Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju i korišćenje male hidroelektrane MHE Hrasnica na potoku Hrasnica, naselje Turovi, opština Trnovo

Datum objave: 24.11.2015. 12:44 / Izvor: Akta.ba, 23.11.2015.

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (''Službeni glasnik Republike Srpske,'' broj: 59/13) i Odluke o uslovima za raspisivanje Javnog poziva za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane ''Hrasnica'' na potoku Hrasnica u naselju Turovi, opština Trnovo (''Službene novine Grada Istočno Sarajevo,'' broj: 17/15), opština Trnovo r a s p i s u j e

 

JAVNI POZIV

za dodjelu koncesije

 

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je izgradnja i korišćenje male hidroelektrane ( u daljem tekstu: MHE) ''Hrasnica'' na potoku Hrasnica, naselje Turovi – opština Trnovo.

Lokacija MHE je u zoni Planinarskog doma ''Treskavica'' – uzvodno, do ušća Hrasnice u rijeku Željeznicu.

 

2. Opis projekta

MHE ''Hrasnica'' je procijenjene instalisane snage do 250 kW i procijenjene godišnje proizvodnje od 1.035.000,00 kWh godišnje.

Vodozahvat MHE se locira u gornjem toku potoka Hrasnica na nadmorskoj visini od 1217 m. Od lokacije vodozahvata voda se odvodi do mašinske zgrade cjevovodom koji će trasom (šumskim putem) pratiti trasu vodotoka Hrasnica u dužini od oko 4500 m. Mašinska zgrada će se locirati u blizini ušća Hrasnice u Željeznicu na nadmorskoj visini od 900 m.

Vrijednost investicije je 3.006.790,00 KM.

 

3. Vrijeme trajanja koncesije

Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

 

4. Naknade za koncesiju

Minimalna koncesiona naknada koja je utvrđena na osnovu Odluke o visini opštinske naknade i bankarskim garancijama za izgradnju MHE instalirane snage do 250 kW na prostoru opštine Trnovo (''Službene novine Grada Istočno Sarajevo,'' broj: 17/15) sastoji se od:

- jednokratne naknade za pravo korišćenja predmeta koncesije u iznosu od 90.203,00 KM i

- koncesione naknade za korišćenje u iznosu od 3,6 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.

 

5. Garancija na ime obezbijeđenja ponude – depozit

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostava garancije na ime obezbijeđenja ponude u iznosu od 3.000,00 KM i obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najboljeg ponuđača i dodjeli koncesije koja je predmet ovog Javnog poziva.

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora broj: 5550020100370185; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude ( uplata se odnosi na Opštinu Trnovo- depozit po Javnom pozivu), vrsta prihoda 722424, šifra opštine: 091;

 

6. Uslovi, rok i način vraćanja depozita

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude bio izabran u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjelu koncesije koja je predmet ovog Javnog poziva ili ponuđaču čija je ponuda neblagovremeno dostavljena, u roku od 7 dana od dana kada Komisija konstatuje tu činjenicu.

Depozit neće biti vraćen izabranom ponuđaču ako:

- ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji,

- odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.

 

7. Način rješavanja imovinsko – pravnih odnosa

Način rješavanja imovinsko – pravnih odnosa detaljnije će se regulisati ugovorom o koncesiji.

 

8. Pravo učešća na javnom pozivu

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju sva domaća i strana pravna lica koja ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije i ovog Javnog poziva.

 

9. Studija ekonomske opravdanosti

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju ekonomske opravdanosti sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije iz oblasti energetike.

 

10. Dokazi za učešće na Javnom pozivu

- izvod iz registra poslovnih subjekata ili odgovarajućeg drugog registra

- uvjerenje o solventnosti ponuđača izdato od strane banke

- uvjerenje o izmirenju obaveza na osnovu poreskih i drugih obaveza

- pismo namjere banke da će ponuđača pratiti u toku realizacije projekta

- izjavu o prihvatanju Nacrta ugovora o koncesiji

Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu i ne starija od 120 dana.

 

11. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

12. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno putem pošte u zapečaćenoj kovertom sa naznakom '' Ponuda za Javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju i korišćenje MHE ''Hrasnica'', opština Trnovo – NE OTVARATI,'' na adresu: Opština Trnovo, Trnovskog bataljona br.86, 71220 Trnovo.

 

13. Mogućnost posjete lokaciji

Svim licima koja su preuzela tendersku dokumentaciju, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes.

 

14. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Ponuđači će pravovremeno biti obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda.

 

15. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje, a koju čine:

- Javni poziv za dodjelu koncesije

- Kriterijuma za ocjenjivanje ponuda i dodjelu koncesije

- Nacrta ugovora o koncesiji

- Odluka o uslovima za raspisivanje javnog poziva za dodjelu koncesije

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 50,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun opštine Trnovo broj: 5550020100370185, vrsta prihoda: 722121, šifra opštine: 091;

 

16. Identitet podnosioca inicijative za dodjelu koncesije

Inicijativu za dodjelu koncesije koja je predmet ovog Javnog poziva podnijelo je preduzeće ''Hidrovind'' d.o.o. Trnovo. Ukoliko se podnosilac inicijative javi na Javni poziv dodijeliće mu se bonus za ponuđeno rješenje koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

 

17. Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva će biti objavljene na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog tekste Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune.

 

18. Objavljivanje Javnog poziva

Ovaj poziv će se objaviti u dnevnom listu, oglasnoj ploči Opštine Trnovo i na portalu www.trnovo–rs.com.

Neblagovremene, nepotpune kao i ponude podnesene od neovlašćenog lica, neće se uzeti u razmatranje

 

Lica za davanje informacija:

1. Sanja Golijanin, kontakt telefon: 057/610-237

2. Mladenka Rađen, kontakt telefon: 057/610-237

Broj: 02-014-156/15

Trnovo, 23.11.2015.godine                   

 

NAČELNIK

Nenad Mišović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: