Prodaja imovine: proizvodi za sport, mjerna i upravljačka oprema, set za injektiranje vode u snijegu, laptop ACER ASPIRE 7 A717 17,3, laptop ACER TRAVEL MATE TMP 259

Datum objave:30.10.2019. 07:59 / Izvor: Dnevni Avaz, 30.10.2019.

Na osnovu člana 9. Zakona o likvidacionom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske" br.64/02), likvidacioni upravnik ,,EYOF 2019" d.o.o. Istočno Novo Sarajevo "u likvidaciji" objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Za prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnije ponude

 

I PREDMET PONUDE

Predmet javnog poziva je javno nadmetanje za prikupljanje i izbor najpovoljnijeg ponudača za kupovinu imovine likvidacionog dužnika „EYOF 2019" d.o.o. „u likvidaciji". Imovina se sastoji od:

 

1. Proizvodi za sport, mjerna i upravljačka oprema

(popis u elaboratu ovlašćenog procjenjivača)

Početna i najniža cijena                KM 51.457.00

 

2. Set za injektiranje vode u snijegu

(popis u elaboratu ovlašćenog procjenjivača)

Početna i najniža cijena                KM 16.543,00

 

3. Laptop ACER ASPIRE 7 A717 17,3"

Količina 5 komada

Početna i najniža cijena                   KM 500,00

 

4. Laptop ACER TRAVEL MATE TMP 259

Količina 1 komad

Početna i najniža cijena                 KM 300,00

 

Cijene su sa obračunatim PDV. Imovina koja je predmet prodaje, prodaje se u viđenom stanju. Imovina se može razgledati svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 časova.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

 

III DOKUMENTACIJA

Za učešće u kupovini imovine ponuđač je dužan uplatiti na ime garancije (depozita) iznos od 10% od početne cijene na račun broj 5674731000000290. U slučaju da kupac odustane od kupovine, uplaćena sredstva za učešće se ne vraćaju. Ponudaču čija ponuda ne bude prihvaćena (osim drugog i trećeg po redosljedu), uplaćena sredstva će biti vraćena.

 

IV VREDNOVANJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljniji ponuđač je onaj koji ponudi najveću cijenu.

 

V PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zatvorene i zapečaćene koverte sa oznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupovinu", dostaviti na adresu ,,EYOF 2019" do.o. ul. Stefana Nemanje br.14. Istočno Novo Sarajevo, u roku od 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, preporučenom poštom ili na protokol preduzeća.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona 065/906-850

 

Broj: 03-639-10/19

 

Likvidacioni upravnik

Bratić Radoslav

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: