Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja Doma penzionera Nedžarići, Općina llidža, Sarajevo

Datum objave: 09.08.2021. 08:42 / Izvor: Oslobođenje, 09.08.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje o prodaji nekretnine Dom penzionera „Nedžarići" Sarajevo, broj: UOFZ-14/21 od 09.02.2021. godine, Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj:740/2021 od 06.05.2021.godine o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnine Dom penzionera „Nedžarići". ul. Bulevar Meše Selimovića, Sarajevo („Službene novine Federacije BiH broj:,36/21), Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnina, zaključenog dana 11.05.2021. godine između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i Zaključka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje broj: UOFZ-87/21 od 28.07.2021. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda putem zatvorenih koverti

 

Prodavač: Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Mostar, Dubrovačka bb, putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH

 

Predmet prodaje: Dom penzionera „Nedžarići" ulica Bulevar Meše Selimovića, Općina Ilidža, Sarajevo, upisan je uZK broj: 21024 katastarska općina: SPGornji Butmir, k.č. 1409/4. Objekat se sastoji od lamela A, B, C i D, podrumskog prostora i trafo stanice. Ukupna neto površina objekta iznosi 16.086,60 m2. Ukupna površina zemljišta na kojem se objekat nalazi je 17.611,00 m2. Namjena objekta: poslovna.

 

Početna cijena: 10.364.140,00 KM

Depozit: 1.036.414,00 KM

Naknada: 500,00 KM

 

Ponude sa nižom cijenom od početne neće biti razmatrane.

Uvid u dokumentaciju (dokaze o vlasništvu i dr.), odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 10.08.do 25.08.2021. godine od 08:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi. Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, viđeno-kupljeno.

Kupac će snositi sve troškove u vezi uknjižbe prava vlasništva koje je predmet javnog poziva, troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, platiti porez na promet nepokretnosti i sve druge eventualne poreze, naknade i troškove koji se odnose na predmet prodaje.

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja dostave ponudu, uplate depozit i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

 

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita br. 7, Sarajevo do 25.08.2021.godine do 16,00 sati u zapečećenoj koverti na kojoj je naznačeno naziv predmeta prodaje. Ponude podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim), ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita i naknade za učešće. Domaća pravna i domaća fizička lica, koja imaju registrovanu samostalnu dj elatnost, su dužna uz ponudu dostaviti izj avu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva. Najpovoljniji ponuđač, a koji ima registrovanu samostalnu djelatnost, dužan je, do potpisivanja kupoprodajnog ugovora, dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema Federalnom zavodu za penzijsko/ mirovinsko i invalidsko osiguranje

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH 1540012000051021, a naknada za učešće na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo. Otvaranje ponuda i direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, M. Tita 7, dana 30.08.2021.godine u 10:00 sati.

Otvaranju ponuda koje vodi komisija su obavezni prisustvovati svi ponuđači koji uplate depozit, naknadu za učešće, obzirom da će se nadmetanje završiti isti dan.

 

 

Depozit najpovoljnijeg ponuđača će biti zadržan i za taj iznos će biti umanjen iznos kupoprodajne cijene. Depozit ostalih učesnika će biti vraćen beskamatno u roku od osam dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja kupoprodajnog ugovora ili ukoliko isti u roku od 60 dana nakon potpisivanja ugovora ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene depozit se zadržava. Za sve dodatne informacije o predmetima prodaje kupci se mogu obratiti kontakt osobi.

 

Kontakt osobe u Federalnom Zavodu PIO/MIO:

Mahir Zuka   tel     033  723 163

Branka Čorić  tel    036  445 639

Eldijana Šabanović   tel    033  723 118

Kontakt osobe u Agenciji:

Fikret Talić tel 033 586 238

Sabaheta Čongo    tel    033 586 250

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: