Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja stambeno-poslovnog objekta Samačka zgrada 4 u naselju Termoelektrana Kakanj u Kaknju

Datum objave: 18.09.2020. 07:52 / Izvor: Akta.ba, 18.09.2020.

Na osnovu člana 88. tačka 7. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d d-Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, člana 7. Odluke o raspolaganju sredstvima JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo broj: NO-12016/19-92./5. od 25.04.2019. godine, a u vezi sa članom 363. stav 1. i 364. stav 2. i 3. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH", broj 66/13) i Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općine i gradova („Službene novine Federacije BiH", broj: 17/14), člana 5. Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka prodaje putem javnog poziva Stambeno-poslovnog objekta „Samačka zgrada" u Naselju Termoelektrana „Kakanj" u Kaknju broj: U-01-2 1789/20-30.5. od 13 08.2020. godine, tačke 11 Rješenja o imenovanju Komisije za izradu i objavu Javnog poziva i razmatranje prikupljenih pismenih ponuda po osnovu objavljenog Javnog poziva za prodaju Stambeno-poslovnog objekta „Samačka zgrada" u Naselju Termoelektrana „Kakanj" Kakanj broj: 02-3-7-14331/20 od 31.08.2020. godine, imenovana Komisija objavljuje:

 

OGLAS

o javnom konkursu za pokretanje postupka prodaje putem javnog poziva Stambeno-poslovnog objekta „Samačka zgrada*4 u Naselju Termoelektrana „Kakanj" u Kaknju

 

1.PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa (licitacije) je prodaja Stambeno-poslovnog objekta "Samačka zgrada" u Naselju Termoelektrana „Kakanj" u Kaknju (u daljem tekstu: Stambeno-poslovni objekat). Objekat se sastoji od P+2 etaže:

—prizemlje - 6 (šest) poslovnih prostora i

—2 (dva) sprata - stambeni dio prostora (24 garsonjere),

ukupne korisne površine od 919,10 m2, izgrađen je na zemljištu označenom kao k.č. broj: 454/42, u naravi neplodno, površine 586 m2, vlasništvo Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo.

Početna prodajna cijena nekretnine, je ukupna vrijednost Stambeno-poslovnog objekta sa pripadajućim zemljištem utvrđena na osnovu procijenjene vrijednosti od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke u iznosu od 120.893,14 KM.

 

2.USLOVI LICITACIJE

2 1 Prodaja nekretnina iz tačke 1. ovog Oglasa će se izvršiti putem licitacije koja će se održati dana 15.10.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u prostorijama Termoelektrane „Kakanj" u Kaknju, u Sektoru za ekonomske poslove, u sali broj 26.

2.2.Nekretnina se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju po bilo kojem osnovu, a sve isprave i podaci koji se odnose na postupak licitacije o nekretnini koja je predmet raspolaganja daju se na uvid: zemljišno-knjižnitizvadak, kopija katastarskog plana, podaci o vrijednosti nekretnine i drugi podaci.

Razgledanje nekretnine i uvid u potrebnu dokumentaciju, koja je predmet ovog Oglasa, zainteresovani kandidati mogu izvršiti svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati. Kontakt telefon je 032/771 306.

2.3.Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica koja do 14.10.2020. godine, uplate kaparu koja iznosi 10% od početne cijene nekretnine, na račun broj 1549212012977169 - Intesa SanPaolo banka d.d. Sarajevo, Poslovnica Kakanj.

2.4.Učesnicima licitacije koji ne budu izabrani biće vraćena kapara u roku od 10 dana po okončanju postupka licitacije.

2.5.Kupac je dužan cjelokupnu kupoprodajnu cijenu u cijelosti platiti prodavcu najkasnije u roku od osam (osam) dana od dana kada ga prodavač pozove da to učini.

2.6.Predaja nekretnine u posjed učesniku čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija izvršiće se najdalje u roku od osam (osam) dana od dana zaključivanja ugovora u formi notarski obrađene isprave, o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji na licu mjesta.

2.7.Svi ostali detalji predmetnog odnosa regulisat će se odgovarajućim ugovorom zaključenim u formi notarski obrađene isprave.

 

3.POSTUPAK LICITACIJE

3.1.Postupak licitacije sprovodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja koju imenuje direktor Podružnice Termoelektrana „Kakanj"Kakanj.

Licitacijom rukovodi predsjednik Komisije, koji prethodno utvrđuje da li su ispunjeni svi uvjeti za održavanje licitacije: oglašavanje, utvrđivanje uvjeta, potreban broj učesnika u licitaciji, položene kaucije i drugi uvjeti licitacije.

3.2.Prilikom utvrđivanja broja učesnika licitacije utvrđuje se koje osobe učestvuju u svoje ime, a koje kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici. Punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

3.3.Osobe koje nisu uplatile kaparu do roka navedenog u tački 2.3 ovog Oglasa ne mogu učestvovati u licitaciji.

3.4.Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

3.5.Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene navedene u ovom Oglasu.

3.6.Nakon što se utvrdi da su ispunjeni uvjeti za održavanje licitacije predsjednik Komisije upoznaje učesnike sa načinom i postupkom licitacije i poziva ih da daju ponude na početnu cijenu, čime počinje postupak nadmetanja.

3.7.Svakom učesniku vrijedi njegova ponuda s*e dok se ne da veća ponuda.

3.8.Licitacija traje sve dok se daju veće ponude.

3.9.Učesnicima u licitaciji, na njihov zahtjev, može se dozvoliti kraći rok za razmišljanje o daljim ponudama.

3.10.Licitacija se zaključuje ako i poslije drugog poziva nije u roku od pet minuta data veća ponuda.

3.11.Prije zaključenja licitacije predsjednik Komisije još jedanput ponavlja posljednju ponudu, a zatim objavljuje daje licitacija zaključena.

3.12.Poslije zaključenja licitacije predsjednik Komisije upoznaje učesnike licitacije da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovore na sprovedeni postupak licitacije (u daljem tekstu: prigovor).

3.13.O prigovoru odlučuje Komisija.

3.14.Prigovori se mogu zasnivati na sljedećim razlozima:

a)da odluka ovlaštenog organa o uvjetima licitacije nije u skladu sa članom 6, odnosno članom 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova,

b)da oglas o licitaciji ne sadrži sve podatke predviđene u članu 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova,

c)da je postupak licitacije nepravilno sproveden i da je to imalo bitnog uticaja na stavljanje ponuda i pravilnost postupka licitacije i

d)da učesnik čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija nema sposobnost za zaključenje ugovora ili sticanje prava vlasništva, odnosno prava građenja na nekretnini koja je predmet licitacije ili da osoba koja se pojavljuje kao zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik nema propisano ovlaštenje.

3.15.Ako Komisija ustanovi da su nedostaci i propusti na koje prigovor ukazuje takve prirode da mogu biti odmah otklonjeni, donosi odluku da se licitacija nastavi pošto se nedostaci otklone. U ovom slučaju učesnicima licitacije vrijede njihove ponude, osim ako one, zbog davanja većih ponuda, nisu prestale da vrijede.

3.16.Ako Komisija ustanovi da uloženi prigovori nisu osnovani, zaključuje postupak licitacije i odmah utvrđuje i javno objavljuje koja je ponuda kao najpovoljnija prihvaćena i s kojim učesnikom licitacije se zaključuje odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.

3.17.Ako se zbog prirode prigovora ne može odmah raspraviti i odlučiti o prigovoru, Komisija prekida postupak licitacije dok se ne riješi o prigovoru.

3.18.Ako Komisija utvrdi daje prigovor osnovan, donosi odluku da se u cjelini poništi postupak licitacije i da se taj postupak ponovo sprovede.

3.19.O postupku licitacije vodi se zapisnik, u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika, kao i stavljeni prigovori.

3.20.Zapisnik potpisuju članovi Komisije i prisutni učesnici licitacije.

3.21.Poslije zaključenja zapisnika o postupku licitacije učesnici ne mogu ulagati prigovore.

3.22.Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.

3.23.Sve troškove uključujući troškove notarske obrade ugovora i poreza na nekretnine, troškove prenosa i uknjižbe prava vlasništva, kao i druge eventualne troškove snosi kupac.

3.24.Ako učesnik licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kapare.

 

4. OSTALE ODREDBE

4.1.Istovremeno sa objavljivanjem oglasa o javnoj licitaciji u dnevnom listu „Dnevni avaz" izvršiće se isticanje primjerka oglasa na oglasnim tablama i internet stranici www.epbih.ba.

4.2.Krajnji rok za prijem prijava je 14.10.2020.godine do 15,30 sati (bez obzira na način dostavljanja -lično ili poštom). Sve ponude koje pristignu poslije ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

4.3.Na koverti je potrebno naznačiti tačan naziv (ako je ponuđač pravno lice), ime i prezime (ako je ponuđač fizičko lice), tačnu adresu ponuđača, te ako je pravno lice ponuđač i otisak njegovog pečata na koverti.

4.4.Ponuđači mogu biti fizičke i pravne osobe, s tim da strana fizička i pravna lica kao ponuđači moraju uz svoju prijavu dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta među državama pri sticanju prava vlasništva.

4.5.Prijava mora sadržavati:

 

-pismenu prijavu potpisanu od strane podnosioca (ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica) sa tačnim i preciznim podacima o ponuđaču, tačnom i potpunom adresom njegova sjedišta, brojem kontakt telefona, ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, te broj računa za slučaj vraćanja uplaćenog avansa,

-ovjerenu kopiju ili original dokument Uvjerenja o državljanstvu, ako nema naznaku daje bez roka važenja, ne stariji od šest mjeseci, (za slučaj daje ponuđač fizičko lice državljanin BiH), a strana fizička lica pored ovog dokumenta svoje države, kao i pravna lica moraju dostaviti i odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta između države BiH i njegove države,

-ovjerenu kopiju ili original Rješenja o registraciji društva (za pravna lica)

-dokaz o uplaćenoj kapari koja iznosi 10% od početne cijene nekretnine

Komisija zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća ponuđaču.

Prijava sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti neposrednom predajom na protokol Podružnice Termoelektrane „Kakanj" Kakanj ili preporučenom pošiljkom- putem pošte na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, 72240 Kakanj sa obaveznom naznakom

KOMISIJI ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA PRIJAVA ZA OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA POKRETANJE POSTUPKA PRODAJE PUTEM JAVNOG POZIVA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA „SAMAČKA ZGRADA" U NASELJU TERMOELEKTRANA „KAKANJ" U KAKNJU - NE OTVARAJ

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: