Prodaja Doma penzionera u Nedžarićima, Općina llidža, Sarajevo

Datum objave:04.03.2019. 09:00 / Izvor: Dnevni Avaz, 04.03.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA             

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE     

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje za pokretanje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje („Službene novine Federacije BiH broj: 93/15), Zaključka Vlade Federacije BiH, V. broj: 1614/2016 od 25.08.2016. godine, Zaključka Vlade Federacije BiH, V. broj: 983/2018 od 17.08.2018. godine, Odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje broj: UOFZ-444/17 od 17.07.2017. gdtiine i Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnine, zaključenog dana 01.02.2019. godine između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 za učešće na aukcijskoj prodaji

 

Prodavač: Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa: Mostar, Dubrovačka bb

Početna cijena: 13.366.389,70 KM

Depozit: 1.336.639,00 KM

Naknada: 500,00 KM

 

Opis predmeta prodaje: Dom penzionera „Nedžarići" ulica Bulevar Meše Selimovića, Općina llidža, Sarajevo, upisan je u ZK broj: 2288, katastarska općina SP_Gornji Butmir, k.č.1409/6, 1409/7, 1409/10, 1409/2 i 1409/3.

Objekat se sastoji od tri cjeline i to: stambeni dio lamela A, B, C i D, podrumsko -suterenski prostor i trafo stanica. Ukupna neto površina objekta iznosi 16.086,30 m2. Ukupna površina zemljišta na kojem se objekat nalazi je 18.286,00 m2. Namjena objekta: poslovna.

Uvid u dokumentaciju (dokaze o vlasništvu i dr.), odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 04.03.2019. godine do 04.04.2019. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

 

Način prijavljivanja i procedure aukcije:

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća - Prečišćen tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/05, 53/07 i 76/09), osim ako je Ugovorom o provođenju postupka prodaje nekretnina, zaključenog između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje dana 01.02.2019. godine i drugim aktima u vezi prodaje navedenih nekretnina regulisano drugačije.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna lica koja popune obrazac prijave, uplate depozit i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16:00 sati, dana 04.04.2019.godine na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

 

Aukcija za navedeni predmet prodaje će se održati u aukcijskom centru, Maršala Tita 7, Sarajevo, 11.04.2019. godine u 12:00 sati.

 

Procedure aukcije:

• Registriranje učesnika i uplata naknade za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registriranja učesnici, domaća pravna i domaća fizička lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, su dužni dostaviti izjavu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva.

• Aukcija će biti održana ako se prijavi najmanje jedan učesnik.

• Aukcija je javno nadmetanje gdje je najpovoljniji ponuđač onaj koji ponudi najvišu cijenu. Cijena ne može biti niža od početne cijene. Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini.

• Nadmetanje počinje kada jedan od učesnika na poziv aukcionera ponudi početnu cijenu. Po završetku nadmetanja aukcioner proglašava aukciju završenom. Komisija ocjenjuje pristigle ponude, vrši rangiranje istih i predlaže najpovoljnijeg ponuđača. Federalni zavod, za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i sa istim zaključuje ugovor o kupoprodaji. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja ugovora o kupoprodaji depozit se zadržava.

• Do potpisivanja Ugovora o kupoprodaji najpovoljniji ponuđač, na kojeg se odnose kriteriji navedeni u javnom pozivu, dužan je dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

 

Za sve dodatne informacije o predmetima prodaje kupci se mogu obratiti kontakt osobi.

Kontakt osobe u Federalnom Zavodu PIO/MIO:             

Mahir Zuka  tel. 033 723 163

Anja Njavro tel. 036 445 675

Alma Hasagić tel. 033 723 118

Kontakt osobe u Agenciji:         

Fikret Talić tel. 033 586 238

Sabaheta Čongo   tel. 033 586 250

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: