Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u Radnoj zoni Zenica I

Datum objave: 30.05.2018. 08:43 / Izvor: Oslobođenje, 30.05.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BiH

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA

GRADONAČELNIK GRADA ZENICE

 

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima («Službene novine Federacija BiH» br. 66/13, 100/13), člana 2. i 3. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (« Službene novine Federacije BiH» br. 17/14) člana 7. Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta putem licitacije u Radnoj zoni Zenica I br: 01-01-9872/18 donešene na 21. sjednici Gradskog vijeća, dana 26. aprila 2018. godine i člana 7. Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta putem licitacije br. 01-01-11398/18 donešene na 22. sjednici Gradskog vijeća, dana 24. maja 2018.godine, Gradonačelnik Grada Zenica objavljuje

 

JAVNI KONKURS

o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem licitacije u Radnoj zoni Zenica I, u Zenici radi izgradnje poslovnih objekata

 

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje putem licitacije po ovom konkursu su četiri građevinske parcele u Radnoj zoni Zenica I i to:

Parcela br. 1

površina 3450 m2, označena kao k.č.n.p. 290/532 zvana Radna zona po kulturi dvorište, upisana u pl. br 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenice sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara k.č. 970/100, iste kulture i površine, upisana uzk.ul. 194 k.o. Zenica grad, uknjižena kao pravo vlasništva Grada Zenica sa 1/1 dijela,

Parcela br. 2

površina4995 m2, označena kao k.č.n.p. 290/533 zvana Radna zona po kulturi dvorište, upisana u pl. br 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenice sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara k.č. 970/101, iste kulture i površine, upisana u zk.ul. 194 k.o. Zenica grad, uknjižena kao pravo vlasništva Grada Zenica sa 1/1 dijela,

Parcela br. 3

površina 5737 m2, označena kao k.č.n.p. 290/534 zvana Radna zona po kulturi dvorište, upisana u pl. br 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenice sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara k.č.970/102, iste kulture i površine, upisana u zk. ul. 194 k.o. Zenica grad, uknjižena kao pravo vlasništva Grada Zenica sa 1 /l dijela.

Parcela br. 4

površina 5661 m2, označena kao k.č. n.p. 290/538 zvana Radna zona, po kulturi dvorište, upisana u p.l. br. 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenica sa 1/1 dijela, koja po s.p. odgovara dijelu k.č. 970/58 iz zk.ul. 810 k.o. Zenica, k.o. Zenica grad, uknjižena kao vlasništvo Grada Zenica sa 1/1 dijela.

 

NAMJENA

Prema urbanističko tehničkim uslovima izrađenih od strane Službe za urbanizam, imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina na parcelama iz prethodne tačke planirana je izgradnja proizvodnih objekata-hala, koje će činiti proizvodne komplekse. Prilaz parcelama omogućen je sa postojećih internih saobraćajnica unutar Radne zone.

2. PRODAJNA CIJENA I KAPARA

Početna prodajna cijena zemljišta iz prethodne tačke, a shodno Odluci Gradskog vijeća broj: 01-01 -9872/18 od 26.04.2018. godine iznosi 50,00 KM po m2. Kapara za učešće u postupku licitacije utvrđuje se u iznosu od 10% od početne prodajne cijene zemljišta za svaku parcelu koju učesnik želi licitirati i to:

za parcelu br. 1 iznos od 17.250,00 KM -   

za parcelu br. 2 iznos od 24.975,00 KM

za parcelu br. 3 iznos od 28.685,00 KM z

a parcelu br. 4 iznos od 28.305,00 KM a koju su učesnici licitacije dužni da uplate prije početka licitacionog postupka na račun Grada Zenice i to br: 141 -355-53200161-07, vrsta prihoda 811111, šifra Općine 103, budžetska organizacija 0000000 otvoren kod BBI Sarajevo, svrha doznake: polog za učešće na javnom konkursu.

 

4.  PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Prijavu na Javni konkurs mogu podnijeti sva domaća pravna i fizička lica kao i strana pravna i fizička lica koja mogu sticati pravo vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH, u smislu odredaba člana 15. Zakona o stvarnim pravima FBiH («Sl.novine FBiH»br. 66/13),

Zainteresovani kandidati mo'gu podnijeti prijavu na samo jednu parcelu,

Prijava na Javni konkurs-licitaciju sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se na protokol Grada Zenice ili putem pošte na adresu:

Grad Zenica ul. Trg BiH br. 6 Zenica

Komisija za provođenje licitacije - prodaje građevinskih parcela u Radnoj zoni Zenica I,

sa naznakom «Ne otvaraj-prijava na Javni konkurs», Prijava sa ponudom predaje se u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra učesnika javnog konkursa-licitacije uz oznaku nekretnine za koju se daje ponuda i uz priloženu posebno zapečaćenu kovertu sa šifrom koja mora sadržavati podatke o identitetu i to: ovjerenu kopiju lične karte ili pasoša i dokaz o prebivalištu (CIPS) za fizička lica, za pravna lica i obrte, ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar ili rješenja o obavljanju djelatnosti, za pravna lica i obrte ovjerenu fotokopiju ID broja

poreznog obveznika. Uz prijavu, osim dokaza o identitetu, učesnik treba priložiti i: dokaz o uplati kapare

ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvata sve uslove i obaveze navedene u Javnom konkursu, ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvata plaćanje naknada za pogodnosti - rentu i uređenje građevinskog zemljišta koje je dužan platiti u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

 

5. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA LICITACIJE I RAZGLEDANJE PARCELA UZ UVID U DOKUMENTACIJU

Javni konkurs provodi Komisija za provođenje Javnog konkursa formirana rješenjem br. 01-01-11223/18 donešenim na 22. sjednici Gradskog vijeća dana 24. maja 2018. godine. Parcele koje su predmet licitacije mogu se neposredno razgledati svakog radnog dana od 10,00 sati do 13,00 sati i to za svo vrijeme trajanja oglasa o licitaciji-kontakt osoba Senad Pašalić, tel. 032/449-410, a informacije i uvid u dokumentaciju mogu se dobiti u Službi za urbanizam, imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, zgrada Gradske uprave IV sprat, kontakt osoba Vesna Horić, tel.032/447-657.

Javno otvaranje prijava na Javni konkurs obavit će se dana 18.06.2018. (ponedjeljak) u prostorijama Grada Zenica, Trg BiH br. 6.mala sala II sprat sa početkom u 10,00 sati, uz prisustvo zainteresovanih učesnika konkursa ili njihovih punomoćnika i članova komisije,

Svakom učesniku vrijedi njegova ponuda dok se ne da veća ponuda,

Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji izvršit će se povrat uplaćene kapare u roku od 3 dana od dana dostavljanja obavijesti o nazivu banke i broju računa na koji sredstva trebaju biti vraćena, uplaćena na ime kapare, a obavijest se dostavlja Službi za privredu i finansije Grada Zenice, Osoba koja je podnijela nepotpunu i neblagovremnu prijavu neće moći učestvovati u licitaciji, Ovaj Javni konkurs će se objaviti u dnevnim novinama"Oslobođenje", na oglasnoj tabli Grada Zenice i na web stranici Grada Zenice (www.Zenica.ba ) i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave, zaključno sa 15-tim danom.

 

6. USLOVI ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuje naj-manje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji. Ukoliko učesnika zastupa punomoćnik, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

 

7. KUPOPRODAJNA CIJENA

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene u koju se uračunava kapara, prenosa vlasništva, posjeda i propisanih naknada iz Odluke o načinu i uslovima prodaje, uz pribavljeno mišljenje Gradskog pravobranioca.

Troškovi notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac. Kupac se može uknjižih kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu-Gradu Zenica u utvrđenom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu. Do zaključenja kupoprodajnog ugovora neće doći kao ni do povrata kapare ukoliko se za učesnika čija ponuda bude prihvaćena (kupac) u momentu zaključenja ugovora utvrdi: da ne ispunjava uslove iz čl. 15. Zakona o stvarnim pravima («Sl.novine FBiH» br. 66/13), daje dužnik Grada Zenice i nije izmirio svoje obaveze u naloženim rokovima, da se radi o nelikvidnom kupcupravnom licu, da ponuda nije data u ozbiljnoj namjeri jerje učesnik odustao od iste, a nakon zaključenja postupka licitacije. Ukoliko kupac ne plati kupoprodajnu cijenu, smatrat će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat kapare.

 

8. POSEBNA OBAVEZA KUPCA-BUDUĆEG INVESTITORA

Kupac koji uspije na licitaciji ili predmetno zemljište kipi putem neposredne pogodbe, u smislu stava 2. iz tačke 6. ovog oglasa, dužan je u svemu se pridržavati urbanističko-tehničkih uslova koji su izdati po službenoj dužnosti i koji čine sastavni dio tehničke dokumentacije iz tačke 2. ovog oglasa. U pogledu izgradnje planiranog objekta kupac, odnosno budući investitor, dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti, te se pridržavati rokova utvrđenih u rješenju o urbanističkoj saglasnosti odnosno u rješenju o odobrenju za građenje. Ove odredbe će biti dio notarski obrađenog ugovora o kupoprodaji.

Dalje raspolaganje predmetnim zemljištem, od strane budućeg kupca, prije izgradnje planiranih objekata, uslovljeno je davanjem saglasnosti Gradskog Vijeća, što će kao činjenica od značaja, u vidu zabilježbe, biti upisano u ze¬mljišnu knjigu.

Grad Zenica zadržava pravo da poništi ovaj Javni konkurs i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima konkursa.

Broj:

Zenica,                

 

GRADONAČELNIK

Fuad Kasumović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: