Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja nepokretne i pokretne imovine u Bijeljini

Datum objave: 10.03.2016. 12:13 / Izvor: Oslobođenje, 10.03.2016.

Na osnovu članova 33, 107. i 108. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske, i saglasnosti razlučnog povjerioca, Odbor povjerilaca AD "Semberka" Janja u stečaju, 9. 3. 2016.godine, objavljuje

 

PRODAJU IMOVINE

AD "SEMBERKA" JANJA U STEČAJU

 

Predmet prodaje:

Predmet prodaje je cjelokupna imovina (nepokretna i pokretna) AD "Semberka" Janja u stečaju, a shodno podacima iz "Elaborata Procjene" Društva za vještačenje "Vještak" d.o.o. Mostar od 12. 2. 2016. godine.

 

Način prodaje:

1. Prodaja će se obaviti putem pribavljanja zatvorenih pisanih ponuda.

2. Zatvorene pisane ponude se moraju dostaviti na adresu: AD "Semberka" Janja u stečaju, ulica Karađorđeva bb, 76 316 Janja, sa naznakom "PONUDA - NE OTVARAJ".

3. Rok za prispijeće ponuda na navedenu adresu je 18.3. 2016. god. do 12 časova.

 

Uslovi prodaje:

1. Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim raspolaže "Semberka" AD Janja u stečaju.

2. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna lica koja uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM, na žiroračun AD "Semberka" Janja u stečaju, broj 562-003-81129562-85, najkasnije do 18. 3. 2016. godine.

3. Kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti Odboru povjerilaca - Komisiji na dan otvaranja ponuda.

Kupac je dužan uz ponudu dostaviti izjavu o zadržavanju osnovne djelatnosti stečajnog dužnika najmanje 5 godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Odredbe o garanciji zadržavanja osnovne djelatnosti stečajnog dužnika regulisaće se Ugovorom o kupoprodaji.

Ponuđač mora dostaviti ponudu i izjavu najednom od tri službena jezika u Bosni i Hercegovini.

4. Pravna lica mogu biti predstavljena lično po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka otvaranja ponuda dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti rješenje o registraciji, ličnu kartu, pasoš ili punomoć za zastupanje.

5. Dokumentacija o imovini i razgledanje imovine koja je predmet prodaje, a koja je procijenjena od ovlaštenog Društva za vještačenje d.o.o. "Vještak" Mostar, u ukupnom iznosu od 2.461.274,58 KM, može se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 časova u prostorijama u, Janji, ulica Karađorđeva bb, počev od 11.03.2016.godine do 18. 3. 2016. god.

Razgledanje imovine i uvid u dokumentaciju je obavezno samo uz prisustvo ovlaštenog lica stečajnog dužnika.

6. Ponuđena cijena za kupovinu ne može biti ispod 40 % od procijenjene ukupne vrijednosti iz tačke 5. ovog oglasa.

Iz postignute prodajne cijene se namiruju troškovi stečajnog postupka u iznosu od 5 %.

7. Otvaranje ponuda će se izvršiti 21. 3. 2016. godine u 12 časova u prostorijama "Semberka" AD Janja u stečaju, ulica Karađorđeva bb.

8. Javna prodaja putem prikupljanja pisanih ponuda održaće se i ako učestvuje samo jedan ponuđač.

9. Nakon zaključenja oglasa, otvaraju se ponude i utvrđuje se lista ponuđača po visini cijene.

10. Ponuđačima, osim prva tri rangirana ponuđača, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit najkasnije u roku od 3 dana od dana zaključenja oglasa.

Ukoliko kupac u roku iz tačke 12. ovog oglasa ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita.

11.Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za izlicitiranu imovinu je 15 dana od dana otvaranja pisanih ponuda.

Uplatu kupoprodajne cijene izvršiti na žiroračun AD "Semberka" Janja u stečaju, broj 562-003-81129562-85.

12. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati cijenu u roku od 15 dana, Odbor povjerilaca će zaključkom proglasiti prodaju neuspješnom i zaključkom odrediti daje predmetna imovina prodata drugom ponuđaču, koji treba u roku od 15 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

13. Kupac koji putem javne prodaje kupi ponuđenu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana, od dana uplate kupoprodajne cijene.

AD "Semberka" Janja u stečaju predaje u posjed imovinu (pokretnu i nepokretnu) prema odredbama zaključenog ugovora o kupoprodaji, a shodno podacima iz "Elaborata Procjene" Društva za vještačenje "Vještak" d.o.o. Mostar od 12. 2. 2016. godine, koji je sastavni dio kupoprodajnog ugovora.

14. Sve troškove oko zaključenja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac.

 

Odbor povjerilaca

AD "Semberka" Janja u stečaju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: