Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zakup parking prostora za službena motorna vozila za potrebe Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine za 2019/2020.godinu

Datum objave: 18.05.2019. 11:12 / Izvor: Dnevni Avaz, 18.05.2019.

Na osnovu člana 10. stav (1) tačka e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" br. 39/14), člana 14. i 15. Odluke o internim procedurama stvaranja i evidentiranja obaveza u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine (broj 01-02-2-2640-6/12 od dana 01.12.2015. godine) i člana 10. stav (5) i (7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-216/19 od 31.01.2019. godine, a postupajući po zahtjevu Odsjeka za vozni park i održavanje radnih prostorija (br. JN01-16-11-69-1/19 od 13.05.2019. godine) direktor Službe uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za zakup parking prostora

za službena motorna vozila za potrebe Službe za zajedničke poslove institucija

Bosne i Hercegovine za 2019/2020. godinu

 

1. Predmet javnog poziva je prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za zakup parking prostora za službena motorna vozila prema sljedećim zahtjevima:

a)  Lokacija: Sarajevo, Marijin Dvor, neposredna blizina do maksimalno 300m od ulaza u Zgradu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u slučaju da je parking udaljen dalje od 300m, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva);

b) Veličina: minimalno 250 parking mjesta, (cea. 40.000 parkiranja, na godišnjem nivou), prema unaprijed dostavljenom spisku za svaki mjesec, od strane Odsjeka za vozni park i održavanje radnih prostorija Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine (u slučaju da je parking prostor manji od 250 parking mjesta, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva);

c) Zakup parking prostora 24 h;

d) 24 - satni videonadzor i 24 - satno fizičko obezbjeđenje sigurnosti parking prostora;

e) Osvjetljen, asfaltiran i označen parking prostor;

f) Redovno čišćenje i održavanje parking prostora;

g) Način plaćanja: mjesečno u roku do 30 dana od dana dostave fakture za prethodni mjesec, prema priloženoj evidenciji dnevnog korištenja parking prostora koju vode zajedno predstavnik Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine i Zakupodavac;

h) Prioritetna rezervacija parking mjesta za službena motorna vozila Ugovornog organa;

i) Zakupodavac se obavezuje na vođenje dnevne evidencije o korištenju parkinga pomoću elektronskih kartica i dostavljanje iste Zakupoprimcu, na kraju svakog mjeseca.

1.1. Ugovor o zakupu parking prostora će se zaključiti na period od 12 mjeseci, a po isteku važećeg Ugovora za zakup parking prostora, tj. 01.09.2019. godine

 

2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi su detaljno opisano u Konkursnoj dokumentaciji

2.1. Ponuda mora biti podnijeta na preuzetom obrascu konkursne dokumentacije.

2.2. Pravo dostavljanja ponuda po ovom Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica, odnosno njihovi pravni zastupnici koji dostave svoje ponude u predviđenom roku.

2.3. Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. .

2.4. Ostale informacije u vezi javnog poziva su određene kđnkursnom dokumentacijom.

 

3. Dostavljanje ponuda

3.1. Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama putem Protokola Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine ili putem Pošte, sa naznakom: „Ponuda za zakup parking prostora"

3.2. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je do dana 17.06.2019. godine do 12,00 sati, putem protokola Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, ul. Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo.

 

4. Otvaranje i ocjena ponuda

Javno otvaranje ponuda će se izvršiti Komisijski dana 17.06.2019. godine u 12,30 sati u maloj sali 1 na 1. spratu Zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ul. Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo.

 

5. Ostale odredbe

5.1. Služba za zajedničke poslove zadržava pravo da obustavi ili poništi postupak izbora po ovom Javnom pozivu u bilo kojoj fazi sve do momenta donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

5.2. Kontakt osoba za predmetni javni poziv: g-din Mladen Elez, Šef Odsjeka za vozni park i održavanje radnih prostorija Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, e-mail: mladen.elez@szzp.gov.ba, tel: 033/284-567, radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

5.3. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, na adresi Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo, kancelarija br. 32, ili putem e-maila, bez naknade. Kontakt osoba za preuzimanje Konkursne dokumentacije je g-din Admir Hrapo, Stručni savjetnik za javne nabavke, e-mail: admir.hrapo@szzp.gov.ba, tel: 033/284-565.

5.4. Krajnji rok za preuzimanje konkursne dokumentacije je do dana 07.06.2019. godine do 15,00 sati. Ponuđači moraju dostaviti pismeni zahtjev za preuzimanje konkursne dokumentacije, sa punim nazivom i adresom ponuđača, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponuđači registrovani u Bosne i Hercegovine), e-mailom i imenom i prezimenom lica koje će preuzeti dokumentaciju.

 

DIREKTOR

Dragan Šojić      

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: