Ponuda za preuzimanje dioničkog društva TD Marketi d.d. Sarajevo

Datum objave: 07.04.2017. 08:59 / Izvor: Oslobođenje, 07.04.2017.

AMKO KOMERC doo Sarajevo

Branilaca Sarajeva 20

 

PONUDA ZA PREUZIMANJE

 

Firma, sjedište i adresa u sjedištu Ciljnog društva

TD "MARKETI" d.d. Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo

Visina osnovnog kapitala; Podaci o klasi i broju dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje čine osnovni kapital ciljnog društva

Dionički kapital Ciljnog društva u iznosu od 7.647.570,00KM sastoji se od ukupno 764.757 redovnih običnih dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM.

Firma, sjedište i adresa u sjedištu Ponudilac

Amko komerc d.o.o. Sarajevo, ul. Branilaca Sarajava 20, Sarajevo

Podaci o klasi i broju (u apsolutnom i relativnom iznosu) dionica i glasova ciljnog društva koje drži ponudilac

Amko komerc d.o.o. Sarajevo posjeduje 741.475 dionica što čini 96,9556 % od ukupnogbroja dionica Ciljnog društva. Ove dionice daju 741.475 (apsolutni iznos) ili 96,9556% (relativni iznos) glasova na Skupštini Ciljnog društva

Podaci o klasi dionica koje su predmet ponude za preuzimanje

Predmet ponude za preuzimanje je 23.282 dionica što čini 3,044 % od ukupnog broja dionica Ciljnog društva

Izjava da se ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog društva za stjcanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uslovima;

Amko komerc d.o.o. Sarajevo, ovim izjavljuje da se ovdje navedena ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima ciljnog društva za sticanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uslovima.

Cijena koju se ponudilac obavezuje platiti po dionici;

Ponudilac se dioničarima ciljnog društva na koje se odnosi ponuda za preuzimanje obavezuje platiti 6,50 KM po dionici, odnosno 65,00 % od nominalne vrijednosti dionice.

Izvor i način osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje;

Izvor sredstava: Vlastita sredstva iz poslovanja Ponudioca Način osiguranja naknade za plaćanje dionica: Neopoziva bankarska garancija na prvi poziv izdata na iznos potreban za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava, izdata od strane TURKISH ZIRAAT BANK SARAJEVO na ime Registra vrijednosnih papira FBiH, u korist dioničara sa rokom važenja 15 dana od posljednjeg dana roka za plaćanje svih dionica.

Rok plaćanja cijene;

Ako su ispunjeni svi uslovi iz ponude, vrijednosni papiri ponuđeni na ponudi će biti kupljeni i plaćeni u roku od 7 dana od dana isteka trajanja ponude. Plaćanje će se izvršiti preko Registra vrijednosnih papira FBiH prijenosom novčanih sredstava sa posebnog računa ponudilaca, na račune ili štedne knjižice dioničara koji su deponovali dionice. Dionice deponovane u postupku preuzimanja će biti prenesene na Amko komerc d.o.o. Sarajevo,

Rok trajanja ponude za preuzimanje;

Rok po ovoj tender ponudi je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja ponude u novinama saglasno načinu objave koji je utvrđen Zakonom o preuzimanju dioničkih društava.

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na ponudu za preuzimanje

Registar vrijednosnih papira FbiH

Maršala Tita 62/11

71 000 Sarajevo

e-mail: info@rvp.ba

i+Internet adresa: www.rvp.ba

Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 od ponedjeljaka do petka

Firma, sjedište i adresa depozitara

Registar vrijednosnih papira FbiH

Maršala Tita 62/11 71 000 Sarajevo

Upute o načinu i učincima deponiranja dionica te drugim pravima i obavezama dioničara koji deponiraju dionice, a posebno o pravu dioničara na povlačenje dionica i odustajanju od prihvatanja ponude za preuzimanje:

Dioničari koji žele prihvatiti ponudu trebaju najkasnije do isteka roka važenja ponude predati Registru vrijednosnih papira FBiH pisani nalog (NP2) za prihvatanje ponude, ovjeren od strane notara. Nalog za prihvat ponude moguće je dostaviti neposredno Registru ili putem pošte. Potpis nalogodavca/dioničara ili punomoćnika na nalogu mora biti ovjeren od strane notara. Ako se nalog za prihvat ponude upućuje poštom, isti mora biti zaprimljen u Registru najkasnije zadnji dan važenja ponude.

Fizičko lice mora donijeti ili dostaviti: ovjerenu kopiju lične karte, potvrdu CIPS-a o mjestu prebivališta, broj dionica koje posjeduje i želi prodati, broj vlasničkog računa kod RVP FBiH sa Izvoda RVP BiH, dokaz o tekućem ili štednom računu vlasnika dionica otvoren kod banke na koji će se izvršiti plaćanje po okončanju Tender ponude.

Pravno lice mora donijeti ili dostaviti: Izvod iz nadležnog registra u kojem je registrovano pravno lice sa podacima o zakonskom zastupniku ne stariji od 6 mjeseci, ovjerenu kopiju lične karte zakonskog zastupnika ili opunomoćenika, ovjerenu punomoć kojom zakonski zastupnik pravnog lica ovlašćuje osobu da može ispuniti i potpisati potrebne formulare, ako to neće učiniti zakonski zastupnik, broj dionica koje posjeduje i želi prodati, broj vlasničkog računa kod RVP FBiH sa Izvoda RVP FBiH, kopiju ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog računa pravne osobe.

Dioničari dionice koje su predmetom ponude za preuzimanje mogu deponirati kod Registra za vrijednosne papire FBiH ukoliko prihvataju ponudu za preuzimanje.

Dioničar može deponirane dionice povući do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.

Povlačenje dionica ima učinak odustanka od prihvatanja ponude za preuzimanje, odnosno učinak raskida ugovora.

Podaci o pregovorima

Nije bilo pregovora u smislu člana 11. stav 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Namjera ponudioca u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva i u mjeri u kojoj na to utiče ponuda za preuzimanje u pogledu budućeg poslovanja društva ponudioca;

Ponudilac ima namjeru preuzeti valsništvo nad ciljnim društvom u 100 % iznosu u toku trajanja ponude. Provođenje ponude za preuzimanje ima za cilj upravljanje ciljanim društvom u pravcu njegovog jačanja i razvoja što podrazumjeva povećanje obima poslovanja kao i povećanje produktivnosti i rentabilnosti poslovanja.

Primarni cilj i namjera vezano za buduće poslovanje je povećanje obima poslovanja (povećanje ukupnog prihoda za cca 10%) uz povećanje prosječne tećude likvidnosti za cea 10%, kao i smanjenje troškova poslovanja za cea 5%. Ostvarivanjem povedanog obima poslovanja u narednim godinama doći će do novog upošljavanja.

Strateški planovi ponudioca u odnosu na ciljno društvo i moguće posljedice provođenja tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status zaposlenika ciljnog društva i društva ponudioca, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima ciljno društvo i društvo ponidilac obavlja svoju djelatnost;

Strateški plan ponudioca je svakako uvođenje modernog korporativnog upravljanja u preuzetoj kompaniji sa korištenjem savremenih internih i eksternih mehanizama koji će obezbijediti striktnu kontrolu poslovanja kompanije i učinka uspješnosti rada upravljačkog tima. Da bi se projicirani ciljevi ostvarili neophodno je dalje unaprijeđivanje korporativnog upravljanja korištenjem savremenih mehanizama i Pravila o korporativnom upravljanju.

Status uprave i uposlenih neće se mijenjati. Ponuditelj nema namjeru vršiti promjene Nadzornog odbora i Uprave društva u skoroj bududnosti. Primanja članova Uprave i Nadzornog odbora eventualno će se mijenjati u budućnosti ovisno o ocjeni poslovnog stanja Ciljnog društva.

Pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara

Ponudilac će nakon okončanja Ponude za preuzimanje koristiti pravo prenosa dionica manjinskih dioničara uz pravičnu naknadu u roku od 3 mjeseca od isteka ponude za preuzimanje u skladu sa članom 45. Stav 1. Zakona -o preuzimanju dioničkih društava.

Uvjetovanje ponude za preuzimanje

Ponudilac uvjetuje da predmet ponude za preuzimanje nisu dionica na kojima je zasnovan tetet.

 

 

AMKO KOMERC doo Sarajevo

Direktor: Muamer Aleta

 

Sarajevo, 07.04.2017.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: