Prodaja zemljišta i zgrade k.o. SP Dolac, općina Novi Grad, Sarajevo

Datum objave: 13.04.2021. 12:34 / Izvor: Akta.ba, 13.04.2021.

Na osnovu člana 50. Statuta Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT), Pravila o postupku provođenja javnog nadmetanja - licitacije BHRT-a, a uz saglasnost Upravnog odbora BHRT-a, sa sjednica održanih 30. 3. 2016. godine i 21. 5. 2020. godine, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prodaju nekretnina u vlasništvu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine

 

Obavještavaju se sva zainteresirana fizička i pravna lica da će se putem javnog nadmetanja - licitacije na lokaciji Bulevar Meše Selimovića 12 u Sarajevu, zgrada RTV doma u Sarajevu 12. 5. 2021. godine sa početkom u 13 sati obaviti javna prodaja sljedećih nekretnina u vlasništvu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine sa početnom cijenom kako je navedeno u tabeli

 

K. C. broj

ZK uložak

Katastarska općina

Oznaka nekretnina

Površina m2

Početna cijena u KM

Depozit KM

524/11

7222

SP Dolac

Ekonomsko

dvorište;

Gradilište

28.655

Ukupno: 82.000.000,00 KM

Ukupno:

524/10

7222

SP Dolac

Ekonomsko dvorište; Ekonomsko dvorište

879

523/2

8509

SP Dolac

zgrada Radio i televizije; ZGRADA

575

 

 

Cijena je iskazana bez PDV-a i PDV se plaća u skladu sa zakonskim propisima.

U skladu sa Regulacionim planom Općine Novi Grad i Urbanističkim projektom („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 15/16) predmetna nekretnina je namijenjena za izgradnju kompleksa Kongresnog centra Sarajevo, te za nju postoji izdata Urbanistička saglasnost. Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističkim tehničkim uvjetima za izgradnju kompleksa „Kongresni centar Sarajevo", kao i da li zainteresirano lice ispunjava uvjete za gradnju Kongresnog centra može se dobiti u Općini Novi Grad Sarajevo svakim radnim danom u periodu od 10 do 14 sati.

Pravo učešća u javnom nadmetanju - licitaciji imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju zakonom propisane uvjete i uvjete iz ovog Poziva, odnosno pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini, fizička lica/državljani Bosne i Hercegovine, te strana fizička i pravna lica koja ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Bosni i Hercegovini.

Zainteresirani ponuđači moraju ispunjavati uvjete Općine Novi Grad Sarajevo za gradnju kompleksa Kongresnog centra Sarajevo.

Početna prodajna cijena nekretnina iz ovog Javnog poziva iznosi 82.000.000,00 KM (slovima: osamdesetdvamiliona KM) bez PDV-a.

Sve pripadajuće poreze, porez na promet nekretnina, trošak notarske ovjere kupoprodajnog ugovora kao i ostale poreze i troškove u vezi sa kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.

Ponude niže od naznačene početne cijene neće biti razmatrane. Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom.

Ako dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, nekretnina će biti prodata onom ponuđaču koji na dan javnog otvaranja ponuda na licu mjesta ponudi najveću cijenu.

Obaveza svih zainteresiranih lica je da prije javnog nadmetanja - licitacije u potpunosti istraže sve okolnosti u vezi sa fizičkim i pravnim statusom navedene nekretnine, kao i sve urbanističko-tehničke elemente i uvjete koji su vezani za izgradnju kompleksa Kongresnog centra Sarajevo, i s tim u vezi dostave ovjerenu izjavu da iste prihvataju.

Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju na dan prodaje i naknadne reklamacije neće biti razmatrane.

Registracija učesnika bit će obavljena 12. 5. 2021. godine, sat prije početka licitacije na lokaciji Bulevar Meše Selimovića 12 u Sarajevu, zgrada RTV doma u Sarajevu.

Zainteresirana lica mogu postati registrirani učesnici za kupovinu predmetnih nekretnina uz uplatu depozita u iznosu od 50.000,00 KM fiksno na račun BHRT-a, broj: 338-900-2207-814-682 kod UniCredit Banke sa naznakom: za BHRT, a na ime depozita za javno nadmetanje - licitaciju.

Uplata depozita mora biti evidentirana na računu BHRT-a 1 (jedan) dan prije javnog nadmetanja.

Učesnicima čija se ponuda ne prihvati bit će izvršen povrat depozita na tekuće račune, i to u roku od 7 dana od dana održavanja licitacije.

Prijava za pravno lice treba da sadrži: predmet licitacije sa cijenom, naziv firme sa sjedištem, ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, ID, PDV broj ako je firma PDV obveznik, broj računa za za povrat depozita, prezime i ime direktora, njegov potpis i dokaz o uplati depozita, potvrdu Općine Novi Grad Sarajevo da zadovoljava uvjete gradnje kompleksa Kongresnog centra Sarajevo.

Prijava za fizičko lice treba da sadrži: predmet licitacije sa cijenom, prezime, ime jednog roditelja, ime, kopiju lične karte, matični broj, adresu, broj računa povrata depozita, potpis i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ako pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, obavezan je komisiji BHRT-a predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako pravno lice predstavlja punomoćnik, obavezan je da preda na uvid original valjanu punomoć za zastupanje, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.

Nakon zaključivanja javnog nadmetanja sačinjava se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatira se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji odabrani ponuđač uplati smatra se dijelom avansne uplate.

Uredno kovertirane prijave slati sa naznakom „Prijava na Poziv o prodaji nekretnina u vlasništvu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine putem javne licitacije - NE OTVARATI", dostaviti preporučeno putem pošte ili neposredno na protokol Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, na adresu:

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE JAVNE LICITACIJE Bulevar Meše Selimovića 12 71 000 Sarajevo,

najkasnije dva dana prije održavanja licitacije.

Prijave trebaju biti dostavljene na naznačenu adresu do 10. 5. 2021. godine, do 16 sati. Sve potpune ponude zaprimljene poštom ili dostavljene lično na Protokol BHRT-a do naznačenog roka bit će uzete u razmatranje.

Lica čija prijava i potrebna dokumentacija ne budu dostavljene u naznačenom roku nemaju pravo učešća u licitaciji.

Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača bit će obavljeno komisijski 12. 5. 2021. godine sa početkom u 13 sati na lokaciji RTV Dom Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 12, Sarajevo.

Odabrani ponuđač ima obavezu da zaključi Ugovor o kupoprodaji sa BHRT-om najkasnije u roku od 30 dana i uplati kupoprodajnu cijenu na račun Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, umanjenu za iznos depozita.

Predaja nekretnina u posjed bit će izvršena nakon uplate postignute kuporodajne cijene.

Ako odabrani ponuđač u predviđenom roku ne zaključi kupoprodajni ugovor i ne uplati kupoprodajnu cijenu smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita, a BHRT zadržava pravo da zapisnikom proglasi prodaju nevaljanom i zadržava pravo na ponovno raspisivanje Javnog poziva.

BHRT će omogućiti zainteresiranim ponuđačima prethodni uvid, odnosno zainteresirani ponuđači mogu pogledati predmetne nekretnine svakog radnog dana u periodu dok je poziv otvoren, od 9 do 16 sati. Kontakt osoba je Elvir Heto, broj telefona: 061/734-381.

Ovaj poziv je otvoren 30 dana i bit će objavljen na WEB stranici BHRT-a, programu BHT1 i BHR1 te u jednom dnevnom listu.

 

Generalni direktor BHRT-a

Belmin Karamehmedović

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: