Prodaja nepokretnosti - neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, Banja Luka

Datum objave:14.10.2019. 09:18 / Izvor: Glas Srpske, 14.10.2019.

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravnma („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 124/08,3/09,58/09, 95/11,60/15 i 18/16), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/16 i 36/19), člana 67. Statuta Grada Banjaluka („Službeni glasnik Grada Banjaluka", br. 14/18 i 9/19), člana 10. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 20/12 i 63/19), i tačke 4. Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u naselju Lazarevo, na lokaciji kod „Jelšingrada", putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije („Službeni glasnik Grada Banjaluka" br. 32/19) Gradonačelnik Grada Banjaluka, raspisuje

 

OGLAS

o prodaji nepokretnosti u naselju Lazarevo, na lokaciji kod Jelšingrada, u svojini Grada Banjaluka putem usmenog javnog nadmetanja - licitaci je

 

Predmet javnog nadmetanja-licitacije:

 

Grad Banjaluka prodaje NEPOКRETNOST - neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, koje se nalazi u naselju Lazarevo, na lokaciji kod Jelšingrada, u svojini Grada Banjaluka, putem usmenog javnog nadmetanja -licitacije.

Predmet prodaje je nepokretnost označena kao:

Broj katastarske čestice

Površina katastarske čestice

Procjenjenja vrijednost zemljišta u KM / m2

Ukupna površina planirane građevinske parcele

Ukupna početna prodajna cijena (procjenjana tržina vrijednost)

k.č. br. 883/1 k.o. Bučak

19.441 m2

115,00 KM / m2

19.485 M2

2.240.775,00 KM

k.č. br. 883/10 k.o. Bučak

44 m2

1150,00 KM / m2

 

 

Gore navedena nepokretnost je upisana u List nepokretnosti - Izvod broj: 986/374, k.o. Budžak, pravo svojine Grada Banjaluka, sa 1/1 dijela.

Predmetno zemljište se nalazi u obuhvatu Izmjene dijela Regulacionog plana „Jelšingrad" RO tvornica strojeva, uređaja i alata - novelisani plan („Službeni glasnik grada Banjaluka", br. 9/19). Predmet prodaje je zemljište označeno kao k.č.br.883/1.i k.č.br.883/10, k.o. Budžak, koje čini jedinstvenu građevinsku parcelu. Prema planskoj dokumentaciJi, isto je planirano za izgradnju poslovnih objekata.

Procjena tržišne vrijednosti zemljišta iz tačke 1. ove Odluke, utvrđena je na osnovu Izvještaja o procjeni tržišne vrijednosti nekretnine, izrađenim dana 14.08.2019.godine, od strane vještaka građevinsko-arhitektonske struke i ovlaštenog procjenjivača, Vuković Radenka iz Banja Luke, uz pribavljeno mišljenje Кomisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta Grada Banjaluka (imenovane Rješenjem gradonačelnika br. 19-017-3694/16 od 02.12.2016. godine).

Datum i mjesto održavanja licitacije:

Prodaja gore navedene nepokretnosti u svojini Grada Banjaluka, izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja -licitacije, koja će se održati dana 13.11.2019. godine, u zgradi Gradske uprave Grada Banjaluka, u sali br. 238/11, sa početkom u 12:00 časova.

Pravo učešća na licitaciji:

Pravo učestvovanja u postupku licitacije imaju privredni subjekti - privredna društva i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje proizvodne djelatnosti.

Кomisija će, prije održavanja licitacije pregledati sve dospjele prijave i zapisnički konstatovati koja lica ispunjavaju uslove za učešće na licitaciji. Lica koja ne ispune tražene uslove, čija prijava, odnosno uplata kaucije - nije pristigla u predviđenom roku, ili ne sadrži obavezne priloge, neće moći učestvovati na licitaciji.

Prijava

Svi zainteresovani ponuđači - sa pravom učešća, dužni su dostaviti urednu prijavu za licitaciju, neposredno do 12.11.2019. godine, do 13:00 časova, na protokol Gradske uprave grada Banjaluka, kancelarija broj 14, sa naznakom PRIJAVA ZA LICITACIJU - ZA NEPOКRETNOSTI U NASELJU LAZAREVO, NA LOКACIJI КOD JELŠINGRADA" - ZA КOMISIJU.

Prijava treba da sadrži: podatke podnosioca prijave (naziv privrednog subjekta, adresu i kontakt telefon).

1. Ovjerenu kopiju lične karte zakonskog zastupnika privrednog subjekta/ovjerenu kopiju lične karte preduzetnika;

2. Original uplatnicu - na ime kaucije, u iznosu od 50.000,00 КM, za nepokretnosti koje se licitiraju;

3. Punomoć - ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik, odnosno zastupnik privrednog subjekta;

4. Izvod iz odgovarajućeg registra privrednog subjekta, u ovJerenoj kopiji, ne stariji od 6 (šest) mjeseci;

5. Rješenje o registiraciji preduzetnika o obavljanju proizvodne djelatnosti, kao pretežne djelatnosti;

6. Uvjerenje kao dokaz da se vodi u registru preduzetnika;

7. Dokaz o izmirenim poreskim obavezama privrednog subjekta.

U prijavi se moraju obavezno navesti nepokretnosti koje se licitiraju.

 

Кaucija

Za učešće u postupku licitacije, ponuđači su dužni uplatiti kauciju - u visini od 50.000,00 КM, za nepokretnosti koje se licitiraju, na žiro-račun bro) 551-790-22206572-52, kod „Unikredit Bank" ad. Banjaluka.

Ponuđačima - čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja licitacije.

 

Razgledanje nepokretnosti i uvid u dokumentaciju o istoj

Zainteresovani ponuđači mogu razgledati nepokretnosti koje su predmet licitacije, zemljišno-knjižnu i katastarsku dokumentaciju, te procjenu nepokretnosti - izvršenu od strane ovlaštenog vještaka građevinsko-arhitektonske struke, Vuković Radenka iz Banjaluke, svakog radnog dana, u vremenu od 11:00 -15:00 časova. Кontakt osoba: Zoran Janjuš, upravnik Poslovne zone „Ramići-Banjaluka", telefon: 051/ 220-280, mob. 065/ 537-406 i Milojko Ševa, telefon: 051/ 220-280, mob: 065/ 540-952.

 

Postupak licitacije, uslovi i način prodaje nepokretnosti

Postupak licitacije provešće Кomisija za prodaju nepokretnosti u naselju Lazarevo, na lokaciji kod Jelšingrada javnim nadmetanjem - licitacijom, imenovana rješenjem Skupštine Grada Banjaluka broj: 07-013-402/19.

Prodaja nepokretnosti vršiće se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije. Ponude se na licitaciji ističu javno, putem kartice u koju se upisuJe ponuđena cijena. Svakom učesniku vrijedi njegova ponuda sve dok se ne da veća ponuda. Licitacija traje sve dok se daju veće ponude.

Učesnicima licitacije, na njihov zahtjev, dozvoliće se kraći rok za razmišljanje.

Licitacija se zaključuje ako i poslije drugog poziva nije u roku od pet minuta data veća ponuda.

Prije zaključenja licitacije, predsjednik Кomisije još jedanput ponavlja posljednju ponudu, a zatim objavljuje da je licitacija zaključena.

Poslije zaključenja licitaciJe, predsjednik Кomisije upoznaje učesnike licitacije - da mogu na zapisnik odmah izjaviti prigovore na sprovedeni postupak licitacije.

0 postupku licitacije vodi se zapisnik, u koji se unosi tok postupka i sve ponude izjavljene od pojedinih učesnika, kao i izjavljeni prigovori. Poslije zaključenja zapisnika, koji potpisuju članovi Кomisije i prisutni učesnici licitacije, prigovori se ne mogu izjavljivati.

Кupac je dužan u roku od 4 (četiri) godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, da privede zemljište trajnoj namjeni, tj. da izgradi objekat i pribavi upotrebnu dozvolu, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građešu.

U slučaJu neispunjenja gore navedenih obaveza, prodavac će raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

U slučaju otuđenja zemljišta trećem licu, prije privođenja zemljišta trajnoj namjeni, kupcu je potrebna saglasnost prodavca u pisanoj formi, a što će biti precizno definisano notarski obrađenim ugovorom.

Oglas za prodaju nepokretnosti-objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske", na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Banjaluka i na zvaničnoj internet stranici Grada Banjaluka (ćnr://cčuuu.ćapja1ika,gz,ća1 i to naJkasnije -15 dana prije dana određenog za licitaciju.

 

Zaključenje ugovora

Po okončanju licitacije, Gradonačelnik Grada Banjaluka, zaključuje ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačem, a po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva RS, Sjedište zamjenika Banjaluka.

Ako učesnik licitacije koji je najpovoljniji, nakon zaključene licitacije, odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kaucije.

Način i uslovi plaćanja kupoprodajne cijene, poreza, troškova i taksi

Кupac je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji da prodavcu isplati kupoprodajnu cijenu u cjelostn.

PredaJa u posjed nepokretnosti biće izvršeš u roku ad 8 (osam) ddo od uplate cjelokupne kupoprodajne cijene.

0 predaji u posjed sačiniće se zapisnik o primopredaji.

Кupcu će se u kupoprodajnu cijenu uračunati uplaćeni iznos kaucije.

Troškove izrade notarske isprave, naknade za uknjiženje ugovora u javnim evidencijama, pripadajuće poreze -snosi kupac.

 

Uz prijavu, obavezno je priložiti sljedeće dokaze:

 

Broj: 12-G-4336/19

Dana, 11.10.2019.god.

 

GRADONAČELNIК Mr Igor Radojičić

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: