Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade glavnog projekta izgradnje vodovodnog sistema Komlenac

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 30.09.2013

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 362-1-2-1-21/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Opština Kozarska Dubica
Kontakt osoba: Sanja Mišić
Adresa: Svetosavska 5
Poštanski broj: 79240
Opština/Grad: Bosanska Dubica/Dubica
IDB/JIB: 4400732990006
Telefon: 052416010
Faks: 052416026
Elektronska po{ta: info@kozarskadubica.org
Internet adresa:www.kozarskadubica.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: BOSANSKA DUBICA/KOZARSKA DUBICA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničkekonsultantske usluge, usluge
tehničkog ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta izgradnje vodovodnog sistema
"Komlenac" - faza 3
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema projektnom zadatku iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Opština Kozarska Dubica
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do 120 dana od potpisivanja ugovora.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Plaćanje ugovorenih usluga izvršiće se iz kreditnih sredstava
EIB odobrenih Opštini K. Dubica za izgradnju vodovodnog
sistema "Komlenac". Plaćanje izabranom ponuđaču će izvršiti
Ministarstvo finansija RS nakon završetka i predaje projekta.
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Uslovi iz člana 24. ZJN BiH
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi iz člana 25. ZJN BiH
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uslovi iz člana 26. ZJN BiH
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
25.10.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 28.10.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.10.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Mala sala SO K. Dubica
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacije se može preuzeti svakog radnog dana od
8,00 do 15,00 časova u Opštini K. Dubica, Ul. Svetosavska br. 5,
kancelarija br. 16 (kontakt osoba Sanja Mišić, tel: 052/425-232)
ili po zahtjevu ponuđača dostaviti putem pošte. Novčana
naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM, plaća se na
žiro-račun: 5510240000852405, vrsta prihoda: 729124, poziv na
broj: 1247, šifra opštine: 007
(A-13938-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: