Prodaja stanova k.o. Prača

Datum objave: 22.10.2020. 09:30 / Izvor: Glas Srpske, 22.10.2020.

AD "BJELAŠNICA" Podgrab - Pale - u stečaju Pale

 

Broj: 61 OSt 000060 06 St

Datum: 20.10.2020. godine

 

Na osnovu zaključka Odbora povjerilaca od 16.10.2020. godine, a u skladu sa članovima 73,155,156,157, 161. i 166. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS" broj 16/16), te članovima 40. do 46. Pravilnika o utvrđi-vanju standarda za upravljanje stečajnom masom ("Sl. glasnik RS" broj 54/17) stečajni upravnik AD "BJELAŠNICA" Podgrab- Pale - u stečaju, objavljuje

 

OGLAS

za prikupljanje ponuda za prodaju sljedeće imovine

 

1.Stan u potkrovlju u zgradi na k.č. 53/52 KO Prača donja, KUU122/14 m2 58,31      35.161,00 KM

2.Stan u nivou tavana, zgrada na k.č. 53/52 KO Prača donja, KUU125/17 m2 21,40 12.904,00 KM

UKUPNO:48.065,00 KM

1.Otvaranje ponuda i prodaja imovine obaviće se 25.11.2020. godine sa početkom u 9 časova u sjedištu stečajnog dužnika (u Podgrabu), a navedeni iznosi predstavljaju minimalno prihvatljivu cijenu koja se može ponuditi u pismenoj ponudi.

2.Navedena imovina se prodaje "u paketu" sve odjednom, ili pojedinačno, u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije neće se razmatrati. Prednost u kupovini ima ponuđač koji dostavi ponudu za cjelokupnu imovinu koja se prodaje, pod istim prodajnim uslovima.

3.Učesnici u postupku prodaje (ponuđači), uplaćuju na ime obezbjeđenja za cjelokupnu imovinu 5.000,00 KM, ili 10% za pojedinačne predmete na žiro-račun broj 5520041635473217 kod AsJško banke a.d. Banja-luka sa naznakom za navedeni oglas, najkasnije do 15 časova 23.11.2020. godine. Uplatu vršiti is-ključivo u konvertibilnim markama. Ponuđaču se ne vraća depozit ako: podnese ponudu koja ne sadrži obavezne elemente, bude proglašen za kupca a ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupopro-dajnu cijenu u predviđenom roku.

4.Kovertirane ponude sa dokazom o uplati obezbjeđenja mogu dostaviti sva pravna i fizička lica, koja nemaju zakonskih smetnji (član 141. ZOS), najkasnije do 15 časova 24.11.2020. godine sa naznakom "za licitaciju", na adresu stečajnog dužnika, ul. Podgrab bb 71420 Pale (za Dušanku). Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje ne sadrže jasno određen iznos koji se nudi, koje se pozivaju na neku drugu ponudu i koje ne ispunjavaju uslove koji su predviđeni oglasom (ponuda nije dostavljena u roku, nije na vrijeme uplaćen depozit, itd).

5.Prilikom otvaranja ponuda, fizička lica (ponuđači) koja prisustvuju otvaranju ponuda su dužna ste-čajnom upravniku predočiti ličnu kartu radi identifikacije i punomoć ako se radi o punomoćniku. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, koji su stečajnom upravniku dužni predočiti rješenje o upisu ponuđača u sudski registar i ličnu kartu, a punomoćnik i valjanu punomoć.

6.Nakon otvaranja koverata, gdje su obavezni da prisustvuju svi ponuđači, prelazi se na usmeno javno nad-metanje, a najviša ponuđena cijena iz koverata biće početna cijena za javno nadmetanje.

7.Najpovoljniji ponuđač koji se proglasi za kupca, obavezan je da u roku od 15 dana od dana licitacije sa prodavcem zaključi'kupoprodajni ugovor kojim se detaljno definišu sva prava i obaveze stranaka. Kupac je dužan da u roku od 30 dana od dana kada je proglašen za kupca izvrši uplatu ponuđene cijene, nakon čega stiče pravo preuzimanja kupljenih predmeta. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, a sljedeći kupac se utvrđuje u skladu sa članom 92. stav 2. i 3. ZIP.

8.Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se uplaćeno obezbjeđenje u roku od osam radnih dana od dana javnog otvaranja ponuda.

9.Sve troškove oko preuzimanja predmeta prodaje (troškovi zaključivanja notarskog ugovora, porez na nepokretnost, PDV, kao i eventualne druge troškove) snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate stvari,

 

10.Osnovna sredstva koja su predmet prodaje, kao i pripadajuća dokumentacija, mogu se razgledati sva-kim radnim danom u vremenu od 10 do 12 časova uz prethodnu najavu na telefon br. 065/665820 i 065/317459

11.Smatra se da su ispunjeni uslovi za sprovođenje prodaje javnim prikupljanjem ponuda ako je najmanje jedno lice dostavilo formalno i pravno ispravnu ponudu.

Stečajni upravnik D. Stjepanović, dipl. ek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: