Prodaja aviona, opreme za vazdušni saobraćaj, opreme za utovar, pretovar za obavljanje transporta, namještaja i opreme, informatičke i ostale opreme

Datum objave: 28.10.2020. 09:13 / Izvor: Dnevni Avaz, 28.10.2020.

J.P „B&H Airlines" d.o.o Sarajevo - u stečaju

Ulica Kurta Schorka boj 36

71210 Ilidža- Sarajevo

Broj: 65 OSt 559396 16 st

 

Na osnovu Člana 101. i člana 103. Zakona o stečajnom postupku F BiH, i na osnovu odluke Odbora povjerilaca od 21.06.2018 godine, stedajni upravnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

metodom slobodne pogodbe - dostavljanjem pismenih ponuda (drugi put)

 

1. Predmet prodaje je sljedeća imovina:

 

LOT-I

Letjelice - amortizaciona grupa 101/1

Avion tipa "PIPER AIRCRAFT"

Serijski broj 34-7970340

Registracija broj T9-BSA

Proizvođač Vero Beach Florida, USA

Godina proizvodnje 1979.

LOT- II

Oprema za vazdušni saobraćaj - amortizaciona grupa 101/02

Predmeti po spisku: Lista - Lot ll

(Avionske stepenice, aerodromska kolica, montažne platforme,dizel tegljač, pokretne stepenice)

LOT-III

Oprema za utovar, pretovar za obavljanje transporta - amortizacione grupe 104;107;108;108/02;108/1;

Predmeti po spisku; Lista - Lot III

(Vilični paletar, kolica za hangar, viličar IMR-dizel M34, mašina za čišćenje prostorija, kvarcne peći, grijalice, usisivači, veš mašina, pokretni klima uređaji,

LOT-IV

Namještaj i oprema -amortizacione grupe 109;109/01;109/2;109/l

Predmeti po spisku: Lista - Lot IV

(Recepcijski pult, ormari - drveni, ormari - metalni, plakari, vitrine, komode, radni stolovi, klub stolovi, ladičari, fotelje, stolice, žardinjere, vješalice, police za arhivu, metalna kasa, kalkulatori, pisaće mašine....)

LOT-V

Informatička oprema 109/3;109/4;109/5

Predmeti po spisku: Lista - Lot V

(Računan, monitori, lap-top računari, skenen, pnnteri, ruteri - razni, kopir aparat, UPS-ovi, modemi}.

LOT- VI

Ostala oprema 109/7;109/8;2; 91/4;91/8;95;

Predmeti po spisku: Lista - Lot VI

(ATB tiket printer, Svvilch 8 port, grijalice, telefoni, kombinovani štednjak, frižider, mikrovalna pećnica, toster, aparat za kam, ledomat, parkovske klupe, fontana, grafoskop...).

 

 

1. Uvid u predmete prodaje zainteresirani kupci mogu obaviti utorkom i četvrtkom od 10:00 do 13:00 sati, u prostorijama sjedišta društva, a kontakt osoba je Fadil Hadžić, telefon 062/108-379.

2. Predmeti prodaje se prodaju u stanju videno-kuptjeno.

3. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja dostave pismenu prijavu, 1 izvrše uplatu depozita od 10 % ukupno ponuđenog iznosa, a maksimalno 10.000,00 KM, na račun stočajnog dužnika broj 3387-3022-0251-0031 otvoren kod Uni Credit banke, najkasnije do četvrtka 12.11.2020 godine.

4. Prijava treba sadržavati:

- Podatke o fizičkoj osobi, ime i prezime, kopiju identifikacijskog dokumenta i broj telefona.

- Za pravne osobe, uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacijskim brojem, ime i prezime odgovorne osobe i ovlaštenje za učešće u postupku licitacije.

- Broj i naziv LOT-a za koji se podnosi ponuda.

- Opis predmeta i broj komada za koji podnosi ponudu.

- Iznos ponude izražen u KM.

- Dokaz o uplati depozita.

5. Ponuđač može jednom prijavom ponuditi kupovinu jednog ili više različitih predmeta i iz jednog ili više različitih lotova.

6. Javno otvaranje ponuda obavit će se u utorak, 17.11.2020 godine u 10 sati, u prostorijama društva, kojom prilikom će se provesti postupak neposredne pogodbe.

Minimalni iznos povećanja ponude može bili 10 % najveće dostavljene ponude.

7. Rang lista ponuđača utvrdit će se prema visini ponuđenog iznosa za svaki lot.

8. Konačnu saglasnost na dostignutu prodajnu cijenu dat će:

- Za avion "PIPER AIRCRAFT" (LOT l) - Stečajni povjerilac „A2M" d.o.o Sarajevo.

- Za ostalu opremu (LOT II do VI) - Odbor povjerilaca stečajnog dužnika.

9. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, dužan je u roku 3 dana uplatiti ponuđenu cijenu na Žiro račun broj 3387-3022-0251-0031 otvoren kod UniCredit bank d.d.

10. Predmete prodaje, kupac je dužan preuzeli u roku od 3 (tri) dana, nakon izvršene uplate.

 

Ponude u zatvorenim kovertama dostaviti na adresu:

J.P „B&H Airlines" d.o.o Sarajevo - u stečaju

P.P. 49

71240 Hadžići

sa naznakom „Ponuda po javnom pozivu - slobodna pogodba".

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: