(pregovarčki postupak) Nabavka kompjuterske i ugradbene opreme sa uslugom montaže, ispitivanja i potrebnim materijalom u prostorijama objekta bivše SDK, III sprat

Datum objave:05.02.2021. 10:14 / Izvor: Akta.ba, 02.02.2021.

Broj:01/04-11-409-3/21

Datum:02.02.2021. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE I POČETNIH PONUDA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

ZA

NABAVKU KOMPJUTERSKE I UGRADBENE OPREME SA USLUGOM MONTAŽE, ISPITIVANJA I POTREBNIM MATERIJALOM U PROSTORIJAMA OBJEKTA BIVŠE SDK, III SPRAT

 

Februar2021. godine

 

I.OPĆI PODACI

1.1 Podaci o ugovornom organu

 

Ugovorni organ:

Grad Sarajevo

Adresa:

Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo

Identifikacijski broj:

4200295100005

Telefon:

033 208 340

Faks:

033 208 341

Web stranica:

sarajevo.ba

E_mail:

grad@sarajevo.ba

1.2 Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba:

Ammar Makić

Telefon:

033 208340

Fax:

033 208 341

E-mail:

ammar.makic@sarajevo.ba

 

 

1.3       Definicije pojmova / skraćenica

Pojmovi / skraćenice koji se koriste u ovoj tenderskoj dokumentaciji imaju sljedeća značenja: „Ovlašteno lice/lica” -koje/ajeugovorniorganovlastiodadjeluje/unjegovoimeililica koja/e imaju pismenu punomoć dadjeluje/uuime ponuđača;

„Ugovorni organ” - Grad Sarajevo

„Zakon” - Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14); „Postupak nabavke”- postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije;

„Podzakonski akti” - podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona;

„Ponuđač” - privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom;

„Dobavljač’-privredni subjekt kojem je nakon postupka javne nabavke dodijeljen ugovor o javnoj nabavci;

„TD” - ova tenderska dokumentacija.

Postupak javne nabavke će se provesti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i TD.

1.4       Popis privrednih subjekata, koji su isključeni iz postupka javne nabavke zbog postojanja sukoba interesa, u skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama:

Kod ugovornog organa ne postoje privredni subjekti, koji se u planiranom postupku javne nabavke ugovornog organa, mogu pojaviti kao učesnici, a koji su u situacijama iz člana 52. st. (4) i (5) Zakona.

1.5       Podaci o postupku javne nabavke

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci.

Pregled procesa provođenja postupka:

Ovaj postupak ima tri glavne faze: kvalifikacionu fazu za podnošenje zahtjeva za učešće i početnih (inicijalnih) ponuda,pregovaračku fazu i fazu podnošenja konačnih ponuda. 

Faza broji - kvalifikacija

Kandidati/ponuđači podnose zahtjeve za učešće i početne ponude na način i u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće i početne ponude koji su pristigli od kandidata/ponuđača u skladu sa odredbama čl.45. - 51. Zakona o javnim nabavkama i potvrđuje da li su kandidati/ponuđači kompetentni, pouzdani i sposobi za izvršenje Ugovora uzimajući u obzir:

a)         Ličnu situaciju kandidata/ponuđača lična sposobnost,

b)         Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,

c)         Ekonomsku i finansijsku sposobnost,

d)         Tehničku i profesionalnu sposobnost Ugovorni organ u fazi pretkvalifikacije sastavlja zapisnik.

Zahtjev za učešće sa podnošenjem početne ponude, podrazumjeva da kandidati/ponuđači dostave svu kvalifikacionu dokumentaciju u formi i na način kako je predviđen ovim pozivom odnosno tenderskom dokumentacijom.

Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće i početnih ponuda jel 0.02.2021. godine do 12:00 sati. Zahtjevi za učešće sa početnom ponudom koji budu dostavljeni nakon isteka roka, biće vraćeni neotvoreni, a kandidati/ponuđači neće moći pristupiti pregovorima, niti dalje učestvovati u postupku.

Faza broj 2- Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda

Nakon zaključivanja pregovora ugovorni organšalje poziv za dostavljanje konačne ponude onim ponuđačima sa kojima je pregovarao.Ponuđači dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude prihvatljive.Ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

2.         PREDMET NABAVKE

2.1       Predmet nabavke

Nabavka kompjuterske i ugradbene opreme sa uslugom montaže, ispitivanja i potrebnim materijalom u prostorijama objekta bivše SDK, III sprat,za potrebe administracije Grada Sarajeva.

CPV kod broj:48900000-7- Programski paket i kompjuterski sistemi

Procijenjena vrijednost nabavke predmetnih radova je: 38.000,00 KM bez uključenog PDV-a. Obrazac za cijenu početne ponude je u prilogu ove TD i njen je sastavni dio.

2.2       Mjesto isporuke

Grad Sarajevo -zgrada bivše SDK („Vječna vatra"), III sprat, Ćemaluša 9

2.3       Rok isporuke

15kalendarskih danaod potpisivanja ugovora.

2.4       Alternativne ponude

Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

Dostavljanje osnovne i alternativne ponude ili više alternativnih ponuda od jednog ponuđača, razlog je za odbijanje te ponude. 

2.5       Ugovorna kazna

Ponuđač je dužan obavijestiti ugovorni organ ukoliko dođe do eventualnog kašnjenja u izvršenju ugovora najkasnije u roku od sedam dana od dana saznanja.

Ukoliko ponuđač ne izvrši ugovorene obaveze u ugovorenom roku, dužan je na ime ugovorne kazne fakturu za izvedene radove umanjiti za iznos od po 1%o od ukupno ugovorenog iznosa za svaki započeti dan kašnjenja do izvršenja ugovora, a najviše do 5% od ukupno ugovorenog iznosa.

Ukoliko ponuđač ne izvrši ugovor, ugovorni organ može zahtijevati ili izvršenje ugovora s novim rokom određenim aneksom ugovora ili ugovornu kaznu u iznosu od 5% od ukupno ugovorenog iznosa.

Ukoliko se tokom izvršenja ugovora utvrdi da je postupak dodjele ugovora zasnovan na značajnim greškama, nepravilnostima ili prevari za koje je odgovoran ponuđač, ugovorni organ može odbiti ili obustaviti plaćanja po ovom ugovoru, zahtijevati povrat plaćenog iznosa ili raskid ugovora u odnosu na obim i ozbiljnost grešaka, nepravilnosti ili prevara.

Ugovorna kazna ne oslobađa ponuđača od odgovornosti po propisima o obligacionim odnosima za neispunjenje ili neuredno ispunjenje ugovora, sve do namirenja stvarne štete.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo uslijed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

3.         USLOVI ZA KVALIFIKACIJU KANDIDATA/PONUĐAČA

3.1       Kriteriji za učešće i potrebni dokazi

3.1.1    Lična sposobnost:

U skladu sa članom 45. stav (1) Zakona Zahtjev za učešće i početna ponuda neće biti prihvatljiva ako je:

a)         je kandidat/ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

b)         je kandidat/ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c)         kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registriran;

d)         kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Kandidat/ponuđač je u svrhu dokaza o ispunjavanju prethodnih uslova lične sposobnosti dužan dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (sud, notar ili općina). Datum izjave i ovjere iste ne smije biti stariji od 15 dana od dana predaje zahtjeva za učešće i početne ponude. 

Kandidat/ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju, ukoliko se u zahtjevu za učešće i početne ponude ne dostavi navedena Izjava, na način na koji je traženo TD.

Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova lične sposobnosti je u prilogu ovog poziva i TD i njen je sastavni dio.

Kandidat/ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor u predmetnom postupku nabavke je dužan u roku od pet dana od dana prijema obavještenja o rezultatima postupka dostaviti sljedeće dokaze (orginal ili kopije ovjerene od nadležnog organa (sud, notar ili općina) u svrhu dokazivanja činjenica navedenih u izjavi:

e)         Uvjerenje/potvrdu nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

f)          uvjerenje/potvrdu nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran kandidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

g)         uvjerenje/potvrdu nadležne poreske uprave ili, ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrdu ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

h)         uvjerenje/potvrdu nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

Pored ovoga potrebno je da svi dokumenti imaju ovjeren prijevod od strane sudskog tumača na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko ugovorni organ bude imao sumnje o postojanju okolnosti vezanih za ličnu sposobnost ponuđača, isti će se obratiti nadležnim organima u cilju pribavljanja potrebnih informacija u predmetnom postupku.

Navedena uvierenia/dokumente kandidat/ponuđač mora posjedovati na dan dostavljanja zahtjeva za učešće i početne ponude, dakle uvierenia/dokumenti moraju biti izdata do dana dostavljanja zahtjeva za učešće i početne ponude, a ne smiju biti starija od tri mjeseca od dana dostavljanja istog.

Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana predaje ponude.

Napomena: Ukoliko ponuđač ima zaključen sporazum o reprogramiranju obaveza, odnosno odgođenom plaćanju obaveza po osnovu doprinosa za penziono-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i/ili indirektne poreze, dužan je dostaviti isti sporazum i potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač po zaključenom sporazumu o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršava svoje obaveze i neće se smatrati kvalifi kovan im u ovom postupku javne nabavke.

Ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova izabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od pet dana od dana prijema obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. 

3.2       Posebno definisani uslovi za kvalifikaciju ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača

Grupa ponuđača, odnosno svaki član grupe dostavlja ponudu na način i sa sadržajem preciziranim u TD.

Dokumenti koji su navedeni pod 3.1 (lična sposobnost) iTD moraju se posebno dostaviti/pripremiti za svakog člana grupe ponuđača;

Članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan set/paket dokumenata koji su navedeni u tački 3.3. tehnička i profesionalna sposobnost ove tenderske dokumentacije, kao i ostalih dokumenata, koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice kako bi dostavila ponudu, ali se uz ponudu mora dostaviti potpisan originalni primjerak, odnosno ovjerena kopija konzorcijalnog sporazuma zaključenog između svih članova grupe ponuđača koji mora sadržavati informacije o članovima grupe ponuđača, sa tačnim identifikacionim elementima, ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača.

Pored ovoga potrebno je da svi dokumenti imaju ovjeren prijevod od strane sudskog tumača na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje na tenderu kao član grupe ponuđača za ugovorni organ nije prihvatljivo da može učestvovati i samostalno sa svojom ponudom u istom tenderu.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu, ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. U suprotnom će ugovorni organ odbaciti obje ponude kao nedopuštene, i to: ponude grupe ponuđača kao i pojedinačne - samostalne ponude ponuđača - člana grupe ponuđača.

Članovi grupe ponuđača solidarno odgovaraju za sve obaveze grupe ponuđača.

3.3       Tehnička i profesionalna sposobnost

Kandidat/Ponuđač ie. u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, dužan dokazati tehničku opremljenost i osposobljenost za izvođenje radova koji su predmet nabavke i osiguranje kvaliteta.

Ponuđač je, u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti dužan dostaviti posebne Izjave kojima potvrđuje:

a)         da će na poslovima izvođenja radova angažovati najmanje jednog inženjera elektrotehnike,

sa najmanje 5 (pet) godina iskustva rada u struci i najmanje 5 radnika sa iskustvom na navedenim poslovima;

b)         da svojom organizacijom i tehničko-opertivnom sposobnošću, može odgovoriti na rokove

koje je odredio naručilac.

4.         PODACI O ZAHTJEVU ZA UČEŠĆE I POČETNE PONUDE

4.1       Sadržaj zahtjevaza učešće i početne ponude

Zahtjev za učešće i početna ponuda treba da sadrži:

a)         Obrazac za dostavljanje zahtjeva za učešće ipočetne ponude;

b)         Obrazac za cijenu početne ponude;

c)         Izjave o ispunjenosti uslova iz tačke 3.1.1 .tenderske dokumentacije (lična sposobnost); 

d)         Izjave iz tačke 3.3. tenderske dokumentacije

e)         Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama;

f)          Povjerljive informacije;

g)         Potpisan Nacrt ugovora;

h)         Rješenje o registraciji (original ili ovjerena kopija)

i)          ostalo traženo u tenderskoj dokumentaciji,

j)          potpis podnosioca zahtjeva za učešće i početne ponude i svih ostalih dokumenata koji čine sastavni dio zahtjeva za učešće i početne ponude od strane ovlaštenog lica ili lica na osnovu punomoći, koja u tom slučaju mora biti priložena uz zahtjev za učešće i početnu ponudu u originalu ili ovjerenoj kopiji,

k)         zahtjev za učešće i početna ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca zahtjeva za učešće i početne ponude, ako po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca zahtjeva za učešće i početne ponude podnosilac ponude ima pečat ili dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca zahtjev aza učešće i početne ponude podnosilac zahtjev aza učešće i početne ponude nema pečat,

l)          popis dokumenata uz zahtjev za učešće i početne ponude koji čini sadržaj zahtjeva za učešće i početne ponude.

Obrazac za dostavljanje zahtjevaza učešće i početne ponude je sastavni dio ove TD.

Obrazac za dostavljanje zahtjeva za učešće i početne ponude najmanje sadrži:

a)         naziv i sjedište ugovornog organa,

b)         naziv i sjedište ponuđača, adresa, IDB/JIB (ili jedinstveni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta privrednog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa, navod o tome je li ponuđač u sistemu poreza na dodatnu vrijednost, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuđača, broj telefona, broj faksa,

c)         predmet nabavke,

d)         podatke o podugovaračima, ako je moguće, i/ili podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavci, ako se dio ugovora o javnoj nabavci daje u podugovor,

e)         cijenu početne ponude bez poreza na dodatu vrijednost,

f)          iznos poreza na dodatu vrijednost u skladu sa Zakonom o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj 09/05), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj 35/05); Zakon o dopunama Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj 100/08)

g)         cijenu početne ponude s porezom na dodatu vrijednost,

h)         rok važenja početne ponude,

i)          datum i potpis ponuđača.

4.2       Način izrade zahtjevaza učešće i početne ponude

Zahtjev za učešće i početna ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti zahtjev za učešće i početna ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Zahtjev za učešće i početna ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Zahtjev za učešće i početna ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane zahtjeva za učešće i početne ponude numerisane (izuzev garancije za ozbiljnost ponude, CD-a, te štampane literature, kataloga i si.).Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se zahtjev za učešće i početna ponuda ukoričena u knjigu ili zahtjev za učešće i početna ponuda osigurana jamstvenikom.

Ako je zahtjev za učešće i početna ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. 

Ako je zahtjev za učešće i početna ponuda izrađena od više dijelova kandidat/ponuđač mora u sadržaju zahtjeva za učešće i početne ponude navesti od koliko se dijelova zahtjev za učešće i početna ponuda sastoji.

Stranice zahtjeva za učešće i početne ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je zahtjev za učešće i početna ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija za ozbiljnost ponude kao dio zahtjeva za učešće i početne ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi zahtjeva za učešće i početne ponude ne numerišu dodatno.

Izuzetno od prethodnog stava, zahtjev za učešće i početna ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi zahtjeva za učešće i početna ponuda numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i TD.

Zahtjev za učešće i početna ponuda mogu biti otkucane, odštampane ili napisane neizbrisivom tintom, ali moraju biti potpisane i pečatom ovjerene od strane osobe ili osoba ovlaštenih da potpisuju u ime ponuđača.

Zahtjevi za učešće i početna ponuda, neće sadržavati izmjene ili dodatke, osim onih koje se slažu sa instrukcijama koje izdaje ugovorni organ, ili ako su neophodne za ispravljanje grešaka koje je načinio kandidat/ponuđač, u kojem slučaju će ispravke biti označene inicijalima osobe ili osoba koje potpisuju zahtjev za učešće i početnu ponudu.

Ukoliko je dokument dostavljen na stranom jeziku, potrebno je da svi dokumenti imaju ovjeren prijevod, od strane sudskog tumača na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Napomena: Sve troškove za pripremu zahtjeva za učešće i početnie ponude ponuđači snose sami.

4.3.Način dostave zahtjeva za učešće i početne ponude

Zahtjevi za učešće i početna ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu ugovornog organa navedenu u tenderskoj dokumentaciji.

Na koverti zahtjeva za učešće i početne ponude mora biti naznačeno:

a)         naziv i adresa ugovornog organa,

b)         naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

c)         evidencijski broj nabavke,

d)         naziv predmeta nabavke,

e)         naznaka „ne otvaraj".

Svaki ponuđač može podnijeti samo jedan zahtjev za učešće i početnu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta zahtjeva za učešće i početne ponude.

4.4       Način određivanja cijene početne ponude

Kandidat/Ponuđač izražava početnu cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM). Početna cijena ponude obuhvaća sve stavke iz obrasca za cijenu početne ponude. 

Cijena početne ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

U cijenu početne ponude bez poreza na dodatu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, s tim da se popusti posebno navode, u koloni posebno naznačenoj u obrascu za cijenu početne ponude.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu početne ponude, smatrat će se da nije ponudio popust.

Kandatii/Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu početne ponude i predmjer radova u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu i predmjeru radova.

U cijeni početne ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđen i popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a).

PDV se obračunava po stopi u iznosu od 17%, a sve u skladu sa Zakonom o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj 09/05), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj 35/05), Zakon o dopunama Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj 100/08)

4.6Kriterij za dodjelu ugovora

Ugovor se dodjeljuje izabranom ponuđaču na osnovu kriterija najniže cijene.

O početnoj cijeni ugovorni organ će pregovarati sa ponuđačima koji su zadovoljili kvalifikacijske uvjete.

Ukoliko ponuđač kojem je dodijeljen ugovor propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije izjava o kvalifikacijskim uslovima, u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, propusti potpisati ugovor u roku koji je odredio ugovorni organ ili odbije zaključiti ugovor pod uslovima navedenim u TD i dostavljenoj ponudi, ugovorni organ dostavlja prijedlog ugovora onom ponuđaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača.

Ponude će biti odbijene i ugovori raskinuti ako se ispostavi da je provedba ugovora prouzrokovala neuobičajene komercijalne troškove.

Takvi neuobičajeni komercijalni troškovi su provizije koje nisu pomenute u glavnom ugovoru ili one koje ne potiču iz propisno zaključenih ugovora koji se odnose na glavni ugovor, provizije koje nisu plaćene kao naknada za bilo kakve stvarne i legitimne usluge, provizije koje su doznačene u zemlju u kojoj se ne plaća nikakav porez, provizije koje su plaćene primaocu koji nije jasno identifikovan ili provizije koje su plaćene kompaniji koja u svakom pogledu liči na kompaniju koja samo služi kao paravan.

4.7.Jezik i pismo zahtjeva za učešće i početne ponude

Zahtjev za učešće i početna ponuda i ostala dokumentacija dostavljaju se na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu.

Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično mogu se priložiti bez prijevoda ukoliko su na engleskom jeziku. 

Pored ovoga potrebno je da svi dokumenti imaju ovjeren prijevod od strane sudskog tumača na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

4.8.Period važenja ponuda

Ponude moraju važiti 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje početneponude.

U periodu važenja ponude, ugovorni organ može zahtijevati od ponuđača, u pisanoj formi, da produži period važenja do određenog roka. Svaki ponuđač ima pravo odbiti takav zahtjev.

Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.

Ponuđač koji pristane produžiti period važenja ponude, i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava period važenja ponude. U periodu produženja važenja ponude ponuda se ne može mijenjati.

4.9Mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće i početne ponude

Zahtjev za učešće i početna ponuda se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo, na protokol ugovornog organa najkasnije do 10.02.2021. godine do 12:00 sati.

Svaki blagovremeno dostavljen zahtjev za učešće i početna ponuda upisuje se u zapisnik o zaprimanju zahtjeva za učešće i početnih ponuda te dobija redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna zahtjeva za učešće i početne ponude, ona se upisuje u zapisnik o zaprimanju ponuda te dobija redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Zahtjev za učešće i početna ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude.

Zapisnik o zaprimanju zahtjeva za učešće i početna ponuda je sastavni dio zapisnika o javnom otvaranju ponuda.

Na omotnici zahtjeva za učešće i početne ponude označava se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja, sa prijemnim pečatom zaprimanja.

Zahtjev za učešće i početna ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena na adresu ugovornog organa naznačenu u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u Pozivu za dostavljanje i tenderskoj dokumentaciji.

Zahtjev za učešće i početna ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu se evidentira kod ugovornog organa kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljaocu bez odgode.

Do trenutka javnog otvaranja početne ponude nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.

4.10Mjesto, datum i vrijeme otvaranja početnih ponuda

Zahtjevi za učešće i početne ponude se otvaraju na adresi ugovornog organa Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo, (sala br. 320) Sarajevo,dana 10.02.2021 .godine u 13:00 sati, u 

prisustvu kandidata/ponuđača, a koji posjeduju pismeno ovlaštenje da mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Nacrt ugovora je u prilogu ovog poziva i TD i njen je sastavni dio.

5.         OSTALI PODACI

5.1 Poduaovaranie

Kandidatu/Ponuđaču je dozvoljeno podugovaranje.

U slučaju da kandidat/ponuđač u svojoj ponudi (Izjava ponuđača) naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču, s tima da u Izjavi ne mora identifikovati podugovarača.

Izabrani Ponuđač sa dostavljenom najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje se sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od petnaest (15) dana od prijema obavještenja o podugovaranju i navesti objektivne razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku.

Ugovorni organ može provjeriti kvalifikacije podugovarača.

Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente i to:

a)         dio usluga koju će isporučivati podugovarač,

b)         predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok izvršenja usluga,

c)         podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB.

Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.Investitor zadržava pravo direktnog plaćanja glavnom ponuđaču u skladu sa predmetom nabavke.

5.2Rok za donošenje odluke o rezultatu postupka nabavke

Ugovorni organ će odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke donijeti u roku koji je određen u TD kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda, u skladu s članom 60. stav (2) Zakona.

5.3Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

Ugovorni organ će realizaciju ugovorenog iznosa sa PDV-om izvršiti iz Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu.

5.4       Sukob interesa / korupcija 

U skladu sa članom 52. stav (2) Zakona svaki ponuđač dužan je u ponudi dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa (Sud, Općina ili notar) da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu izjavu ponuda će biti odbačena.

Obrazac navedene izjave je u prilogu ove TD i njen je sastavni dio.

5.5       Izmjene i dopune Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće i početnih ponuda

Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće i početnih ponuda pod uslovom da se one dostave zainteresiranim ponuđačima istog dana, a najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem zahtjeva za učešće i početnih ponuda. U slučaju da takve izmjene podrazumijevaju suštinsku promjenu predmeta nabavke, ugovorni organ produžit će rok za prijem zahtjeva za učešće i početnih ponuda u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke, koji rok ne može biti kraći od sedam dana.

5.6       Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Kandidati/Ponuđači će u zahtjevu za učešće i početneponude navesti koje podatke smatraju povjerljivim, pravni osnov po kom se ti podaci smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljivi.

Kandidati/Ponuđači moraju napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Obrazac spiska povjerljivih informacija jeu prilogu ovog poziva i TD i njen je sastavni dio.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

a)         ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b)         predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

c)         dokazi o ličnoj situaciji ponuđača.

5.7       Potpisivanje ugovora

Ugovorni organ će blagovremeno obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana o datumu imjestu zaključivanja ugovora.

6.         PRILOZI

Sljedeći prilozi su sastavni dio Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće i početne ponude: Obrazac za dostavljanje zahtjeva za učešće ipočetne ponude;

Obrazac za cijenu početneponude;

Izjave o ispunjenosti uslova iz tačke 3.tenderske dokumentacije;

Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama;

 

Povjerljive informacije;

Nacrt ugovora;

Gradonačelnik Grada Sarajevo

mr. Abdulah Skaka

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: