili broj osobne iskaznice).

DOSTAVITE NALOG NP2:

a) POŠTOM: Notarski ovjeren NP2 Nalog na adresu: Registrar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Maršala Tita 62/2, 71000 Sarajevo,

b) OSOBNO/ LIČNO: Dolaskom u prostorije Registrara vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Maršala Tita 62/2 (od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati) predajte popunjan notarski ovjeren NP2 nalog. Uvjet za provodivost i urednost naloga je da:

1 .Podaci o vlasniku vrijednosnih papira registrirani u sistemu Registra odgovaraju podacima upisanim u NP2 nalogu,

2. Da se količina vrijednosnih papira unesena u nalogu nalazi na RVP računu vlasnika osim ako su dionice upisane na skrbničkom računu kada prihvatanje ponude obavlja banka skrbnik. Ukoliko se vrijednosni papiri ne nalaze na RVP računu vlasnika potrebno je dostaviti Obrazac 10 ovjeren od vlasnika i brokerske kuće za prijenos vrijednosnog papira s klijentskog računa vlasnika pri brokerskoj kući na RVP račun vlasnika.

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira

Dioničar može deponovane dionice povući do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje. Povlačenje ima učinak odustanka od prihvatanja ponude za preuzimanje odnosno učinak raskida ugovora

Dodatne informacije               

Advokat Jasmin Starčević, ul. Blažuj 78 tel 062 345 816

 

 

 

Sejari d.o.o. llidža, Blažuj 78, llidža, BiH

zastupan po predsjedniku uprave Sarajlija Hasanu po punomoći Advokat Jasmin Starčević tel 062 345 816

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: