Odluka o usvajanju Regulacionog plana Sportsko-rekreacioni centar Bjelašnica-Donja Grkarica-Prečko polje-Kolijevka -I FAZA - PREČKO POLJE

Datum objave: 28.06.2016. 15:07 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 25, 23.06.2016.

Na osnovu člana 29. stav 2. i člana 47. stav 2. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 7/05), te člana 24. i 117. Statuta Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 12/08), Općinsko vijeće Trnovo, na 21 sjednici, održanoj dana 14.06. 2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA

"SPORTSKO-REKREACIONI CENTAR

BJELAŠNICA-DONJA GRKARICA-PREČKO POLJE –

KOLIJEVKA"

-I FAZA-PREČKO POLJE -

 

Član 1.

Usvaja se I faza Regulacionog plana "Sportsko-rekreacioni centar BJELAŠNICA-DONJA GRKARICA-PREČKO POLJE- KOLIJEVKA" (u daljem tekstu: Plan).

 

Član 2.

I faza Plana se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela. Tekstualni dio sadrži:

- Postojeće stanje i projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline sa namjenom površina i urbanističko-tehničkim uvjetima za izgradnju u okviru I faze Plana

- Odluku o provođenju I faze Plana Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata i to:

- karta 1. - Izvod iz Prostornog plana Kantona Sarajevo

- karta 2. - Ažurna geodetska podloga

- karta 3. - Inženjersko-geološka karta

- karta 4. - Postojeće stanje

- karta 5. - Posjedovno stanje

- karta 6. - Planirana namjena površina

- karta 7. - Urbanističko rješenje - Razmještaj obje¬kata sa namjenom i spratnošću

- karta 8. - Mreža građevinskih i regulacionih linija

- Analitička obrada parcela

- Idejno rješenje saobraćaja

- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda

- Idejno rješenje toplifikacije-gasifikacije

- Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete

- Idejno rješenje hortikulture

- Idejno rješenje telekomunikacione infrastrukture.

 

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Trnova i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj tabli Općine Trnovo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-23-2279/16        

15. juna 2016. godine   

 

Predsjedavajući

Općinskog vijeća Trnovo

Trnovo Zijo Krupalija, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: