Ponovni javni natječaj za podnošenje ponuda-tender za dodjelu koncesije za istraživanje zlata na lokalitetu Bakovići, Općina Fojnica

Izvor: Oslobođenje, 03.05.2013.

Na osnovu Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona br: 01-02-206/13 od 30.04.2013.godine Ministarstvo privrede

 

PONIŠTAVA POZIV NA JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje ponuda-tender za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju zlata na lokalitetu „Bakovići" Fojnica, objavljen u „Dnevnom listu" i „Oslobođenju" dana 08.09.20l3.god.

Ministarstvo privrede ujedno objavljuje

 

POZIV NA PONOVNI JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje ponuda-tender za dodjelu koncesije za istraživanje zlata na lokalitetu Bakovići Općina Fojnica - Šifra S-4/13

1. Predmet koncesije

Predmet koncesije je istraživanje zlata na lokalitetu Bakovići Općina Fojnica

2. Vrijeme dodjele koncesije

Koncesija za istraživanje dodjeljuje se na rok od 3 (tri) godine, od dana zaključivanja ugovora o dodjeli koncesije.

3. Lokalitet istraživanja Bakovići Općina Fojnica

4. Pravo učešća

Pravo učešća na pozivu imaju pravne osobe osnovane u skladu s posebnim zakonima Federacije BiH, registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva, te imaju odgovarajuća stručna lica i opremu.

5. Obaveze koncesionara i rok za rješavanje imovinsko pravnih odnosa

Koncesionar se obavezuje slijedeće:

- sprovesti geološka istraživanja u skladu sa odredbama važećih propisa o geološkom istraživanju mineralnih sirovina,

riješiti imovinsko pravne odnose prije ulaska u posjed, 

pribaviti sve potrebne dozvole i odobrenja potrebna za istraživanje zlata.

6. Ponuda iznosa i načina plaćanja naknade za koncesiju 

Jednokratna naknada za koncesiju istražnog prostora je najmanje 200 (dvijestotine) KM po hektaru, postotak prosječne cijene po t iskopane rude (najmanje 3%).

7.  Obavezni uslovi i standardi za vršenje djelatnosti.

Po dobijanju koncesije koncesionar je dužan zatražiti odobrenje za istraživanje kojim će biti definisani uslovi istraživanja, obim istražnih radova, količina mineralne sirovine koja se može izvaditi i koristiti za laboratorijska ispitivanja. Koncesionar se obavezuje da će se pridržavati svih zakonskih propisa i standarda koji regulišu pitanja istraživanja mineralnih sirovina, zaštite okoline, vodoprivrede, šumarstva i zaštite na radu.

8. Uslovi raskida ugovora o koncesiji

Raskid ugovora o koncesiji regulisan je članom 21. i 22. Zakona o koncesijama (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/09) kao i drugim pozitivnim zakonskim propisima koji uređuju oblasti istraživanja gdje su propisani uslovi ukidanja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina.

9. Informacija o pravu nadzora nadležnih organa o izvršenju koncesije

Nadzor u izvršavanju ugovora o koncesiji kao i odredbi Zakona o koncesijama vrše nadležna ministarstva davaoca koncesije u okviru svojih nadležnosti, shodno članu 23. Zakona o koncesijama (SI. novine SBK, bn 8/09).

10. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži «Tehnički dio ponude® i «Finansijski dio ponude». «Tehnički dio ponude« treba da sadrži:

- naziv i tačnu adresu ponuđača (mjesto, ulicu, broj, telefon, kontakt osobu i drugi podatke koji mogu poslužiti za efikasniju komunikaciju), ovjerenu kopiju Rješenja o upisu u sudski registar sa ovjerenim prilozima ili drugog akta kojim se dokazuje da ponuđač ima pravo obavljati djelatnost istraživanja mineralnih sirovina, 

ovjerenu kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji / Uvjerenja o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost,                               

potvrdu nadležnog organa o redovnom plaćanju poreza,

potvrdu nadležnih organa o redovnom plaćanju doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje,

izjavu ponuđača da nije bio neuspješan u izvršavanju ugovora o koncesiji u protekle tri godine do momenta objavljivanja ovog Javnog poziva odnosno za korisnike koncesija potvrdu fantonalnog Ministarstva finansija o redovnom plaćanju naknade za koncesiju, uvjerenje nadležnog suda da odgovorno lice nije u posljednjih 5 godina osuđivana zbog kršenja propisa kojima se sankcionišu privredni prijestupi,

uvjerenje nadležnog suda da ponuđač nije pod stečajem ili likvidacijom,

listu referenci ponuđača (lista glavnih usluga pruženih u posljednje 3 godine sa ukupnom vrijednosnim iznosima, datumima i primateljima),

- kvalifikacionu strukturu zaposlenih kadrova i njihove reference, popis raspoložive opreme ponuđača. «Finansijski dio ponude« treba da sadrži:

- studija o ekonomskoj opravdanosti mora biti urađena u skladu sa Pravilnikom o načinu procjene najpovoljnije ponude za dodjelu

- koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede te o dokumentaciji potrebnoj za postupak procjene (SI. novine SBK, bn 12/09)

- procjena zaštite okoliša,

izjava o roku u kome će se izvršiti istraživanje, 

ponudu visine i načina plaćanja naknade za istraživanje mineralne sirovine,

pojedinačnu i ukupnu cijenu istražnih radova,

dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima:

a)  koeficijent finansijske stabilnosti,

b)  koeficijent finansiranja,

c)  koeficijent opće likvidnosti, 

- ponuđene garancije za plaćanje naknade za istraživanje mineralne sirovine,

izjavu poslovne banke da ponuđač raspolaže potrebnim finansijskim sredstvima ili da može pribaviti sredstva za istraživanje mineralne sirovine,

- ovjerenu kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha za zadnja dva izvještajna perioda dokaz o uplati za sudjelovanje u javnom pozivu. Napomena: Sve cijene i naknade moraju biti izražene u konvertibilnim markama (KM)

11.  Kriterij za izbor najpovoljnije ponude:

11.1.  visina naknade za koncesiju:

Jednokratna naknada na ime katastarskog prihoda zemljišta koje je obuhvaćeno istražnim prostorom je najmanje 200 KM/ha, Ovaj kriterij nosi do 20 bodova,

Postotak prosječne cijene po toni iskopane rovne rude (najmanje 3%) sa ponuđenom cijenom vrijednosti po toni rovne rude, Ovaj kriterij nosi do 20 bodova.               '

Rok završetka istražnih radova. Ovaj kriterij nosi do 10 bodova.

11.2. Pokazatelji finansijskog stanja ponuđača.

Za realizaciju ovog projekta ponuđač je dužan dokazati da ima osigurana finansijska sredstva. Ovaj kriterij nosi do 30 bodova.

11.3.  Iznos i vrsta investicije sa izraženim finansijskim iznosom investicije po fazama.

vrijednost investicije za istraživanje. Ovaj kriterij nosi do 10 bodova.

11.4. Zbrinjavanje okolinskih škodljivih materijala Ovaj kriterij nosi do 10 bodova.

12.  Uslovi povratka korištenog dobra

Poslije završenog istraživanja koncesionar je dužan u potpunosti završiti tehničku i biološku rekultivaciju, te površine koje su državne vratiti općini, a na otkupljenim površinama zadržati pravo korištenja.

13.  Podnošenje ponuda

Naknada za sudjelovanje u javnom pozivu je 3.000,00 KM bez prava povrata.

Naknada se uplaćuje na račun budžeta SBK broj: 132-010-20125367-50 kod NLB Banka D.D. Tuzla, vrsta prihoda 721119. Pismena ponuda se podnosi, najednom od službenih jezika u BiH, u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra javnog poziva (S-4/13) i naznakom «P0NUDA - NE OTVARAJ® na adresu: Ministarstvo privrede, Ul. Stanična 43., 72270 Travnik. U zatvorenoj koverti sa ponudom dostavljaju se dvije zatvorene koverte sa naznakom «Tehnički dio ponude® i «Finansijski dio ponude. Ponude moraju biti uvezane po tačkama kako je navedeno u javnom natječaju.

Ponuda se podnosi ministarstvu neposredno ili preporučenom poštom. Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog natječaja.

Prijave podnesene preporučenom poštom smatrat će se valjanim ukoliko je datum otpreme pošte u okviru roka iz prethodnog stava. Bilo koja ponuda koju Naručitelj primi nakon propisanog roka biće vraćena ponuđaču neotvorena. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

14.  Postupak izbora najpovoljnije ponude

Postupak izbora najpovoljnije ponude vršit će komisija u skladu sa Pravilnikom o načinu procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede te o dokumentaciji potrebnoj za postupak procjene (SI. novine SBK, bn 12/09). 0 datumu, mjestu i vremenu otvaranja ponuda ponuditelji će biti pismeno obaviješteni na adresu sa ponude ili na broj telefona sa ponude. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlaštena lica ispred učesnika u Javnom natječaju ili njihovi zastupnici uz predočenje pisanog ovlaštenja. Sve dodatne informacije i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Ministarstvu privrede Travnik, Ulica Prnjavor br.16., tel:++387/30 511-217; fax:++387/30 511-729, e-mail: min.priv@bih.net.ba.                                                                                                                                                                              

                                                                                                

 MINISTAR

mr. sci. Sedžad Milanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: