Ponuda za preuzimanje društva Siporex d.d. Tuzla

Datum objave: 13.12.2017. 09:29 / Izvor: Oslobođenje, 13.12.2017.

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Službene novine Federacije BiH br. 77/15 - u daljem tekstu Zakon o preuzimanju), društvo Xella BH d.o.o. Tuzla kao ponudilac. putem punomoćnika - advokata zajedničke advokatske kancelarije Bojana Tkalčić - Đulić, Olodar Prebanić, Adela Rizvić i Arela Jusufbašić - Goloman iz Sarajeva, ovim putem daje:

 

PONUDU ZA PREUZIMANJE DRUŠTVA

''SIPOREX" d.d. Tuzla

 

1. Ciljno društvo

1.1  Ciljno društvo je ''SIPOREX" d.d. Tuzla

12  Sjedište Ciljnog društva je u Ul. Nikole Tesle br. 3,75000 Tuzla.

1.3 Osnovni kapital Ciljnog društva iznosi 12.971.181.30 KM (dvanaesmilionadevetstosedamdesetjedna hiljada stoosamdesetjena i 30/100 konvertibilnih maraka).

1.4 Osnovni kapital je podijeljen na 131754 (slovima: stotinutridesetjednahiljadasedamstotina pedesetčetiri) redovnih/običnih dionica koje čine 100% osnovnog kapitala Ciljnog društva. Svaka dionica ima nominalnu vrijednosti od 98,45 KM. Ciljno društvo ima samo jednu klasu dionica.

 

2. Ponudilac

2.1 Ponudilac je Xella BH d.o.o. Tuzla..

2.2 Sjedište Ponudioca je u Ul. Nikole Tesle br. 3, 75000 Tuzla.

 

3. Dionice Ciljnog društva koje drži Ponudilac

3.1 Ponudilac drži 125.777 redovnih dionica Ciljnog društva što čini 95,464% od ukupnog broja dionica Ciljnog društva.

3.2 Svaka dionica Ciljnog društva daje pravo na jedan glas na Skupštini društva, pa Ponudilac drži i 95,464% od ukupnog brojaglasova Ciljnog društva.

3.3 Ponudilac djeluje samostalno.

 

4. Dionice koje su predmet ponude

4.1 Predmet ponude za preuzimanje su 5.977 (slivima: pethiljadadevetstosedamdesetsedam) redovinh dionica, što čini 4,536% od ukupnog broja dionica Ciljnog društva koje u momentu davanja ponude još uvijek nisu u vlasništvu Ponudilaca.

 

5. Izjava Ponudioca

5.1 Ponuda za preuzimanje upućuje se svim dioničarima Ciljnog društva za sricanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima iz ove ponude za preuzimanje;

 

6. Cijena

6.1 Cijenu koju se Ponudilac obavezuje platiti po dionici je 30,00 KM (slovima: trideset KM), što predstavlja 30,47% nominalne vrijednosti dionice.

 

7. izvor i način osiguranja naknade za plaćanje cijene

7.1 Naknada za dionice koje su predmet ponude biće plaćene novčanim sredstvima koje je obezbijedio Ponudilac iz vlastitih sredstava. Naime, Ponudilac obezbjeđuje sredstva za kupovinu dionica iz redovnog poslovanja Društva, iz gotovinskog toka - takozvanog vlastitog cash flow-a ostvarenog naplatom od prodaje Ytong prizvoda na Bosansko-Hercegovačkom i Hrvatskom tržištu. Ostvareni prihod od prodaje tokom 2016. godine iznosio je 14.187.266 KM, a zaključno sa 30.06.2017. godine ostvareni prihod od prodaje vlastitih proizvoda iznosio je: 7.108.702 KM. Ponudliac od 2015. godine ostvaruje pozitivne rezultate poslovanja te je 2016. godine ostvario dobit od 767.697 KM. Obzirom na navedene pokazatelje Ponudlilac je u mogućnosti obezbijediti iz vlastitih sredstava naknadu za za kupovinu svih dionica Ciljnog društva koje su predmet ponude po ponuđenoj cijeni.

7.2 Ponudilac je osigurao novčana sredstva uplatom na namjenski račun "Registra vrijednosnih papira" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Registar). Ponudilac je sa Registrom zaključio ugovor o obavljanju poslova u vezi sa preuzimanjem Ciljnog društva.

7.3 Ponudilac ne može raspolagati navedenim novčanim sredstvima sa namjenskog računa Registra, osim radi isplate za dionice koje su predmet ponude.

 

8. Rok plaćanja

8.1  Rok za plaćanje deponovanih dionica je sedam (7) dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje. 

 

9. Roka trajanja ponude za preuzianmje

9.1 Ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana objave u dnevnim novianama "Oslobođenje" i "Dnevni avaz". Rok trajanja ponude za preuzimanje počinje teći od dana kasnije objave. '

 

10. Podaci o Registru

10.1 Naziv Registra je: "Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine", dioničko društvo, Sarajevo. Skraćeni naziv Registra je: "Registar vrijednosnih papira", dd. Sarajevo.

10.2 Sjedište Registra je u Sarajevu.

10.3 Adresa u sjedištu Registra je: Ul. Maršala Tita 62/11,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

10.4 Ostali kontakt podaci Registra:

• Tel:+387 33 279 169 Tel:+387 33 279 150

• e-mail: info@rvp.ba

• Web adresa: www.rvp.ba

• Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati svakim radnim danom.

 

11. Upute za dioničare koji deponiraju dionice

11.1 Dioničari koji žele prihvatiti ponudu trebaju najkasnije do isteka roka važenja ponude predati Registru pisani nalog (NP2) za prihvatanje ponude, ovjeren od strane notara, kao i potvrdu ovjerenu od strane banke iz BiH iz koje se vidi broj transakcijakog računa vlasnika. Nalog (NP2) dostavlja se direktno u sjedištu Registra ili se šalje poštom na adresu Registra koji su označeni u tačci 10. ove ponude. Roka za davanje naloga je rok trajnja ove ponude Ako se nalog šalje poštom, mora biti zaprimljen u Registru najkasnije na zadnji dan roka trajanja ponude. Ako se dionice dioničara Ciljnog društva koji želi da prihvati ponudu nalaze na skrbničkom računu, prihvatanje ponude obavlja skrbnik.

11.2 Podaci o vlasniku vrijednosnih papira registrirani u sistemu Registra trebaju da odgovaraju podacima upisanim u nalogu NP2. U slučaju neslaganja podataka, dioničar Ciljnog društva koji želi prihvatiti ponudu može u roku trajanja ponude dostaviti Registru zahtjev za korekciju podataka Ukoliko se pregledom naloga NP2 koji su pristigli poštom utvrdi da podaci vlasnika ne odgovaraju podacima upisanim u sistemu Registra, ovlašteni zaposlenik Registra će putem telefona dati upute za ispravku podataka i uputni pismenu obavijest o načinu otklanjanja nedostataka. Ukoliko nalog za ispravku podataka ne stigne do kraja roka trajanja ponude za preuzimanje, zaprimljeni nalog smatrat će se da nije ni dostavljen.

11. Na osnovu ovog naloga dionice se preknjižavaju sa računa dioničara i deponiraju na poseban račun otvoren radi prihvaćanja ponude za preuzimanje. Davanjem naloga NP2 za deponiranje dionica kod Registra smatra se daje ponuda prihvaćena i ugovor o kuporodaji dionica zaključen. Sa dionicima koje se nalaze na računu za preuzimanje ne može raspolagati ni osoba koja ih je deponovala niti Ponudilac, osim u slučajevima povlačenja prihvata ponude za preuzimanje.

11.3 Dioničar Ciljnog društva koji je prihvatio ponudu može sve do isteka roka ponude povući svoj nalog o prihvatanju ponude, tako da dostavi Registru uredno ispunjen nalog (NP3) za povlačenje dionica sa računa za đeponovanje kod Registra na račun dioničara kod Registra, ovjeren od strane notara. Povlačenje dionica ima učinak odustanka od prihvatanja ponude za {neuzimanje, odnosno učinak raskida ugovora.

11.4 Obrasci za prihvat ponude (NP2) i za povlačenje ponude (NP3) mogu se direktno preuzeti sa web stranice Registra označene u tačci 10.4 ove ponude ili se mogu dobiti u sjedištu Ponudioca označenom u tačci 12 ove ponude, u Službi pravnih i kadrovskih poslova, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 sati za vrijeme trajanja ponude. Sve dodatne informacije o prihvatu ponude mogu se dobiti od Registra na kontakte označene u tačci 10.4. ove ponude.

 

12. Namjere Ponudioca u pogledu budućeg poslovanja

12.1 Ponudilac namjerava da provede reorganizaciju Ciljnog društva u okviru svojih strateških planovau odnosu naCiljno društvo. Provođenje ovih strateških planova reorganizacijom Ciljnog društva nije moguće dok je Ciljno društvo otvoreno dioničko društvo. Uspješnim provođenjem postupka preuziamnja i, nakon tega, planirane Squeez out procedure (u skladu sa izjavom datom pod tačkom 15. ove ponude) stvoriće se neophodne formalno-pravne pretpostavke za njeno provođenje.

12.2 U okviru konkretnog oblika reorganizacije koji bude konačno oprijedijeljen nakon provođenja ponude za preuzimanje, poslovanje Ciljnog društva će biti inkorporirano u poslovanje Ponudioca. Sama djelatnost Ponudioca se neće mijenjati osim u pravcu daljeg unapređenja i jačanja.

 

13. Strateški planovi Ponudilaca u odnosu na Ciljno društvo

13.1 Prema najboljoj poslovnoj procjeni Ponudioca, Ciljnom društvu je neophodna reorganizacija. Na osnovu finansij skog izvještaja za 2016. godinu uprava Ciljnog društva je ustanovila neadekvatnost kapitala društva jer je gubitak iz poslovne 2016. godine zajedno sa prenesenim gubicima iz ranijih godina prešao polovinu osnovnog kapitala društva. Neadekvatnost kapitala u Ciljnom društvu je nastala zbog: rezervisanja po osnovu velikog broja sudskih sporova i izvršenja presuda u korist ranijih radnika društva, otpisima nenaplativih potraživanja itd.Skupština Ciljnog društva je 09.06.2017. godine donijela odluku o nastavku rada na osnovu pismene izjave Ponudioca od 05.05.2017. godine, da podržava rad Ciljnog društva i da će se kao većinski vlasnik, i kao povjerilac koji ima najveća potraživanja prema društvu iz osnova odobrenih zajmova, uzdržati od svake radnje kojom bi mogao da dovede u pitanje solventnost društva u tekućoj poslovnoj godini, pa je Nadzorni odbor Ciljnog društva predložio da Skupština donese odluku o nastavku rada društva. Ikao je na opisan način postignut efekat adekavatnosti kapitala u tekućoj poslovnoj godini, na njemu se ne može dugoročno zasnivati poslovanje Ciljnog društva. Obzirom na navedeno kao i na činjenice da je jedina poslovna djelatnost Ciljnog društva iznajmljivanje vlastitih nekretnina, da te nekretnine iznajmljuje Ponudiocu koji u njima obavlja svoju osvnovnu djelatnost, da Ciljno društvo zapošpljava samo 3 zaposlenika, osim uprave društva, te sa daje Ponudilac većinski vlasnik preko 95% dionica Ciljnog društva, to proizilazi da je postojeći oblik Ciljnog društva očigledno neodgovarajući i da u pogledu upravljanja sredstvima postoji dvostruka upravljačka struktura. Što sve u datoj situaciji nema više nikakvog poslovnog opravdanja ni perspektivu. Prema ocjeni Ponudioca, kao optimalni cilj reorganizacije istražuje se uključivanje poslovanja Ciljnog društva u sistem Ponudioca kroz neki od oblika reorganizacije, i to pripajanjem ili spajanjem, predviđenih Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15). Konkretan oblik u kojem će reorganizacija biti provedena bit će utvrđen odlukom oba društva i donesenog plana reorganizacije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

13.2 Provođenje strateških planova Ponudioca u odnosu na Ciljno društvo kratkoročno mogu imati uticaj na ograničeni manji broj radnika, obzirom na racionalizaciju i sinergijski efekat koji se od reorganizacije očeku je. Međutim, reorganizacija neće imati negativnih posljedica po ravnopravni i zakonit tretman radnopravnog stausa radnikaCiljnog društva i društva Ponudioca. Srednjoročno i dugoročno gledano, uspješnom provedbom strateških planova ostvarit će se racionalnije poslovanje i upravljanje kako u pogleduimovine i sredstava kojim upravlja, odnosno, poslovanja koji sada obavlja Ciljno dmštvotako i u Ponudiocu odnosno društvu proizašlom iz reorganizacije, čime se stvaraju i bolje pretpostav ke za unapređenja i prošitrenja poslovanja inovo zapošljavanje.

13.3 Ponudilac ne planira promjene vezane uz mjesta u kojima Ciljno društvo i društvo Ponudilac obavlja svoju djelatnost.

 

14. Namjera Ponudilaca u vezi s upravom Ciljnog društva

14.1 Kratkoročno, Ponuđulac nema manjem mijenjati upravu Ciljnog društva, osim ako bi za to nastupi li neki zakonom predviđeni razlozi. Srednjoročno i dugoročno položaj uprave Ciljnog društva zavisit će od konačnog oblika i provođenja strateških planova vezanih za reorganizaciju Ciljnog društva.

14.2 Nikakva novčana niti nenovčana davanja kao ni druge pogodnosti se ne daju niti se čine vjerovatnim članovima uprave i nadzornog odbora Ciljnog društva u vezi sa ovom ponudom za preuzimanje.

 

15. Namjera korištenja prava prijenosa dionica manjinskih dioničara (Squeeze out)

15.1 Ponudilac u momentu davanja ponude za preuzimanje već ima u svome vlasništvu preko 95% dionica sa prvom glasa Ciljnog društva. Ponudilac izjavljuje da će nakon provođenja ponude za preuzimanje koristiti pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara na način, u roku i pod uslovima predviđenim Zakonom o preuziamnju.

 

Za Ponudioca:

Olodar Prebanić, advokat,

po specijalnoj Punomoći od 20.09.2017.

 

U Sarajevu, dana: 21.11.2017. godine   

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: