Prodaja poslovnog objekta, stambene zgrade i oranice u Sarajevu, K.O. Dolac

Datum objave:19.04.2018. 15:58 / Izvor: Akta.ba, 05.04.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

 

Broj: 65 0 lp 144864 08 lp

Sarajevo, 12.03.2018. godine

 

Općinski sud u Sarajevu, sudija Amela Skrobo Kadrić, u pravnoj stvari tražilaca izvršenja HETA ASSET RESOLUTION AG iz Klagenfurta, zastupan po punomoćniku Šarić Jasminu, advokatu iz Sarajeva i BORA d.o.o. Banja Luka, ul. Svetozara Markovića br. 5/1 I Naida Čustović, advokat iz Sarajeva, protiv izvršenika „BRAĆA MULIĆ COMPANY" d.o.o. Sarajevo, ul. Herceg Stjepana br. 3, radi izvršenja - prodajom nepokretnosti izvršenika, van ročišta, dana 12.03.2018. godine donio je slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

određuje se ročište za drugu javnu prodaju na dan PONEDJELJAK 23.04.2018. godine sa početkom u 10:30 časova i to nekretnina:

- Poslovni objekat, površine i 1143 m2, Dvorište, površine 310 m2, označene kao k.č. 1388/37, upisane u zk.ul.br. 2857 SP Dolac, vlasništvo izvršenika „BRAĆA MULIĆ COMPANY" d.o.o. Sarajevo, sa dijelom 1/1,

- Stambena zgrada, površine 350 m2, označene kao k.č.860/11, upisane u zk.ul.br. 244 SP Dolac, vlasništvo izvršenika „BRAĆA MULIĆ COMPANY" d.o.o. Sarajevo, sa dijelom 1/1,

- nekretnina u naravi oranica, površine 345 m2, označena kao k.č, 860/10, upisana u zk.ul.br. 10341 K.O. Dolac.

 

Javno nadmetanje održat će se u prostorijama Općinskog suda u Sarajevu, soba broj 459/IV - Izvršni odjel ovog suda.

1. Konstatuje se da je vrijednost predmetnih nekretnina procijenjena na iznos od 25.199.992,00 KM (slovima: dvadesetpetmilionastodevedesetdevethiljadadevestodevedeseidvije KM), a utvrđena nalazima stalnog sudskog vještaka Zulum Kasima od 22.05.2015. godine, kao i od 10.11.2015. godine.

2. Na drugom ročištu za javno nadmetanje nekretnina se ne može prodati ispod 1/3 (jedne trećine) utvrđene vrijednosti koja je navedena u tački 1. ovog zaključka.

3. Potencijalni kupci su dužni položiti osiguranje u iznosu od 10.000,00 KM i o tome pružiti dokaz sudu prije otvaranja ročišta.

Uplata osiguranja se vrši na depozitni račun suda kod UniCredit Bank d.d., račun broj 3389002208264956.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena osim za 3 (tri) najbolja ponuđača, vratiti će se osiguranje odmah nakon zaključivanja javnog nadmetaja.

4. Najbolji ponuđač - kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu po kojoj su nekretnine prodate položi sudu u roku od 30 dana, računajući od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi cijenu prodaja će se proglasiti nevaljanom i novim zaključkom odrediti da su nepokretnosti prodate drugom po redu ponuđaču koji treba po prijemu tog zaključka sudu deponovati prodajnu cijenu u roku od 30 dana.

Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u ostavljenom roku sud će nekretnine ponuditi trećem ponuđaču pod istim uslovima.

Ako kupci u ostavljenim rokovima ne polože prodajnu cijenu, sud će oglasiti da je prodaja neuspjela i odredit će novu prodaju. Ova pravila se primjenjuju i u slučaju odustanka trećeg ponuđača.

5. Poreze i takse u vezi sa prodajom nekretnina snosi kupac ukoliko se stranke drugačije nisu dogovorile.

6. Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj ploči suda.

 

Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

Stranke se mogu sporazumjeti da se prodaja navedenih nekretnina izvrši i neposrednom pogodbom do otvaranja ročišta za javno nadmetanje.

 

 

SUDIJA

Amela Skrobo Kadrić

 

POUKA: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen poseban pravni lijek.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: