Prodaja pokretnih stvari: mašine, transportna sredstva, namještaj i kancelarijska oprema, alat i sitan inventar, inventar restorana, labaratorija, zalihe i repromaterijal

Datum objave: 26.10.2019. 10:27 / Izvor: Nezavisne novine, 26.10.2019.

"Tvornica opekarskih proizvoda"

AD Banja Luka

u stečaju           

Ul. Tunjice bb, Banja Luka

 

Broj 57 0 St 128926 19 St

Datum, 21.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad "Tvornica opekarskih proizvoda" AD Banja Luka u stečaju od dana 12.08.2019. godine,i Odluke Odbora povjerilaca sa sjednice od 14.10.2019. godine, stečajni upravnik, dana 21.10.2019.godine donosi:

 

ZAKLJUČAK

objavljuje se

PRVA JAVNA LICITACIJA

za prodaju pokretnih stvari

 

1. Prodaju se u cijelosti pokretne stvari "Tvornica opekarskih proizvoda" AD Banja Luka, u stečaju, Tunjice bb, Banja Luka, imovina ko¬ja se nalazi u prostorijama stečajnog dužnika, Tunjice bb, Banja Luka i odnosi se na osnovna sredstva stečajnog dužnika: Mašine, Transportna sredstva, Namještaj i kancelarijska oprema, Alat i sitan inventar, Inventar restorana, Labaratorija, Zalihe i repromaterijal.

2. Uvid u stanje predmetne opreme, količine, a koja je poimenično navedena u nalazu vještaka mašinske struke dr Milana Tiče i vještaka ekonomske struke i ovlaštenog procjenitelja mr Božane Bojić, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova na adresi: Tunjice bb, Banja Luka.

Prethodno se dan prije najaviti pozivom na broj telefona 066/902-022 ili 065/516-129.

3. Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno", bez garancije stečajnog upravnika i u postojećem pra¬vnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u mo¬mentu prodaje.

4. Ukupna procijenjena tržišna vrijednost imovine iznosi 1,664,932.00 KM. Imovina se na prvoj licitaciji ne može prodati za iznos manji od 70% procjenjene tržišne vrijednosti. Prednost pri kupovini ima kupac koji je zainteresovan za svu imovinu. Prodaja pokretne imovine prema priloženim specifikacijama uz nalaz i mišljenje vještaka i procjenitelja moguća je pojedinačno.

Početna prodajna cijena imovine prema grupama pokrenih stvari iznosi:

Redni broj

Naziv grupe

Procijenjena tržišna vrijednost

Minimalna vrijednost na prvoj prodaji

1

Mašine

1.584.620,00

1.109.234.00

2

Transportna sredstva

13.400,00

9.380,00

3

Namještaj i kanc.oprema

4.773.00

3.341,10

4

Kompjuterska oprema

5.940.00

4.158,00

5

Alat i sitan inventar

11.260,00

7.882,00

6

Inventar restorana

916,00

641,20

7

Laboratorija

1.200,00

840,00

8

Zalihe i repromaterijal

42.823,00

29.976,10

 

UKUPNO:

1.664.932,00

1.165.452,40

5.Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine pokretne imovine je 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 24 sata prije zakazane licitacije na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5551000044508418 kod Nove banke a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar-original ili izvod iz registracije, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i flokaz o uplati depozita.

6. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

7. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavač nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksi prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Porezi i troškovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cijenu, i u cijelosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac.

8. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je oprema prodana najpovoljnijem ponuđaču.

Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje.

Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.

9. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije, dana 27.11.2019. godine (srijeda) sa početkom u 14:00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb, u sali za licitacije/prizemlje.

10. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 7 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od 15 dana nakon licitacije uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5551000044508418 kod Nove banke a.d. Banja Luka izlicitirani iznos. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavač mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu.

11. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti daje drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos u roku od 5 dana nakon isteka roka za prvog kupca. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko ku¬pac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

12. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.

13. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu "Nezavisne novine", "Dnevni avaz" i WEB stranicama: www.bl.komorars.ba, www.komorars.ba,   www.komorabih.ba.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: