Prodaja zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana Poslovna zona Bukva, Tešanj

Datum objave: 18.04.2018. 15:23 / Izvor: Akta.ba, 17.04.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-31-1-749-10/18.

Datum: 17.04.2018. godine

 

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBIH“, broj: 66/13 I 100/13), člana 7. a u vezi sa članom 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine FBiH", broj: 17/14), Odluke o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za parcelu broj: 5/12 u Poslovnoj zoni Bukva ("Službeni glasnik Općine Tešanj, broj: 4/18) i člana 30. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj, broj: 11/07), Općinski Načelnik Općine Tešanj, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

radi prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Tešanj

 

1. Općina Tešanj prodaje zemljište u obuhvatu Regulacionog plana "Poslovna zona Bukva" Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 2/16) koje je označeno kao:

- k. p. broj: 5/12 površine 2838 m2 upisano za K.O. Novo Selo.

1.2. Zemljište se prodaje radi izgradnje objekta, uz uslove da se u roku od;

- 1 (jedan) mjesec od dana zaključenja notarski obrađene isprave podnese zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti,

- 1 (jedan) mjesec od dana pravosnažnosti urbanističke saglasnosti podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,

- 1 godine od dana pravosnažnosti građevinske dozvole izgradi objekat.

 

2. Javno otvaranje pristiglih prijava i postupak nadmetanja-licitacije u cilju prodaje zemljišta iz tačke 1. ovog Javnog konkursa, održat će se u sali općine Tešanj (stara zgrada), dana. 08. 05.2018. godine (utorak) sa početkom u 15.00 sati.

 

3. Početna prodajna cijena zemljišta iz tačke 1. ovog Javnog oglasa iznosi 61.727,00 KM.

 

4. Pravo učešća na javnom nadmetanju - licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, odnosno dva ili više učesnika zajedno.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja na adresu: „Komisija za provođenje licitacije - Prijava na Javni konkurs za parcelu u PZ Bukva".

Tekst Javnog konkursa se nalazi na web stranici Općine Tešanj, a krajnji rok za dostavu prijava je do 04.05.2018. godine do 15.00sati.

Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave.

Fizička ili pravna lica čije prijave ne budu potpune ili blagovremene, neće učestvovati u postupku licitacije.

4.1. Prijava sa ličnim podacima, adresom, brojem telefona, brojem parcele za koje se podnosi

Prijava se dostavljaju u pisanoj formi i uz prijavu je potrebno dostaviti slijedeće dokumente:

Ovjerenu kopiju lične karte - za fizička lica,

Orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa-za pravna lica,

Orginal ili ovjerenu kopiju Identifikacionog broja poreznog obveznika - za pravna lica,

Ukoliko zakonski zastupnik pravnog lica ili fizičko lice koje se prijavljuje na Javni konkrus ne bude u mogućnosti lično prisustvovati licitaciji, potrebno je da lice koje odredi da u njegovo ime prisustvuje licitaciji i daje ponudu, ima punomoć ovjerenu kod Notara.

Ugovor o zajedničkom učešću, ovjeren kod notara, ukoliko na licitaciji učestvuje dva ili više učesnika zajedno, a za lica koja će učestvovati na licitaciji u ime zajedničkih učesnika dostaviti notarski obrađenu punomoć,

Ovjerenu i potpisanu izjava učesnika da će na zemljištu označenom kao k.p.broj: 5/12 površine 2838 m2 za K.O. Novo Selo izgraditi objekat u skladu sa uslovima predviđenim kao u Tački 1.2.

ovog Javnog konkursa.

Dokaz o uplati kapare u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene, koji iznosi 6.173,00 KM, uplaćen na transakcijski račun općine Tešanj broj: 1603000030017690 otvoren kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, sa naznakom „kapara za licitaciju - zemljište u PZ Bukva",

Potvrdu banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat kapare fizičkom ili pravnom licu ukoliko ne bude izabrano kao najpovoljniji ponuđač.

 

5. Licitacija se može održati samo ako na njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Ukoliko se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može provesti postupak prodaje, pod uslovom da punuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u Javnom oglasu, a sve prema članu 13. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u vlasništvu Fedaracije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine FBiH", broj: 17/14).

Ponuđači koji nisu položili kaparu ne mogu učestvovati u postupku licitaciju.

Učesniku licitacije koji ne budu odabran kao najpovoljniji, nadležna Služba će najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja obavijesti od strane Komisije izvršiti povrat položene kapare dostavljeni na tekući račun.

Ako učesnik licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odustane od zaključenja Ugovora, gubi pravo na povrat položene kapare.

 

6. Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključuje se Ugovor u formi notarski obrađene isprave u kojoj će se navesti obaveza ugovorača da će izgraditi objekat sa uslovima predviđenim kao u Tačci 1.2. ovog Javnog konkursa.

 

7. Uslov za uknjižbu predmetnog zemljišta u zemljišnoj knjižnoj evidenciji je uplata naknade koja bude postignuta na licitaciji.

 

8. Troškove zaključenja Ugovora u formi notarski obrađene isprave i plaćanje poreza, kao I troškove pribavljanja potrebnih odobrenja u cilju izgradnje snosi kupac.

Općina Tešanj ne snosi nikakve troškove prijavljenih učesnika po ovom Javnom konkursu, te zadržava pravo da ovaj Javni konkurs izmjeni ili poništi bez obaveze obrazlaganja i nema odgovornost prema prijavljenim ponuđačima.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sci. Suad Huskić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: