(poziv za dostavljanje informacija) Nabavka usluga realizacije rješenja za smart gradove - realizacija usluge smart parking

Datum objave:18.07.2019. 12:35 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2019.

SMART PARKING

BH Telecom razvoj rješenja za smart gradove

REQUEST FOR INFORMATION

 

1. Svrha RFI-a

Svrha ovog dokumenta je prikupiti relevantne informacije o potencijalnim partnerima, njihovim kompetencijama, iskustvu i proizvodima/rješenjima koje nude iz područja realizacije inovativnih rješenja za digitalno urbano planiranje sa fokusom na upotrebljivosti takvih kompetencija, iskustava i proizvoda/rješenja u realizaciji usluge smart parking koja će biti predstavljena u nastavku.

Pojedinačne, zajedničke, međusobne i sve ostale radnje/aktivnosti/produkti koje se izvrše/kreiraju po osnovu ovog RFI-ja, ne obavezuju strane na bilo koji način u pogledu zaključivanja bilo kakvog ugovora o saradnji.

Svaka strana samostalno snosi sve svoje troškove koji mogu nastati zbog aktivnosti/radnji po osnovu ovog RFI-ja, to jeste, troškovi koji mogu nastati zbog aktivnosti/radnji po osnovu ovog RFI-ja, ne mogu biti predmet bilo kakvog zahtjeva/postupka za nadoknadu istih.

 

2. Uputstvo za potencijalne partnere (kontakt informacije, način dostave informacija, rokovi)

Sva komunikacija se obavlja isključivo putem e-maila. Kontakt osobe u BH Telecomu za pitanja u vezi ovog RFI:

• Lejla Kardović: lejla.kardovic@bhtelecom.ba

• Emir Duraković: emir.durakovic@bhtelecom.ba

• Fatima Skaka-Čekić: fatima.skaka-cekic@bhtelecom.ba

• Nihad Odobašić: nihad.odobasic@bhtelecom.ba

Ukoliko smatrate da je za dostavljanje informacija nužno zaključivanje Ugovora o povjerljivosti (NDA), na vaš zahtjev možemo vam dostaviti template istog.

Rok za dostavu vašeg odgovora na RFI je 09.08.2019. godine.

 

3. Osnovni podaci o BH Telecom-u

BH Telecom d.d. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Franca Lehara 7, tel: (033) 255-150, fax: (033) 221- 111, internet stranica: www.bhtelecom.ba, najveći je pružalac telekomunikacionih usluga u Bosni i Hercegovini, u oblasti fiksne i mobilne telefonije, prenosa podataka i multimedijalnih usluga.

BH Telecom posjeduje preko 60 prodajnih mjesta na području Bosne i Hercegovine.

BH Telecom bitno obilježavaju: nizak nivo zaduženosti, razvijena tehnološka infrastruktura u skoro svim dijelovima mreže, te relativno razvijen BSS i vlastiti stručni potencijal.

Poslovna politika BH Telecoma na prvo mjesto stavlja kontinuirano reinvestiranje profita u savremene tehnologije, s ciljem stalnog podizanja kvaliteta postojećih i uvođenja novih usluga.

 

4. Uvod

Na osnovu podataka iz ovog dokumenta, partneri bi trebali biti u mogućnosti procijeniti poslovnu priliku BH Telecoma, predložiti koncept i tehničko rješenje, način partnerske saradnje, predstaviti sebe, kompetencije i reference u području realizacije usluge smart parking.

Smart parking rješenje koje partneri predstave treba biti posmatrano kao dio ekosistema Pametnog grada BH Telecoma koji će se realizovati na loT platformi BH Telecoma. Bitno je predstaviti rješenja koja neće biti u potpunosti odvojena u silosima već svako rješenje dio sistema pametnih gradova u cijeloj BiH i zajedno sa nizom drugih pametnih rješenja isto moći komunicirati kako bi u konačnici omogućili kvalitetan ekosistema Pametnog grada.

Rješenje koje predstavi partner u konačnici treba da omogući:

• Jednostavno upravljanje parkingom, odnosno pregledan i jednostavan korisnički GUI:

- Mogućnost definisanja naplatnih modela,

• Pristup upravljačkoj aplikaciji sa bilo koje lokacije, uz različite role pristupa,

• Korisničku aplikaciju za pronalazak parkinga (Andoroid, IoS, WEB) sa funkcionalnostima:

- Jednostavno korištenje, navigacija, pretraživanje i sl., o Optimizirana aplikacija za malu potrošnju baterije na telefonu, o Plaćanje kroz aplikaciju,

• Senzore i ostalu hardversku opremu potrebnu za realizaciju pametnog parkinga u raznim situacijama (otvoreni parking, zatvoreni parking, garaže i sl.) (partner ovaj dio može ponuditi u saradnji sa trećom stranom)

• Postavljanje i održavanje navedene opreme,

Obzirom na prirodu usluge i korisnika fleksibilnost i kastimizacija rješenja po mjeri svakog učesnika ekosistema su očekivanja koja se stavljaju pred partnera.

U odnosu na planirano rješenje smart parking u nastavku donosimo prikaz osnovnih odgovornosti BH Telecoma i partnera.

 

5. Osnovne uloge BH Telecoma i partnera

5.1. Odgovornosti BH Telecoma

a) Obezbjeđenje i održavanje hardverskih resursa loT platforma, Cloud hostiranje, isl..

b) Obezbjediti potrebne telekomunikacione usluge za funkcionisanje Usluge, te pružanje podrške za te usluge,

c) Obezbjediti integraciju tih rješenja sa postojećim rješenjima neophodnim za pružanje tih usluga s kraja na kraj.

d) Obezbjediti kontakt sa gradskim upravama, ministarstvima isl.

e) Prodaja usluga,

f) Naplata Usluge od korisnika.

5.2. Odgovornosti partnera

a) Obezbijediti aplikativna rješenja za upravljačku i mobilnu aplikaciju za uslugu,

b) Obezbijediti funkcionalno i tehnološko unaprijeđenje tih aplikacija, u skladu sa zahtjevima tržišta,

c) Obezbijediti održavanje tj.podršku u skladu sa SLA parametrima,

d) Obezbijediti kontinuiranu usklađenost funkcija sa pozitivnim zakonskim propisima,

e) Obezbjediti uređaje (senzore, rampe, razne uređaje..),

f) Obezbjediti instalaciju uređaja,

g) Obezbjediti održavanje hardverske opreme-uređaja. 1

Hardverska oprema - uređaji mogu podrazumijevati:

• senzore za parking ili kamere sa mogućnošću praćenja parking mjesta i registracija,

• parkomat,

• uređaj za provjeru plaćenih parkinga,

• uređaj za parking čuvare,

• opremu za postavljanje fizičkih barijera za rezervaciju parkinga,

• led panele za prikaz (moderna signalizacija).

 

g) osigurati instalaciju uređaja,

h) osigurati održavanje hardverske opreme.

Iz ugla upravitelja parkinga, sistem je idealan za tačno brojanje vozila na rampama, presjecima parkirališta, podzemnih parkirnih objekata, otvorenim parkiralištima, detekciji slobodnih parkirnih mjesta, evidenciji ulazaka u zatvorena parkirališta ili kao dodatna pomoć pri nadzoru naplate parkirnih mjesta.

Potrebno je imati mogućnost integracije Smart Parking rješenja u postojeće IT sisteme, kao što su parkirni automati ili sistemi za navođenje parkinga, kod parking upravitelja.

Napomena: Partneri koji iskazuju interes prema ovom RFI nisu dužni obezbijediti sveukupnost gore navedenih funkcionalnosti, odnosno moguće je uče stvovanje više partnera sa različitim zadacima na realizaciji smart parking rješenja.

 

6. Planirane funkcionalnosti usluge smart parking

Upravljanje sistemom (programska/upravljačka Aplikacija):

• izvještajni sistem koji omogućava detaljnu analitiku (uključujući stanje u realnom vremenu) po pitanju korištenja usluga parkinga - (podaci za analizu o parkingu u stvarnom vremenu poput praćenja dostupnosti parkirnih mjesta, broj rotacija po parkirnom mjes tu i sl.),

• fleksibilnost po pitanju modela naplate (odabir najboljeg modela naplate parkinga po geografskim zonama i vremenskim periodima),

• brza i efikasna evidencija neregularnosti (prekršaja) u kontekstu nepravilnog ili nesavjesnog korištenja usluge (integracija usluge s policijom i službom za uklanjanje vozila - pauk faza po sticanju mogućnosti povezivanja sa službama sigurnosti i sl.),

• mogućnost podešavanja i prikazivanja u krajnjoj korisničkoj aplikaciji parking vremena koje jedno vozilo može stajati na parking mjestu, npr. 08:00 do 16:30 sati nije mogu duže zadržavanje od 2 sata.

Korisnička aplikacija (iz ugla krajnjeg korisnika/vozača android, IOS, i sl.):

• real time uvid u slobodna parking mjesta

• real time uvid u slobodna parking mjesta za invalide ili rezervisana mjesta prikaz da postoje,

• real time preporuka optimalne rute do slobodnog parking mjesta,

• mogućnost elektronskog (real time) plaćanja usluge putem:

- API, SMS i sl.,

- kreditna kartica,

- on-line servisa plaćanja (PayPal, i sl.)

• notifikacija vozača u slučaju da je vozilo uklonjeno bez njegovog znanja s parkinga,

• notifikacija o isteku plaćenog vremena,

• navođenje vozača do slobodnog parking mjesta putem aplikacijskog navigiranja,

• opcionalno mogućnost real time rezervacije slobodnog parking mjesta,

• mogućnost real time žalbe na nesavjesne korisnike predmetne usluge, prikaz vremenskog okvira u kojem je slobodno parking mjesto.

 

7. Informacije o partneru i rješenju

U okviru vašeg odgovora na RFI potrebno je opisati i predstaviti nove trendove u području realizacije usluge smart parking i odgovoriti na pitanja po segmentiranim područjima.

S tim u vezi, u nastavku su različite vrste pitanja. Odgovor na svako pitanje nije obavezno (ukoliko kompanija nema odgovor na određeno pitanje, može to navesti ili preskočiti pitanje).

7.1. Osnovni podaci o kompaniji

1. Opis djelatnosti kojom se vaša kompanija bavi (da li su smart city rješenja osnovna djelatnost kojom se kompanija bavi ili je riječ o dodatnoj/sporednoj djelatnosti).

2. Sjedište kompanije i geografska rasprostranjenost kompanije (uvid u globalni domet kompanije).

3. Da li vaša kompanija djeluje na individualnom nivou ili je dio određene grupacije?

4. Ukoliko je vaša kompanija dio određene grupacije, da li druge kompanije iz grupacije obavljaju poslovnu djelatnost na području BiH?

5. Veličina poslovnog ostvarenja - navedite vaš ukupni prihod ostvaren za 2018. godinu kao i kretanje istog po godinama (potreban pregled kretanja prihoda u periodu od minimalno tri godine).

6. Dosadašnja iskustva i reference:

a. Iz oblasti telekomunikacija

b. Iz oblasti realizacije smart city rješenja

c. Iz oblasti realizacije smart rješenja u telekom industriji

(U ovom dijelu, molimo vas da detaljno opišete i po mogućnosti dostavite reference korisnika, koliko je vaša kompanija do sada realizovala ili učestvovala u realizaciji smart parking ili općenito smart city rješenja, za koga su se realizovala navedena rješenja, kojim branšama su pripadale kompanije za koje su se realizovala rješenja, kao i evidentirani stepen (ne)uspješnosti svakog pojedinačnog rješenja - kapacitet rješenja, datum i lokacija realizacije, testna implementacija ili komercijalna.)

lako je većina ovih pitanja gore postavljena, još jednom molimo za odgovore u navedenom formatu Tabele 1.

 

Pitanje

Odgovor

Naziv Kompanije/Company name

 

Adresa Kompanije/Company address

 

Web stranica Kompanije/Company web page

 

Glavni produkti/usluge/ Main products/services

 

Glavno tržište/potrošači/Main market/customers

 

Broj godina na tržištu/Number of years on the market

 

Lokacije(e) Kompanije/Company location(s)

 

Zaposlenici/Employees

 

Portfolio usluga/Production portfolio

 

Istraživanje i razvoj/R&D

 

Marketing i prodaja/Marketing and sales

 

Kontakt osoba i odgovorni za odgovaranja na ovaj RFI/Contact person and responsible for answering this RFI

 

Telefon/Telephone

 

Email/Email

 

Današnji uslovi kapaciteta/Capacity conditions today

 

Predviđeni uslovi kapaciteta u roku od 12 mjeseci/Anticipated capacity conditions vvithin 12 months

 

Uslovi koji su nabrojani u RFI i ne mogu biti ispoštovani/Conditions that's listed in the RFI and can't be met

 

Opis produkata ili usluga koji su već isporučeni korisnicima danas, i ne bi mogli biti uporedivi sa onim što je zahtijevano u ovom RFI/Description of products or services that are already delivered to customers today, and could be comparable to what is requested in this RFI

 

Redosljed potrošača koji konste uporedive produkte ili usluge (uključujući kontaktne informacije) u TELCO industriji/Reference customers using comparable products or services (including contact information) in TELCO industry

 

Redosljed korisnika koji koriste vaše produkte ili usluge danas, iako oni nisu uporedivi sa onim što je zahtijevano u ovom RFI (uključujući kontakt informacijeVReference customers using your products or services today, although they are not comparable with what is requested in this RFI (includinq contact information)

 

Uredi širom svijeta, VIDI, lokalno prisustvo/ Officies woridwide, SEE, local presence

 

 

Tabela 1: Format za dostavu osnovnih podataka o kompaniji

 

7.2. Osnovni podaci o izvodivosti predloženih rješenja

Kako bismo stekli bolju sliku o vezi između vaše kompanije i smart parking rješenja, potrebno je dostaviti sljedeće informacije o obimu rješenja:

- Da li je vaša kompanija u mogućnosti da pruži samo tehničko rješenje (upravljačka i korisnička aplikacija)?

- Da li je vaša kompanija u mogućnosti da pruži potrebne hardwerske komponente (smart senzore), kao i održavanje ovih komponenti? o Da li je vaša kompanija u mogućnosti da vodi sveobuhvatnu uslugu koja podrazumijeva tehničko rješenje (upravljačka i korisnička aplikacija) i hardwerske komponente (smart senzore)?

Ukoliko je vaša kompanija u mogućnosti da ponudi tehničko rješenje, molimo vas da napišete odgovor na sljedeći set pitanja:

1. Možete li opisati osnovne funkcionalnosti vašeg rješenja odnosno arhitekturu tehničkog rješenja (odvojeno za upravljačku i korisničku aplikaciju)?

2. U smislu tehničkih mogućnosti vašeg rješenja, molimo da dostavite i odgovore na sljedeće upite:

- Tehničke karakteristike senzora i ostale hardverske opreme (opisati karakteristike za različite scenarije: vanjski/unutrašnji parking, kamera/senzori/rampa sa naznakom pouzdanosti/performansi pojedinih scenarija)

- Odabir tehnologije prenosa

7.3. Osnovni podaci o poslovnom modelu

1. Okvirni resursi i aktivnosti potrebni za realizaciju - poslovni model ponude, korištenja i naplate rješenja:

- Koji su resursi potrebni na strani BH Telecoma s ciljem obezbjeđenja uslova za tehničko povezivanje sa sistemom partnera?

- Ukoliko bi se vaša kompanija vodila principom podjele prihoda, na koji način i u kojem omjeru bi se vršila raspodjela prihoda?

- Ukoliko bi se vaša kompanija vodila principom naplate usluga pruženih u kreiranju i realizaciji usluge smart, molimo da specificirate vrstu troškova za obračunavanje, osnov obračunavanja troškova, iznos troškova i period isplate istih.

2. Na koji način vaša kompanija ugovara partnerske odnose sa drugim kompanijama ? Da li potencirate ugovaranje partnerskog odnosa uz obavezni period trajanja ugovora ili bez istog? Da li se iznos gore navedenih troškova ili omjer gore navedene podjele prihoda, razlikuje u ovisnosti od perioda trajanja ugovora?

3. Na koji način vaša kompanija tretira prijevremeni otkaz ugovornog odnosa od strane partnera?

7.4. Profesionalna podrška

1. Kakav je stepen obučenosti Ijudskih resursa u vašoj kompaniji? Koliko bi zaposlenika vaše kompanije preuzelo angažman na realizaciji usluge smart parking i/ili održavanju tehničkog rješenja?

2. Može li vaša kompanija ponuditi stručno znanje u razvoju partnerske strategije, marketinga i obuke zaposlenika upotrebom brand identiteta BH Telecoma? Da li možete obezbijediti posvećenog Projekt menadžera i regularne provjere statusa tokom implementacije i dostave usluge?

3. Da li Vaša kompanija nudi garant u pogledu obezbjeđenja kvaliteta, potrebne podrške korisnicima 24/7 odnosno, tehničke podrške zavisno o tipu vašeg rješenja?

7.5. Prijedlog metodologije implementacije rješenja

U predmetnom poglavlju, predložite/opišite metodologiju implementacije rješenja.

7.6. Procjena vrijednosti tehničkog rješenja

U predmetnom poglavlju, popunite format tabelarnih podataka za dostavu procijenjenih iznosa u pogledu vrijednosti tehničkog rješenja

Pitanje

Cijena

Ukupno

Rješenje za upravljačku aplikaciju za uslugu

 

 

Rješenje za korisničku aplikaciju za uslugu

 

 

Hardware (senzori, rampe, i sl. uređaji)

 

 

Licence

 

 

Aplikativna implementacija

 

 

Instalacija uređaja

 

 

Migracija podataka

 

 

Integracija

 

 

Obuka

 

 

Cijena aplikativnog održavanja na godišnjem nivou uključujući licence održavanja

 

 

Cijena održavanja hardware-a na godišnjem nivou

 

 

Tabela 2: Procjena vrijednosti projekta 7.7. Procjena vremenskog trajanja projekta

 

U predmetnom poglavlju, predstavite Timeline za implementaciju rješenja i Timeline realizacije/trajanja partnerskog ugovora.

 

8. Prezentacija rješenja

U sklopu RFI postupka, bit će vam omogućeno prezentovanje rješenja u prostorijama BH Telecoma u terminu od 15. do 30.08.2019. godine, u trajanju od 2 sata. Molimo da u sklopu odgovora na ovaj RFI dostavite preferirani termin prezentacije.

 

9. Ostali prijedlozi: (ICC, edukacija i sl...)

U predmetnom poglavlju, imate slobodu da iznesete dodatne prijedloge i sugestije koji nisu već predviđeni u okviru predmetnog RFI dokumenta.

 

RFI dokument

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: