Prodaja poslovnih prostora u ulici Lacina bb u Vili Neretva u Mostaru i udjela u 100% vlasništvu firme MOSTAR FILM d.o.o Mostar

Datum objave:17.06.2020. 08:32 / Izvor: Oslobođenje, 17.06.2020.

"PIO" Privredno društvo za promet nekretnina d.o.o - U STEČAJU

Lacina bb Mostar 

 

Broj: 58 0 St 190173 17 St, 

Stečajni upravnik, 

Dana, 12.06.2020. god.

 

Na temelju člana 101.,r02., i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH broj 29/03 I 32/04 ), Odluke Skupštine vjerovnika i Vijeća povjerenika donesene dana .12.06.2020. godine o prodaji imovine stečajnog dužnika , stečajni upravnik

 

OGLAŠAVA

TREĆU JAVNU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

A PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je nepokretna imovina stečajnog dužnika „PID"d.o.o Mostar -u stečaju u ulici Lacina bb, u „Vili Neretva" u Mostaru ravrstana po slijedećim LOT-ovima .

LOT. 1.   Poslovni prostor TOP S20, površine 601,69 m2  Početna prodajna cijena            536.608,94 KM

LOT. 2.   Poslovni prostor TOP S12, površine 226,58 m2  Početna prodajna cijena            202.072,25 KM

LOT. 3.   Poslovni prostor TOP S14/1, površine 102,10 m2   Početna prodajna cijena         91.056,48 KM

LOT. 4.   Poslovni prostor TOP 008, površine 193,01 m2  Početna prodajna cijena            245.904,73 KM

LOT. 5.   Poslovni prostor TOP 107, površine 65,92 m2    Početna prodajna cijena            75.586,94 KM

LOT. 6.   Poslovni prostor TOP 112. površine 80,18 m2    Početna prodajna cijena            91.938,12 KM

LOT. 7.   Poslovni prostor TOP 202. površine 39,63 m2    Početna prodajna cijena            40.392,53 KM

LOT. 8.   Poslovni prostor TOP 204. površine 39.06 m2    Početna prodajna cijena            39.811,56 KM

LOT. 9.   Poslovni prostor TOP 206. površine 65.70 m2    Početna prodajna cijena            66.964,16 KM

LOT. 10. Poslovni prostor TOP 207. površine 32.93 m2    Početna prodajna cijena             33.563,61 KM

LOT. 11. Poslovni prostor TOP 212. površine 80.18 m2    Početna prodajna cijena              81.722,77 KM

LOT. 12. Udio u 100% vlasništvu firme „MOSTAR FILM „d.o.o , Alekse Samica 11 Mostar           Početna prodajna cijena            937.609.40 KM

 

B NAČIN PRODAJE

- Cijena je utvrđena Odlukom Vijeća povjerenika od 12.06.2020. godine.

- Imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

- Prijave sa dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave se dostavljaju do 02.07.2020.god.

 

C TERMIN, UVJETI I POSTUPAK PRODAJE

Termin prodaje

Vrijeme prodaje je dana 03.07.2020.godine (petak) u 12 sati u prostorijama stečajnog dužnika ( Ulica Lacina bb, u „Vila Neretva" u Mostaru

Uvjeti prodaje su:

- imovina, koja je predmet prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika, i prodaje se pojedinačno po LOT-ovima u postojećem pravnom statusu.

- prodaja će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa

- imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

Pravo učešća na javnom nadmetanju

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstva u iznosu 10 % od početne cijene za svaki pojedinačni LOT , ali ne više od od 10.000 KM ,na transakcijski račun ,,PID" d.o.o Mostar - U STEČAJU broj: 101 130 00722 140 48 .otvoren kod Privredna banka Sarajevo, Ekspozitura Bugojno sa naznakom „za učešće na javnom nadmetanju

LOT broj -„

- bankarska garancija neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osig. depozita.

- kupcu će uplaćeno osig. biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će se vratiti u roku od pet dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu,

 

Postupak prodaje 

Cjelokupna imovina se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu. Postignutu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac imovine je dužan položiti na račun stečajnog dužnika, u roku 30 dana, računajući od dana zaključenog javnog nadmetanja . Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu naznačenu u oglasu , nemože biti manje od 5.000,00 KM . Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećim najpovoljnijim ponuđačima.

Sve poreze i troškove uknjižbe i prijenosa snosi kupac. Strane fizičke i pravne osobe kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta među državama pri stjecanju vlasništva, ili ispunjenje uvjeta za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bili.

Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit nakon uplate cjelokupnog iznosa.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju samo registrirani ponuđači. Detaljna pravila prodaje kao ispunjenja uvjeta za učešće i registraciju na javnom nadmetanju sadržana su u 'Pravilima za prodaju imovine ,,PlD"d.o.o. Mostar - U STEČAJU , puteni metode usmenog javnog nadmetanja.

Pristanak na primjenu ovih Pravila učesnici javnog nadmetanja moraju da ovjere svojim potpisom, o čemu dokaz dostavljaju na sam dan održavanja javnog nadmetanja.

Nepokretna imovina prodaje se po principu „viđeno kupljeno" (postojeće faktički viđeno i pravno stanje), te se isključuju nakanadne reklamacije.

Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit će se nakon uplate cjelokupnog iznosa .

Detaljnije podatke o imovini koja je predmet prodaje kao i u dokumentaciji o imovini, zaainteresirani učesnici u javnom nadmetanju mogu preuzeti uz bespovratnu naknadu od 300 KM u sjedištu stečajnog dužnika na adresi ,,PID"d.o.o. Mostar -u stečaju .

Navedena dokumentacija može se preuzeti svakim danom od 9,00 do 13,00 sati,

U istom periodu, uz prethodnu najavu na telefon 030 509 692 / Mob 061 893 479, može se izvršiti i fizički pregled imovine koja je predmet prodaje.

 

Stečajni upravitelj

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: