Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja upravne zgrade, suvenirnice i građevinskog zemljišta k.o. Slatina, gerontaloške opreme, hotelske opreme, ugostiteljske opreme, administrativne opreme, vozila, alata, inventara i ostale opreme

Datum objave: 31.05.2017. 08:42 / Izvor: Glas Srpske, 31.05.2017.

JU GERENTOLOŠКI CENTAR "SLATEKS"

SLATINA - u stečaju, 78253 Slatina

Dana: 31.5.2017. god.

 

Na osnovu člana 157. i 161. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske ("Sl. gl. RS", br. 16/16), člana 82, 85, 86, 87, 89,130. i 131. Zakona o izvršnom postupku ("Sl. gl. RS", br. 59/03, 85/03, 64/05), Odluke Skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 23.5.2017. god. stečajni upravnik, dana 31.5.2017. god. donosi:

 

ZAКLJUČAК

Objavljuje se PRVO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA) za prodaju imovne stečajnog dužnika

 

Prodaju se nepokretnosti sa pripadajućom opremom, koje se nalaze na lokaciji Slatina bb, Laktaši, a prema priloženim specifikacijama saaržanim u elaboratima stalnih sudskih vještaka. Imovina se prodaje u viđenom stanju i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati i na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Imovina se prodaje kao cjelina u paketu.

 

IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIКA КOJA SE PRODAJE:

I Nepokretnosti:

1. Objekti, sa infrastrukturom po opisu načina gradnje, stanja, funkcionalnosti i dr. prema elaboratu sudskog vještaka Dragana Dragosavljevića koje čine sljedeći objekti:

"A"=Sut+P+2 804,00 m2 korisne površine

"B"=Sut+P+1+Pk 944,00 m2

"C"=Sut2+Sut1+P+Pk 1.900,00 m2

"D"=Sut+P+Pk 476,00 m2

Upravna zgrade=P+1 412,00 m2

Suvenirnica 14,00 m2

UКUPNO 4.550,00 m2

Procijenjene vrijednosti ______________ 6.418.913,00 КM

2. Građevinsko zemljište sa infrastrukturom u površini 5.498 m2

Upisano u list nepokretnosti PL. broj 1537 k.o. Slatina, k.č. br. 244/1, k.č.br.240/1, k.č.br. 240/2. što odgovara z.k.ulošku br.957 k.o. Slatina Gornja, k.č.br.217/1 i k.č. br.217/70.

Procijenjene vrijednosti  ______________ 607.505,00 КM

 

II Pokretna imovina: Кoju čine: gerontaloška oprema, hotelska oprema, ugostiteljska oprema, administrativna oprema, vozila, alat, inventar i ostala oprema

Procijenjene vrijednosti  __________ 685.759,00 КM

Umjetničke slike procijenjene vrijednosti ________ 53.820,00 КM

UКUPNO PROCJENJENA VRIJEDNOST IMOVINE I i II IZNOSI_______7.765.997,00 КM

- Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije dana 5.7.2017. god. sa početkom u 13 sati u zgradi Okružnog privrednog suca u Banjaluci, ul. Gundulićeva 108 - velika sala u prizemlju. Uslovi prodaje:

- Na prvoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod 1/2 procijenjene vrijednosti

- Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u iznosu 50.000,00 КM, na žiro-račun stečajnog dužnža broj: 5551000029801375 otvoren kod "Nova banka" a.d., i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku, (prikaz depozita na izvodu)

- Fizička i pravna lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku ili zakonskom zastupniku.

- Predmetne nepokretnosti i pokretna imovina, opisane u nalazima vještaka građevinske i mašinske struke, zainteresovana lica mogu pogledati i izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 časova na lokapiji u Slatini, uz prethodnu najavu na kontakt telefone 063/790-272 i 065/370-620

- Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

- Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku 30 dana, stečajni upravnž će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i novim zaključkom odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ukolžo ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

- Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi nekretnine snosi kupac.

- Depoziti koji nisu izlicitirani vraćaju se učesnžu licigacije.

- Dodatna pravila prodaje biće učesnicima podijeljena neposredno prije održavanja licitacije.

- Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnža, dnevnom listu "GLAS SRPSКE" a.d., oglasnoj tabli suda, web stranici privredne komore RS.

 

Stečajni upravnik

Vlajko Gurešić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: