Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja robne kuće u Velikoj Kladuši

Datum objave: 05.01.2021. 08:26 / Izvor: Večernji List, 05.01.2021.

Razvojna banka

Federacije Bosne i Hercegovine

Igmanska 1,71000 Sarajevo, BiH

 

 

Razvojna Banka Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

 

OGLAS

za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

 

Robna kuća u Velikoj Kladuši

 

Adresa: Trg mladih bb, Velika Kladuša

Predmet prodaje: nekretnina - Robna kuća, Poslovna zgrada u privredi, upisana u ZK uložak broj 7841, KO Velika Kladuša, označena kao: k.č. 1524/3 ukupne površine 767 m2, vlasništvo Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Najniža cijena: 3.176.425,00 KM

 

Rok za isplatu kupoprodajne cijene: 30 (trideset) dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji.

 

 

 

OSTALI USLOVI PRODAJE

Prodaja se vrši po načelu "viđeno - kupljeno", u pravnom i faktičkom stanju, bez naknadnih prigovora i žalbi koji se odnose na predmet prodaje;

- Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac;

- Ponude se dostavljaju najkasnije do 20.01.2021. godine u zatvorenoj koverti putem pošte ili na protokol na adresu Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska br. 1,71000 Sarajevo, uz naznaku na koverti - Ne otvaraj -Za komisiju za prodaju imovine -komision;

- Ponuda obavezno mora sadržavati:

- za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontak telefon, te potpis na ponudi;

- za pravna lica: naziv i sjedište pravnog lica, kontakt telefon, te potpis i pečat na ponudi;

- Otvaranje ponuda održat će se na adresi Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Igmanska br. 1, Sarajevo, dana 22.01.2021. godine (petak) u 14:00;

- Prije otvaranja ponuda, ponuđači koji pristupe otvaranju moraju pokazati punomoć za pravna lica ili za fizička lica ličnu ispravu CIPS-a;

- Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima prodaje ili koje imaju poštanski pečat nakon 20.01.2021. godine, smatrat će se nevažećim i neće se razmatrati;

- Banka zadržava pravo da u svakom trenutku poništi Oglas i nije obavezna prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu;

- O rezultatima Oglasa, ponuđači će biti obaviješteni pismeno putem pošte;

- Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 07:30h do 16:00h putem telefona: 033/724-926 i 724 -973, a imovina se može pogledati u dogovoru sa službenicima Banke.

 

Komisija za prodaju

imovine- komision

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: