Prodaja poslovnog objekta: zgrada u ul. Maršala Tita 36, Sarajevo

Datum objave:05.04.2019. 09:35 / Izvor: Dnevni Avaz, 05.04.2019.

Energopetrol d.d. Sarajevo

 

OGLAS

za prodaju putem javnog natječaja nekretnine u vlasništvu društva Energopetrol d.d. Sarajevo

 

Prodavač: Energopetrol d.d. Sarajevo
Adresa - sjedište Društva: Azize Šaćirbegović 4b, SarajevoPredmet natječaja je sljedeće nekretnina:

POSLOVNI OBJEKT / ZGRADA u Ul. Maršala Tita 36 Sarajevo, površine 1.969,64 m2, S+P+7:
 

Podrum:              249 m2

Prizemlje              46 m2

Prva etaža:          247 m2

Druga etaža        253 m2

Treća etaža:       247 m2

Četvrta etaža:     247 m2

Peta etaža:        247 m2

Šesta etaža:       250 m2

Potkrovlje:         183 m2

Ukupno netto korisna površina: 1.969 m2

 

Objekt je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Sarajevu upisan u sljedeće ZK uloške:

1. poduložak ZK broj 10252 KO Sarajevo IV; k.č. 1780/E6; površine 97 m2

2. poduložak ZK broj 10238 KO Sarajevo IV; k.č. 1779/E5; površine 152 m2

3. poduložak ZK broj 10239 KO Sarajevo IV; k.č. 1779/E6; površine 46 m2

4. poduložak ZK broj 10240 KO Sarajevo IV; k.č. 1779/E7; površine 247 m2

5. poduložak ZK broj 10241 KO Sarajevo IV; k.č. 1779/E8; površine 253 m2

6. poduložak ZK broj 10242 KO Sarajevo IV; k.č. 1779/E9; površine 247 m2

7. poduložak ZK broj 10243 KO Sarajevo IV; k.č. 1779/ElO; površine 247 m2

8. poduložak ZK broj 10244 KO Sarajevo IV; k.č. 1779/Ell; površine 247 m2

9. poduložak ZK broj 10245 KO Sarajevo IV; k.č. 1779/E12; površine 250 m2

10. poduložak ZK broj 10246 KO Sarajevo IV; k.č. 1779/E13; površine 183 m2

11. poduložak ZK broj 310 KO Sarajevo IV, k.č. 1779"; površine 301 m2

12. poduložak ZK broj 4 KO SP_Sarajevo-Mahala KLVII; k.č. 175, površine 654 m2
 

sa početnom cijenom: 5.400.000,00 KM.
 

Uslovi prodaje:

- Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, koja na račun društva Energopetrol d.d. Sarajevo (daljem u tekstu "Društvo") uplate kauciju u iznosu od 20.000 KM (dvadesethiljada i 00/100 KM), na račun Društva broj 3389002208033902 otvoren kod UniCredit Bank d.d. - uz naznaku svrhe uplate „polog za učešće u javnom natječaju za kupovinu nekretnine".

- Ponuđačima koji ne uspiju u javnom nadmetanju po ovom pozivu, uplaćena kaucija se vraća u roku od 10 dana od dana okončanja postupka odabira, bez prava na kamatu.

-  Izabranom ponuđaču kaucija će se odbiti od kupoprodajne cijene, a ukoliko odustane od kupovine Nekretnine, isti gubi pravo na povrat kaucije.

- Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se vrši po principu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

- Odabrani ponuđač dužan je sklopiti sa Društvom Ugovor o kupoprodaji u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana odabira.

- Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene odabrani ponuđač plaća na transakcijski račun Društva u roku od 7 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

- Kupac preuzima u posjed nekretninu po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Svi troškovi koji nastanu u postupku kupoprodaje padaju na teret kupca.

 

Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b,

71000 Sarajevo
Ponuda za kupnju nekretnine - "NE OTVARATI"
N/P Melita Imamović

 

Rok za dostavu ponuda je 10.05.2019. godine.
 

Ponude za kupoprodaju moraju sadržavati: ime i prezime, JMBG ponuđača i njegovo prebivalište (za fizička lica) odnosno naziv firme s adresom sjedišta i ID broj (za pravna lica), te aktivnu e-mail adresu; kopiju lične karte (za fizička lica), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica); dokaz o uplati kaucije, iznos ponuđene cijene za predmetnu nekretninu u KM.

Pristigle ponude će biti javno otvorene 16.05.2019 (četvrtak) s početkom u 10:30 sati u poslovnoj zgradi Energopetrol d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo.

Otvaranju ponuda koju vodi Komisija mogu prisustvovati svi ponuđači koji blagovremeno uplate kauciju.

O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu.

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8:00-16:30 sati od kontakt osobe:

Jasminko Bajramović
Tel: 033 778 641

Mob: 062 958 998
e-mail adresa: jasminko.bajramovic@energopetrol.ina.hr

Ponuđači koji žele da izvrše uvid u stanje nekretnina prije dostavljanja ponude mogu to učiniti svaki radni dan u terminu od 8,00-16:30 uz obaveznu prethodnu najavu kontakt osobi za informacije najkasnije 24 sata prije termina obilaska. Društvo zadržava pravo poziva na dodatne krugove natječaja sa ponuđačima iz prvog kruga, pravo na poništenje oglasa u bilo kojoj fazi nadmetanja i nije obavezan nadoknaditi troškove učesnicima nadmetanja, izuzev povrata kaucije. Dodatno, Društvo zadržava pravo ne izabrati nikog od ponuđača ukoliko ne budu zadovoljeni uslovi, te nije obavezan saopštiti razloge odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: