Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.10.2018. 08:43

Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta - pašnjaka KO Tojšići, Kalesija

Izvor: Oslobođenje, 21.10.2018.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-05-2-4556/18.

Datum: 16.10.2018. godine

 

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima ("SI. novine FBiH" br. 66/13 i 100/13), člana 2, 5, 7 i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("SI.novine FBiH" br. 17/14) i člana 4. i 12. Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija ("SI.glasnik općine Kalesija" br. 9/14), Općinski načelnik Kalesija, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

 

I. PREDMET PRODAJE

Predmet ovog javnog oglasa je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta i to:

1.   Građevinsko zemljište označeno sa

a) k.č.br. 443/4 zv. "Ada-Bare" u naravi Pašnjak 2. klase, površine 56 m2, upisane u PL br. 113 KO Tojšići, po novom premjeru, a po starom premjeru označeno sa k.č.br. 443/4, zv. "Ada-Bare" u naravi Pašnjak, u površini od 56 m2, upisana u ZK uložak br. 1264 KO Tojšići, namijenjeno za izgradnju pomoćnog objekta.

b) k.č.br. 443/6 zv. "Ada-Bare" u naravi Pašnjak 2. klase, površine 18 m2, upisane u PL br. 113 KO Tojšići, po novom premjeru, a po starom premjeru označeno sa k.č.br. 443/6, zv. "Ada-Bare" u naravi Pašnjak, u površini od 18 m2, upisana u ZK uložak br. 1264 KO Tojšići, namijenjeno za izgradnju pomoćnog objekta.

c) k.č.br. 443/7 zv. "Ada-Bare" u naravi Pašnjak 2. klase, površine 18 m2, upisane u PL br. 113 KO Tojšići, po novom premjeru, a po starom premjeru označeno sa k.č.br. 443/7, zv. "Ada-Bare" u naravi Pašnjak, u površini od 18 m2, upisana u ZK uložak br. 1264 KO Tojšići, namijenjeno za izgradnju pomoćnog objekta.

d) k.č.br. 443/8 zv. "Ada-Bare" u naravi Pašnjak 2. klase, površine 18 m2, upisane u PL br. 113 KO Tojšići, po novom premjeru, a po starom premjeru označeno sa k.č.br. 443/8, zv. "Ada-Bare" u naravi Pašnjak, u površini od 18 m2, upisana u ZK uložak br. 1264 KO Tojšići, namijenjeno za izgradnju pomoćnog objekta.

 

II. POČETNA CIJENA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

1. Početna cijena zemljišta opisanog u tački la) ovog oglasa iznosi 45 KM/m2 tj. ukupno 2.520,00 KM (56,00 m2 x 45,00 KM/m2) procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka arhitektonsko-građevinske struke, a za tačke 1b), c) i d) iznosi 45,00 KM/m2 tj. ukupno po lokaciji 810,00 KM (18,00 m2 x 45,00 KM).

 

III. USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja po važećim propisima mogu steći pravo građenja na nekretnini koja je predmet prodaje putem ovog javnog oglasa. Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja. Postupak javnog nadmetanja provest će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("SI.novine FBiH"br. 17/14).

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcela građevinskog zemljišta svakim radnim danom u vremenu od 8,00-15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do momenta podnošenja prijave, kao i uvid u dokumentaciju nekretnina koje su predmet ovog javnog oglasa.

 

IV. NAČIN POLAGANJA KAPARE

Kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja se utvrđuje u iznosu od 1.000,00 KM, obzirom da je izos od 10% od početne prodajne cijene građevinskog zemljišta iz tačke 2. ovog oglasa kojeje predmet javnog nadme¬tanja, niži od tog iznosa, (član 5c Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova "SI. novine FBiH" br. 17/14) i ista se uplaćuje na žiro račun Općine Kalesija br. 338-650-2246644295, vrsta prihoda: 722611 (za fizička lica) i 722631 za pravna lica, općina: 044.

Dokaz o uplati kapare će biti potrebno predati Komisiji za provođenje javnog nadmetanja prije početka licitacije. Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način utvrđen članom 30. Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu općine Kalesija ("SI.glasnik općine Kalesija" br. 9/14) ili ne pristupi zaključenju ugovora po pismeno upućenom pozivu od strane općine, smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine i gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu građevinskog zemljišta uplaćena kapara će se vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

 

V. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u roku od 15 dana od davanja saglasnosti Općinskog vijeća na Odluku Općinskog načelnika o prodaji predmetne nekretnine u formi notarski obrađene isprave, a najpovoljniji kupac je dužan uplatiti prodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene kapare do dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada, te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom i pozitivnim propisima.

 

VI. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED

Licima sa kojima bude zaključen ugovor u formi notarski obrađene isprave, nekretnine će se predati u posjed u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

 

VII. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

1.   Sadržaj prijave:

Prijava za učešće u javnom nadmetanju podnosi se u pismenoj formi i mora sadržavati sledeće:

- Za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona, naziv i k.č.br. nekretnine za koju se podnosi prijava

- Za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica, naziv i k.č.br. nekretnine za koju se podnosi prijava.

2.   Prilozi uz prijavu:

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sledeće:

- Dokaz o uplaćenoj kapari (primjerak uplatnice),

- Ovjerene fotokopije rješenja/izvod iz sudskog registra za pravna lica,

- Ovjerenu fotokopiju rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti/obrta, ako je učesnik fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost /obrt.

 

VIII. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA UČESNIKA POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u sali za sjednice Općinskog vijeća u Kalesiji, dana 08.11.2018. godine u 14,00 sati.

Ukoliko dođe do pomijeranja termina održavanja javnog nadmetanja, podnosioci prijava će biti blagovremeno obaviješteni. Javnom nadmetanju je dužan da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notar-ski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predata komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnici podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

 

IX. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje je 15 dana od dana objavljivanja oglasa a računa se od posljednjeg objavljivanja u dnevnom listu.

Prijava sa naprijed navedenim dokazima podnosi se lično na protokol šalter sale zgrade općine Kalesija ili putem preporučene poštanske pošiljke u na adresu: Općina Kalesija, Patriotske lige br. 15 sa naznakom: "Komisija za provođenje postupka prodaje nepokretnosti u vlasništvu općine Kalesija putem javnog nadmetanja-licitacije"

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.

Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke 6 ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.

Podnosioci neplagovremene i nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja. U slučaju podnošenja neblagovremene i nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaće¬na kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnosiocu vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Općina Kalesija ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

OBJAVA OGLASA

Javni oglas će se objaviti u jednom dnevnom listu koji se distribuira na području cijele FBiH, Web stranici Općine Kalesija i oglasnoj ploči općine Kalesija.

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje objekta na predmetnom građevinskom zemljištu mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati ili na broj telefona broj: 035-367-738, od dana objavljivanja javnog oglasa do isteka roka za dostavljanje prijave.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: