Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2017. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Datum objave:27.09.2017. 08:55 / Izvor: Akta.ba, 27.09.2017.

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 

U cilju podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH, a na osnovu Odluke Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa u 2017. godini br. 01-05-5-7673/17 od 21.09.2017. godine, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. novine FBiH“ broj 9/10, u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Pravilnik) broj: 01-02-2-1520/17 od 02.03.2017. godine, objavljuje se:

 

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanog stimulansa u 2017. godini za novo zapošljavanje osoba

sa invaliditetom

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

(1) Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljnjem tekstu: Fond) u ukupnom iznosu od 6.600,000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom.

(2) Osnovni iznos novčanog stimulansa koji se dodijeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi sa invaliditetom je 7.000,00 KM, a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti po jednoj osobi je 15.750,00 KM, u zavisnosti od pojedinačnih kriterija.

 

II PRAVO SUDJELOVANJA

1) Pravo na novčani stimulans mogu ostvariti:

a) Pravno i drugo lice koje kao poslodavac zapošljava osobu sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, osobu s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti u skladu sa Zakonom ili osobu sa umjerenom ili lahkom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama);

b) Osobe sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, osobe s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti u skladu sa Zakonom ili osobe sa umjerenom ili lahkom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama) koje pokrenu samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje u cilju samozapošljavanja pod uslovom da dokažu da su izvršili registraciju odgovarajućeg oblika djelatnosti u periodu nakon zaključenja posljednjeg okončanog javnog poziva Fonda, odnosno nakon 07.04.2017. godine;

Fond neće uzeti u razmatranje aplikacije poslodavaca koji ne izvršavaju obaveze iz  članova 18. i 19. Zakona ili ne ispunjavaju obavezu popunjavanja i redovnog ažuriranja EP obrazaca za evidenciju o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa, kao i zaposlenim osobama sa invaliditetom putem web aplikacije Fonda (http://ap.fond.ba),  a koji u skladu sa Zakonom podliježu navedenim obavezama.

 

III NAMJENE KORIŠTENJA SREDSTAVA

Sredstva novčanog stimulansa mogu se koristiti za sljedeće namjene:

a) Prilagodbu radnog mjesta i uslova rada potrebama osobe sa invaliditetom, što podrazumjeva adaptaciju prostora i nabavku specijalnih pomagala i opreme u skladu sa potrebama osobe sa invaliditetom u radu;

b) Nabavku sredstava za rad osobe koja se zapošljava/samozapošljava, te, ukoliko je potrebno, finansiranje nabavke sirovina i repro materijala, što ne uključuje robu široke potrošnje namijenjenu preprodaji. Pravo zaključenja kupoprodajnog ugovora sa fizičkim licima za ovu namjenu isključivo imaju samostalni obrtnici, uključujući osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje.

c) Sufinansiranje naknade asistentu u radu ukoliko je to potrebno obzirom na specifične potrebe koje proizilaze iz prirode oštećenja (za slijepe i gluhe osobe, osobe sa težim oštećenjima motorike, osobe koje koriste kolica za kretanje i osobe sa intelektualnim teškoćama);

d) Sredstva naknade razlike zbog smanjenog radnog učinka odnosno za finansiranje/sufinansiranje plate novozaposlene osobe na period od najduže 12 mjeseci za zapošljavanje na određeno vrijeme i najduže 18 mjeseci za zapošljavanje na neodređeno vrijeme. (Ova namjena je obavezan dio novčanog stimulansa dijelom ili u cijelosti.)

Za zapošljavanje pod posebnim uslovima aplikant može planirati samo iznos neto plate, a za zapošljavanje pod opštim uslovima aplikant može planirati iznos bruto plate.

Privredna društva za upošljavanje osoba s invaliditetom koja su ostvarila status zaštitne radionice prema Zakonu, mogu aplicirati za sufinansiranje maksimalno 70% iznosa predviđenog za platu osobe s invaliditetom.

 

IV NAČIN APLICIRANJA ZA DODJELU SREDSTAVA NOVČANOG STIMULANSA

1) Pravno i drugo lice koje zapošljava osobu sa invaliditetom (poslodavac) i osoba sa invaliditetom koja se samozapošljava kroz obavljanje samostalne djelatnosti, podnose Fondu zahtjev za dodjelu novčanog stimulansa na odgovarajućem aplikacionom obrascu sa prilozima.

2) Poslodavci popunjavaju i dostavljaju obrazac - Obrazac ZP, a osobe sa invaliditetom koje se samozapošljavaju popunjavaju i dostavljaju obrazac - Obrazac ZOSI. Obrasci su dostupni na internet stranici Fonda, www.fond.ba.

3) Uz popunjen aplikacioni obrazac iz prethodne tačke, aplikant je obavezan priložiti odgovarajuće dokaze koji se odnose na status osobe sa invaliditetom koja se zapošljava. Navedena obaveza se odnosi i na osobe sa invaliditetom koje se samozapošljavaju kroz određeni oblik samostalne djelatnosti ili poljoprivredne djelatnosti, a prilažu se sljedeći dokumenti:

a) Dokaz o invaliditetu* (ovjerena kopija);

b) Dokaz da je osoba koja se zapošljava/samozapošljava bila nezaposlena ili da je radni odnos kod poslodavca zasnovala nakon zaključenja posljednjeg okončanog javnog  poziva Fonda (od 07.04.2017. godine), odnosno za samostalne poduzetnike da je bila nezaposlena prije registrovanja samostalne djelatnosti:

- Potvrda nadležne službe za zapošljavanje da se osoba vodi na evidenciji (original ne stariji od dana objavljivanja javnog poziva),

- Ukoliko osoba nije prijavljena na evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje Porezne uprave FBiH da osoba nije evidentirana kao zaposlena (original ne stariji od dana objavljivanja javnog poziva),

- Ukoliko je osoba već zasnovala radni odnos kod poslodavca, aplikant dostavlja dokaz da je osoba evidentirana kao zaposlena nakon zaključenja posljednjeg okončanog javnog poziva Fonda (obrazac JS 3100 – ovjerena kopija);

c) Potpisana i ovjerena izjava od strane poslodavca da zapošljavanje/ samozapošljavanje nije finansijski podržano u okviru programa zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje ili kantonalne službe zapošljavanja, niti od strane drugog finansijera (original);

 

*NAPOMENA!

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora br. 01-05-5-1832/16 od 22.03.2016. godine i Odlukom o dopunama Odluke br. 01-05-5-1832/16 od 22.03.2016. godine usvojenoj 08.09.2016. godine (br. Odluke: 01-05-5-6351/16), prilikom dostavljanja dokaza o invaliditetu prema potrebama javnog poziva obavezno se dostavlja validan dokaz o invaliditetu kako slijedi:

- Za kategoriju „neratnih invalida“ – uvažava se svaki nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje izdato u periodu od 2007. godine do danas ili rješenje centra za socijalni rad izdato na osnovu gore navedenog nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje (original ili ovjerena kopija);

- Kategorija lica sa mentalnom retardacijom / intelektualnim teškoćama – bilo koji akt (rješenje, potvrda, uvjerenje, nalaz) nadležnog organa, iz kojeg je vidljivo da se radi o licu sa lakom ili umjerenom mentalnom retardacijom ili nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje, koje se smatra važećim za kategoriju „neratnih invalida“ (original ili ovjerena kopija);

- Za kategoriju ratnih vojnih invalida – kao dokaz se uvažava nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje donesen nakon početka postupka revizije u julu 2010. godine, ukoliko je iz nalaza moguće utvrditi da se radi o tzv. „revizionom nalazu“(ovjerena kopija) i odgovarajuća potvrda/uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom procentu vojnog invaliditeta ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (original).

- Za kategoriju ratnih vojnih invalida koji su u postupku revizije izvedeni iz prava, a koji su tužili i gdje je presudom Vrhovnog suda Federacije BiH rješenje nadležnog federalnog ministarstva poništeno i predmet vraćen na ponovni postupak, kao dokaz se uvažava ovjerena kopija naprijed navedene presude uz priloženu informaciju od nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu u kojoj fazi je predmetni postupak, te ako je završen kakvo je rješenje doneseno (original).

- Za kategoriju civilnih žrtava rata – kao dokaz se uvažava, kao i kod „neratnih“ invalida, svaki nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje izdat u periodu od 2007. godine do danas ili rješenje nadležne službe socijalne zaštite o utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja, odnosno potvrda/uvjerenje ove službe (original ili ovjerena kopija).

- Svim osobama kojim je invaliditet utvrđen u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju vojnog invaliditeta („Službene novine FBiH“ 41/04), uvažava se nalaz, ocjena ili mišljenje doneseno na osnovu navedenog akta, uključujući neratne i druge invalide kojim je invaliditet utvrđen na osnovu iznad navedenog Pravilnika.

 

4) Pored iznad navedene dokumentacije iz tačaka 2) i 3), poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom su dužni priložiti sljedeće dokumente:

a) Rješenje o registraciji poslodavca, odnosno rješenje o registraciji odgovarajućeg oblika obavljanja samostalne djelatnosti (ovjerena kopija);

b) Rješenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti-statistika (ovjerena kopija);

c) Lista osiguranih lica iz Porezne uprave FBiH ne starija od dana objavljivanja javnog poziva (original). Ukoliko poslodavac nema zaposlenih osoba dužan je dostaviti potvrdu iz Porezne uprave FBiH koja to potvrđuje, ne stariju od dana objavljivanja javnog poziva (original);

d) Bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena kopija); Za samostalne poduzetnike Obrazac SPR 1053 za prethodnu godinu (ovjerena kopija); za samostalne poduzetnike koji porez na dohodak plaćaju paušalno akt nadležnog organa kojim se odobrava paušalno plaćanje poreza na dohodak (ovjerena kopija);

e) Uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj (ovjerena kopija);

f) Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV broj (ovjerena kopija);

g) Uvjerenje da subjekt nema duga po osnovu javnih prihoda izdano od Porezne uprave FBiH, ne starije od dana objavljivanja javnog poziva (original);

h) Uvjerenje da subjekt nema duga po osnovu indirektnih poreza izdano od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od dana objavljivanja javnog poziva (original);

Ukoliko korisnik sredstava nije obveznik indirektnog oporezivanja dostavlja vlastitu izjavu ovjerenu pečatom i potpisom (original);

i) Potvrdu poslovne banke da podnosilac zahtjeva nema blokiran glavni transakcijski račun (potvrda o solventnosti) ne stariju od dana objavljivanja javnog poziva (original);

Za poslodavce koji posluju preko jedinstvenog računa trezora, dostavlja se izjava ovjerena pečatom i potpisom u kojoj se navodi: broj računa trezora, šifra prihoda, budžetski kod i šifra opštine (original);

j) Predračun/ ponudu ukoliko je budžetom planirana namjena prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada potrebama osobe sa invaliditetom, što podrazumjeva adaptaciju prostora i nabavku specijalnih pomagala i opreme u skladu sa potrebama osobe sa invaliditetom u radu;

k) Subjekti koji su raskinuli ugovor o radu sa osobama sa invaliditetom za čije su zapošljavanje ranije ostvarili novčani stimulans na neodređeno vrijeme, prilažu ovjerenu kopiju dokumenta koji dokazuje razlog raskida ugovora: sporazumni raskid ugovora, rješenje o otkazu, otkaz osobe sa invaliditetom itd. Takođe, neophodno je dostaviti informacije o zamjeni osobe sa kojom je došlo do prekida ugovora o radu sa drugom osobom sa invaliditetom (ovjerena kopija Ugovora o radu i ovjerena kopija Prijave radnika kod Porezne uprave FBiH).

l) Privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitne radionice i ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, dužni su podnijeti finansijski izvještaj o prihodima i rashodima sredstava posebne namjene (član 55. Zakona), iz prethodne godine (2016), najkasnije uz aplikacioni obrazac za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ukoliko isti nisu već podnijeli.

5) Osoba koja se samozapošljava, pored aplikacionog obrasca ZOSI i dokaza koji se odnose na status osobe sa invaliditetom iz tačke 3) ovog poglavlja, obavezna je uz zahtjev priložiti i sljedeće dokumente:

a) Rješenje o registraciji određenog oblika samostalne djelatnosti, uključujući i poljoprivredu kao jedino ili glavno zanimanje (ovjerena kopija);

b) Uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem (ovjerena kopija);

c) Rješenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti – statistika (ovjerena kopija);

 

V VREDNOVANJE APLIKACIJA

Vrednovanje pristiglih aplikacija vrši komisija koju imenuje Upravni odbor Fonda, a u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-1520/17 od 02.03.2017. godine, dostupnog na internet stranci Fonda www.fond.ba, te odredbama Odluke o objavljivanju javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2017. godini.

Sa aplikantima kojim Odlukom Upravnog odbora budu odobrena sredstva po ovom javnom pozivu zaključuje se ugovor kojim su pobliže definisana međusobna prava i obaveze.

 

VI PODNOŠENJE APLIKACIJE

1) Aplikacioni obrazac se može preuzeti:

a) u prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (ul. Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo), i

b) na internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.fond.ba

2) Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vilsonovo šetalište br. 10

71000 Sarajevo, BiH

sa naznakom „Javni poziv 2017. – dodjela novčanog stimulansa – NE OTVARATI“

 

3) Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 26.10.2017. godine, a biće objavljen u najmanje dva dnevna lista kao i na internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom: www.fond.ba

4) Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

 

Datum objave: 27.09.2017. godine

 

 

- Obrazac za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na: LINK

- Obrazac za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti na: LINK

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: