Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga pripreme i certificiranja gospodarenja šumskim resursima

Datum objave: 25.09.2016. 21:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1177-1-2-103-3-80/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP"SARAJEVO-ŠUME"D.O.O.
IDB/JIB 4200630090001
Kontakt osoba Semir Dedić, MA. saob. i kom.
Adresa Maršala Tita 7/2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 219-173
Faks (033) 219-172
Elektronska pošta info@sarajevo-sume.ba
Internet adresa www.sarajevo-sume.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge primreme i certificiranja gospodarenja šumskim resursima

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1. Priprema za FSC certificiranje gospodarenja šumskim resursima
LOT 2. Usluge certificiranja gospodarenja šumskim resursima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 79130000-4 Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je navedeno u tenderskoj dokumetanciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.10.2016. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Ul. Maršala Tita br. 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija Ugovornog organa

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeći način:
- Na web stranici ugovornog organa uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta TD, kao
datum i vrijeme preuzimanja TD. Ponuđači koji preuzmu TD a ne obavijeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli,
smatrat će se da nisu preuzeli TD i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena, ili
- U prostorijama Ugovornog organa uz predhodno dostavljeni pismeni zahtjev za preuzimanje TD, ili
- Putem pošte, preporučeno.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1. Priprema za FSC certificiranje gospodarenja šumskim resursima

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture,
akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 79130000-4 Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključenja do 31.12.2017. godine

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostor kojim gospodati Ugovorni organANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2. Usluge certificiranja gospodarenja šumskim resursima

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture,
akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 79130000-4 Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključenja do 31.12.2017. godine

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostor kojim gospodari Ugovorni organ
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: