Prodaja objekata i zemljišta u Srpcu (Stara betonara, Bajinci, Stari Martinac, Razboj Ljevčanski, Toka...)

Izvor: Večernje novosti, 23.07.2014.

Broj: 36/14
Dana: 21.07.2014. god.

GIP "11. NOVEMBAR" AD "u stečaju"
ul. Prvomajska bb, Srbac

 

Na osnovu člana 55, 105,106,107 i 108 Zakona o stečajnom postupku - prečišćen tekst („Sl. gl. RS" br. 26/10), člana 82, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku („Sl. gl. RS" br. 59/03, 85/03- i 67/13), Odluka Skupštine povjerilaca, donesenih na izvještajnom ročištu dana 23.04.2010. g., i dana 30.08.2011 .god. u stečajnom postupku nad GIP "11. NOVEMBAR" AD "u stečaju" ul. Prvomajska bb, Srbac, i Odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika, donešenoj na devetnaestoj sjednici održanoj dana 18.07.2014.god, stečajni upravnik dana 21.07.2014.G. donosi

ZAKLjUČAK
O OBJAVLjIVANjU
XXIII (dvadesettreće) i XXIV (dvadesetčetvrte) javne licitacije (prikupljanje zatvorenih ponuda)

I
(zajedničke odredbe)

Predmet prodaje su osnovna sredstva - nekretnine, sa pripadajućom opremom, koja imovina se nalazi u Srpcu i predstavlja vlasništvo odnosno posjed stečajnog dužnika, a prema specifikaciji u skladu sa nalazima vještaka građevinske struke Kovačević Momčila, dipl. inp, vještaka mašinske struke, Kremenović Zdravka, dipl. maš. inž. i vještaka geodetske struke Marković Zorana, geometra.
Procjenjena vrijednost nekretnina - zemljišta, građevinskih objekata i opreme, utvrđena je odlukom Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika od 23.04.2010. god. Stečajni upravnik imovinu prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se ta imovina nalazi u momentu prodaje i na kupca prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

II
Prodaji se izlažu slijedeće nekretnine i to:


A) XXIII (dvadesettreća) javna licitacija
1. Stara betonara - zemljište, objekti,

- parcele k.č.360/1 "bara" od 1189 m2, upisanu u PL br. 1039 k.o. Srbac mjesto, na kojima se kao posjednik vodi GIP "11. Novembar" AD ul. Prvomajska 66, Srbac, sa 1/1 dijela, a što po zemljišnoj knjizi odgovara parceli k.č. br. 263/1 "cagani" od 1182 m2 upisanoj u zkul. br. 987 ko. Inđol, u kojima se kao vlasnik vodi država, dok pravo trajnog korištenja ima pravni prednik stečajnog dužnika, PGP "Građevinac" Srbac,
- stari magacin (8,40x14,70 m) lociran na kč. 367/1
- novi magacin sa garažnom nastrešnicom (7,00x28,00 m) lociran na kč. 363/2
početna cijena.................................................................5.700,00 KM
 

2. Bajinci - zemljište
PL br. 628/0, k.o. Bajinci, na kojoj parceli se kao posjednik vodi GIP "11. Novembar" ad,Srbac korisnikDS, sa sa 1/1 dijela, i to:
- k.č. br. 1285 "zečeva njiva" rijeka od 3618 m2 i "zečeva njiva" njiva od 1750 m2, odnosno ukupno 5638 m2;
Pravni osnov sticanja predmetnog zemljišta je Ugovor o kupoprodaji, zaključen dana 3.8.2000. god, između Milinčić Miloša iz Srpca, kao prodavca i pravnog prednika stečajnog dužnika, OGIDP "11. Novembar" Srbac, kao kupca (ranije Pl. br. 195 k.o. Bajinci), Ov br. 2134/2000 od 30.10.2000. g. kod Osnovnog suda Srbac.
početna cijena.....................................................................475,00 KM

3. Bajinci - zemljište
PL br. 546/0, k.o. Bajinci, i to:
- k.č. br. 1319 "preljev" rijeka od 530 m2, i k.č. br. 1320 "preljev" rijeka od 5420 m2, i njiva od 3760 m2 odnosno ukupno 9710 m2, i u naravi predstavlja majdan šljunka i pijeska iz živog korita rijeke Vrbas,
Pravni osnov sticanja predmetnog zemljišta je Ugovor o kupoprodaji, zaključen dana 26.7.2000.GOD., između Sekulić Radovana iz Gradiške, kao prodavca i pravnog prednika stečajnog dužnika, OGIDP "11. Novembar " Srbac, kao kupca.
Navedeni ugovor je notarski obrađen dana 01.9.2011. god, te knjiženje istog provedeno dana 17.10.2011 .god., na GIP "11. NOVEMBAR" AD "u stečaju" ul. Prvomajska bb, Srbac.
početna cijena....................................................................1.425,00 KM

4. Stari Martinac - zemljište
PL. br. 424, k.o. Stari, Martinac na kojim parcelama se kao posjednik vodi GIP "11. Novembar" ad, Srbac korisnik DS, Srbac, sa 1/1 dijela, i to:
- k.č. br. 57/5 "prud" od 10.000 m2 i u naravi predstavlja majdan šljunka i pijeska iz živog korita rijeke Vrbas.
Predmetna parcela se nalazi van toka rijeke Vrbas, s tim što je ista zbog promjene toka Vrbas prenesena na lijevu stranu rijeke Vrbas u k.o. Lilić i k.o. Kukulje, te je istu zbog pravilne identifikacije potrebno ograničiti na licu mjesta.
početna cijena.....................................................................4.750,00 KM

5. Stari Martinac - zemljište PL br. 204 k.o. Stari Martinac,
- k.č. br,62 "Jurišića grob" od 1439 m2, k.č. br. 63 "Jurišića grob" od 541 m2 i k.č. br. 241 "Jurišića grob" od 11296 m2, odnosno ukupno 13276 m2.
Pravni osnov sticanja predmetnog zemljišta je Ugovor o kupoprodaji , zaključen dana 21. septembra 1977. god., između Školnik rođ. Rakić Danice iz Banja Luke, kao prodavca, kao prodavca i pravnog prednika stečajnog dužnika, GIP "11. Novembar" Srbac, kao kupca (ovjera kupca br. 801/77 od 10.10.1977. g.).
Navedeni ugovor je ovjeren kod Opštinskog suda Srbac, Ov br. 848/77 od 05.10.1977.god., ali nije nikada proveden u katastarskom operatu, iako su ispunjeni svi zakonski uslovi.
početna cijena......................................................................1.425,00 KM
 

6. Razboj Ljevčanski-zemljište
PL br. 74, k.o. Razboj Ljevčanski,
- k.č. br. 2054/1 "prud" šuma od 7748 m2
Pravni osnov sticanja predmetnog zemljišta je Ugovor o kupoprodaji , zaključen dana 12.1.1970.GOD., između Radonjić Vlajka iz Razboja Ljevčanskog, kao prodavca i pravnogprednika stečajnog dužnika, Komunalnog preduzeća "Srbac" iz Srpca (njegov pravni sljednik je GIP "11. Novembar" Srbac), kao kupca (ovjera kupca br. 5/77 od 12.1.1970.G.). Isti dan je izvršena ovjera ugovora kod Opštinskog suda Srbac.
Navedena parcela je u katastarskom operatu uknjižena na Državno komunalno preduzeće "Vodovod" Srbac sa 1/1 dijela.
početna cijena..........................................................................475,00 KM

B) XXIV (dvadesetčetvrta) javna licitacija

"TOKA"- zemljište
a) ZK ul. br. 88, k.o. S/P Srbac, na kojim parcelama se kao vlasnik vodi GIP "11. NOVEMBAR" AD ul. Prvomajska bb, Srbac, sa 1/1 dijela, i to:
- parcela k.č. st. br. 196/1 "Krč u gnjilici; livada" u površini od 4650 m2, (ovoj parceli odgovaraju parcele na k.č. n. br. 416 "Toka", njiva u površini od 2435 m2, i parcela k.č. n. br. 417 Toka", njiva u površini od 2215 m2, upisane u PL. br. 367/0 k.o. Srbac Selo, na kojoj se kao posjednik vodi GIP "11. NOVEMBAR" AD ul. Prvomajska bb, Srbac, sa 1/1 dijela) 

- parcela k.č. st. br. 195/1 Toka; oranica" u površini od 7640 m2, (ovoj parceli odgovara parcela na k.č. n. br. 427 Toka", njiva, u površini od 7640 m2, upisana u PL. br. 540/0 k.o. Srbac Selo na kojoj se kao posjednik vodi GIP "11. NOVEMBAR" AD ul. Prvomajska bb, Srbac, sa 1/1 dijela)

- parcela k.č. st. br. 196/2 "Krč u gnjilici; livada" u površini od 5640 m2, (ovoj parceli odgo-vara parcela na k.č. n. br. 415 "Krč" njiva, u površini od 5640 m2, upisana u PL. br. 572/0 k.o. Srbac Selo, na kojoj se kao posjednik vodi GIP "11. NOVEMBAR" AD ul. Prvomajska bb, Srbac, sa 1/1 dijela).

početna cijena................................................................ 28.500,00 KM
b) ZK br. 297, k.o. S/P Srbac, na kojoj parceli se kao vlasnik vodi GIP "11. NOVEMBAR" AD, ul. Prvomajska bb, Srbac, sa 1/1 dijela, i to:
- parcela k.č. st. br. 197/1 "Krč; livada" u površini od 4910 m2, (ovoj parceli odgovara parce-la na k.č. n. br. 398 "Krč" njiva, u površini od 4910 m2, upisana u PL. br. 367/0 k.o. SrbacSelo, na kojoj se kao posjednik vodi GIP "11. NOVEMBAR" AD ul. Prvomajska bb, Srbac, sa 1/1 dijela).
početna cijena....................................................................7.125,00 KM

III
(zajedničke odredbe)

1. Prodaja imovine na XXIII (dvadesettrećoj) i XXIV (dvadesetčetvrtoj) licitaciji obaviće se putem prikupljanja pismenih ponuda, u zatvorenim kovertama, sa naznakom "Ne otvaraj - ponuda za kupovinu".
Pismene ponude sa dokazom o uplaćenom depozitu, dostavljaju se najkasnije do dana 15.09.2014. god. (ponedeljak), na adresu stečajnog upravnika: Zora Bulatović Kremenović, ul. Ravnogorska br. 10, Banja Luka - poštom ili lično.
Ponude koje su neblagovremene, nejasne ili nekompletne, neće biti predmet razmatranja.
2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu na iznos početne cijene po ovim licitacijama ili veći i uplate depozit u iznosu od 10% od početne prodajne cijene, na žiro-račun stečajnog dužnika br. 5620998086518305 kod NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku (dokaz o uplati depozita uz ponudu).
3. Ponude se otvaraju na licitaciji zakazanoj za dan 19.09.2014. god. (petak), u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb, u Velikoj sali, sa počet-kom u 14,00 časova.
Svi ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda lično ili preko punomoćnika. Za najpovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos. Ukoliko budu dostavljene dvije i više ponuda sa istim ponuđenim iznosom, izbor najpovoljnije ponude izvršiće se putem javnog nadmetanja-licitacije koja će biti održana odmah, sa početnom cijenom koja je kao najviša data u zatvorenoj ponudi.
4. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.
Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru), ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrćivanje identiteta ili bez navedene dokumentaiije neće moći učestvovati u nadmetanju.
5. Predmetne nekretnine i oprema, kao i raspoloživa dokumentacija se mogu pregledati svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja licitacije, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova na matičnoj lokaciji preduzeća u Srpcu, gdje se predmetne nekretnine i oprema nalaze.
Sve potrebne informacije se mogu dobiti na telefon 065 279102 i 065 568 365.
6. Javno nadmetanje - licitacija održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.
7. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad min-imuma i konstatuje se da su nekretnine i oprema prodati najpovoljnijem ponuđaču.
8. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah, a najkasnije u roku od 3 dana nakon javnog nadmetanja. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatrađe se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.
Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača - kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
9. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 15 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina sa opremom, prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 15 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.
Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
10. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana prodaje uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine i opreme, na račun stečajnog dužnika br. 5620998086518305 kod NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka.
11. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđene nekretnine i opremu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene i zaključi ugovor o kupoprodaji, stečajni dužnik predaje u posjed predmetne nekretnine i opremu u roku od 30 dana, od dana izvršene uplate i zaključenog ugovora o kupoprodaji.
12. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa nepokretnim i pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
13. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.
14. Ovaj oglas-zaključak je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, oglasnoj tabli suda, dnevnom listu "Večernje novosti" Banja Luka i weć stranicama:
www.komorabl.inecco.net, www.komorars.ba i www.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik

Zora Bulatović-Kremenović, dipl. prav.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: