Prodaja zemljišta i objekata, dijela poslovnog objekta u ul.Zagrebačka broj 50, Sarajevo, devastiranog objekta, zemljišta i poslovnih prostora u Zenici

Izvor: Dnevni Avaz, 04.08.2014.

GP "BOSNA" d.d. u likvidaciji                                                 

Zagrebačka 50, Sarajevo                                                            

                                                              

Na osnovu člana 9, stav 1. Zakona o likvidacionom postupku (Službene novine FBiH 29/3) iRješenja Opštinskog suda u Sarajevu broj 65 0 L347712 13 L od 10.07.2014. godine, te procjene stalnog sudskog vještaka Likvidator dioničarskog društva GP "Bosna" d.d. u likvidaciji, objavljuje                                                              

                                                              

JAVNO NADMETANJE

 

za prodaju nepokretne imovine GP "Bosna" d.d. u likvidaciji koja će se održati u prostorijama GP "Bosna" d.d. u likvidaciji , Zagrebačka 50, dana 03.septembra (srijeda) 2014. godine sa početkom u 12,00 sati.                                                           

                                                              

Prodaja nekretnina vrši se javnim usmenim nadmetanjem.                                                

1. PREDMET PRODAJE                  

Predmet oglašavanja prodaje je izbor najpovoljnijeg ponuđača na osnovu dostavljenih ponuda za LOTOVE od 1-5 kako slijedi:                                                      

                                                              

LOT 1                  

                 

Nekretnina (zemljište i objekti) u Sarajevu u ulici Safeta Zajke koja se sastoji od:                                                       

Zemljišta                                                          

                                                              

RB          Parcela        Način korištenja                                Podaci o parceli          Površina m2

1.            598/21         Zemljišta uz privredne zgrade              Pogon remont           18.630,00

2.            609/3           Zemljište uz privrednu zgradu              Pogon remont              760,00

                                                                                                                         19.390,00

 

Zemljište pod objektima                                                          

1.            591/2        Proizvodna zgrada               Remontna radiona                      2.610,00

2.            598/1        Proizvodna zgrada              Kuhinja i kotlovnica                        676,00

3.            598/4        Poslovna zgrada                   Remontni kanal                           321,00

4.            599/1        Poslovna zgrada                   Skladište                                    456,00

5.            591/1        Poslovna zgrada                   Garažni boks                              996,00

6.            598/3        Poslovna zgrada                   Poslovna zgrada                          251,00

7.            598/2        Poslovna zgrada                   Skladište                                    251,00

8.            598/10      Poslovna zgrada                   Skladište                                    251,00

9.            598/12      Poslovno-upravna zgrada  Poslovna zgrada                               204,00

10.          598/13      Poslovna zgrada                   Portirnica                                      15,00

11.          598/14      Poslovna zgrada                   Benzinska pumpa                          71,00

12.          598/15      Poslovna zgrada                   Poslovna zgrada                          109,00

13.          598/16      Proizvodna zgrada               Kovačnica                                    121,00

14.          598/18      Proizvodna zgrada                Betonara                                     464,00

15.          598/19      Poslovna zgrada                    Poslovna zgrada                           14,00

16.          598/20      Poslovna zgrada                   Poslovna zgrada                            14,00

17.          598/22      Poslovna zgrada                   Poslovna zgrada                              5,00

18.          598/23      Poslovna zgrada                   Poslovna zgrada                             4,00

19.          598/24      Poslovna zgrada                   Poslovna zgrada                            14,00

20.          609/12      Proizvodna zgrada               Laboratorija                                    40,00

21.          598/17    Nadstrešnica                          Kovačnica                                    47,00

Ukupno zemljište                                                                                             6.934,00
                                                                                                                       26.324,00   

                                       

Objekti                                              

 I grupa objekata                             Upravna zgrada P+1                                        408,00

598/12                                                

                                                              

II grupa objekata                           Remontna radionica                                        2.610,00

591/2                                                  

                                                              

III grupa objekata                          Garažni boks                                                    996,00

591/1                                                  

                                                              

IV grupa objekata                         

598/1                                               Kuhinja i kotlovnica                                       676,00

59872                                               Skladište                                                     251,00

598/10                                             Skladište                                                     251,00

598/13                                             Portirnica                                                       15,00

598/14                                             Remontni kanal                                             321,00

598/16                                               Kovačnica                                                   121,00

598/19                                             Poslovna zgrada                                             14,00

598/20                                             Poslovna zgrada                                             14,00

609/12                                                Laboratorija                                                 40,00

                                                                                                                        1.703,00

                                                                                                                      

V grupa objekata                                                        

599/1                                                   Skladište                                                 456,00 

598/3                                                   Poslovna zgrada                                       251,00

                                                                                                                         707,00

VI grupa objekata

598/24                                              Poslovna zgrada                                           14,00  

598/23                                              Poslovna zgrada                                             4,00   

598/17                                              Nadstrešnica                                                47,00    

598/14                                              Benzinska pumpa                                         71,00  

598/15                                              Poslovna zgrada                                         109,.00  

598/22                                              Poslovna zgrada                                              5,00   

598/18                                             Betonara                                                       464,00        

                                                                                                                          714,00

              Ukupno objekti                                                                                     7.138,00

 

LOT 2                                                   

         

POČETNA CIJENA KM:                                                 

10.326.615,00                                                  

                                                              

Predmet prodaje:                                                         

Dio poslovnog objekta u ulici Zagrebačka broj 50, Sarajevo III sprat, i garažna mjesta.

Objekat je sagrađen na parceli broj 1514, upisana u zk. ul. broj CXXXV/533 KO Sarajevo — Mahala CXXXV, sa kojom parcelom su spojene ranije k.č. 3415, 3416 KO Sarajevo — Mahala CXXXV.                                               

                                                              

Poslovni prostor je kompaktne cjeline, adekvatno namjenjen kancelarijskom poslovanju.

Objekat je spratnosti Suteren 1  i 2+P+4.  Objekat je opremljen liftom i svim ostalim savremenim instalacijama, grijanjem i klimatizacijom. Vanjske i unutrašnje obrade su visokog kvaliteta i adekvatne namjeni prostora.                                                    

                                                              

Posebni dio poslovnog objekta — garažni prostor u dijelu etaže Suteren I objekta.                                                     

III sprat                                              

Posebni dio poslovnog objekta — poslovni prostor PP 9 u dijelu etaže II! sprata koji se sastoji od:

1. 13 kancelarija površine:

26,40+27,99+40,53+29,89+29,89+29,89+29,89+30,87+27,58+22,70+22,68+22,68+33,23

                                                                                                                          = 374,22 m2                                                           

                                              

                                                              

2. Mokri čvor sa predprostorima : 2+3,84                                                               =      7,68 m2

                              

                                                              

3. Hodnik                                                                                                            =    71,78 m2          

Ukupno III sprat:                                                                                                    453,68 m2   

                                                          

Garažna mjesta u Suterenu I objekta broj: 1, 2, 3, 4, 11 i 12 ukupne površine 72,55 m2                                               

POČETNA CIJENA KM:                                                 

1.654.460,00 KM

 

LOT 3                                                   

                                                              

Predmet prodaje:

Dio poslovnog objekta u ulici Zagrebačka broj 50, Sarajevo IV sprat.

Objekat je sagrađen na parceli broj 1514, upisana u zk. Ul. Broj CXXXV/533 KO Sarajevo- Mahala CXXXV, sa kojom parcelom su spojene ranije k.č. 3415, 3416 KO Sarajevo - Mahala CXXXV.

 

Poslovni prostor je kompaktne cjeline, adekvatno namjenjen kancelarijskom poslovanju.

Objekat je spratnosti Suteren 1 i 2+P+4. Objekat je opremljen liftom i svim ostalim savremenim instalacijama, grijanjem i klimatizacijom. Vanjske i unutrašnje obrade su visokog

kvaliteta i adekvatne namjeni prostora.

 

IV sprat

Posebni dio poslovnog objekta - poslovni prostor PP 10 u dijelu etaže IV sprata koji se sastoji od:

1. 8 kancelarija površine:

22,60+20,40+20,40+28,12+28,12+28,12+28,12+26,82                = 202,70 m2

2. kupatilo                                                                                  = 3,69 m2

3. terase površine: 78,43+19,03                                                  = 97,46 m2

4. hodnik (62,80 x 80%)                                                             = 50,24 m2

5. mokri čvorovi sa predprostorom (3,74+3,84)x80%_                    = 6,06 m2

Ukupno IV sprat                                                                      360,15 m2

 

POČETNA CIJENA KM:

526.294,50

 

LOT 4

 

Predmet prodaje:

Devastirani objekti i zemljište u Zenici (Ričica - Sviće)

Nekretnine su u periodu prije rata korištene u funkciji proizvodnih i pomoćnih pogona za potrebe građevinske operative GP "Bosna" na širem području Zenice. Lokalitet je imao obezbijeđene priključke na elektro i telefonsku mrežu, vodovod i kanalizaciju. Prema aktuelnim regulacionim planovima ovaj lokalitet se nalazi u poslovno-proizvodnoj zoni Zenice.

 

Broj parcele                                           Površina zemljišta

97/14                                                            7,00 m2

97/18                                                        181,00 m2

97/3                                                          315,00 m2

97/13                                                     5.640,00 m2

96/6                                                          712,00 m2

Ukupno zemljište                                6.855,00 m2

 

Broj parcele                                           Površina objekta

97/14                                                           7,00 m2

97/18                                                       181,00 m2

96/6                                                         712,00 m2

Ukupno objekti:                                    900,00 m2

 

POČETNA CIJENA KM:

827.775,00

 

LOT 5

 

Poslovni prostori koji se nalaze u Suterenu stambeno-poslovnog kompleksa CRKVICE III Zenica, spratnosti Po+P+3+M, Lamele Dl, D II I D III.

 

                                             Površina                        Početna cijena - KM

Lamela D1-PP 2                  49,40 m2                              61.750,00

Lamela D2- PP 7                 64,65 m2                              80 812,50

                     PP 8                 56,40 m2                          70.500,00

Lamela D3- PP 13               52,14 m2                              65.175,00

                     PP 14                49,58 m2                         61.975,00

 

NAPOMENA: Poslovni prostori se prodaju pojedinačno, te se depozit uplaćuje sa naznakom prostora koji se želi kupiti.

 

 

2.    USLOVI I POSTUPAK PRODAJE

2.1. Sva imovina prodaje se po lotovima kao cjelinama kako je navedeno

2.2. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako na njemu prisustvuje samo jedan (1) ponuđač koji ispunjava uslove ovog ogiasa.

2.3 Ponuđene cijene ne mogu biti manje od početne prodajne cijene , te ponude na iznos manji od početne cijene neće biti razmatrane

2.4. Način prodaje usmenog javnog nadmetanja je po principu "tko da više" sa početnom cijenom istaknutom u ovom oglasu, a sa povećanjem za svako nadmetanje

neposredno prema dogovoru prije prodaje.

2.5. Pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica sa dokumentacijom koja ih identifikuje i to:

 

Fizička lica

- kopija lične karte ovjerene od strane nadležnog organa odnosno za strance od nadležnog organa u inostranstvu

- punomoć i kopija lične karte ovjerene kod notara, odnosno za strance od nadležnog organa u inostranstvu ako se kupovina vrši preko punomoćnika

 

Pravna lica

- originalni izvod iz sudskog registra privrednog društva iz kojeg se decidno vidi ko zastupa privredno društvo.

- kopiju lične karte zastupnika privrednog društva ovjerenu od strane nadležnog organa odnosno za strance nadležnog organa u inostranstvu,

- punomoć i kopiju lične karte punomoćnika ovjerene od notara, odnosno za strance od nadležnog organa u inostranstvu ako se kupovina vrši preko punomoćnika

2.6. Pravo učešća uz ispunjavanje prethodnih uslova imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije otpočinjanja javnog nadmetanja dostave dokaz da su izvršili uplatu depozita na račun GP "Bosna"d.d. u likvidaciji broj 5556000008778994 NOVA BANKA BANJA LUKA FILIJALA SARAJEVO, u iznosu od 10% početne prodajne cijene sa naznakom za koji LOT se uplaćuje, zaključno sa 30.08.2014. godine.

Jedini dokaz uplate osiguranja smatra se izvod sa računa GP "Bosna" d.d. u likvidaciji broj 5556000008778994 NOVA BANKA BANJA LUKA FILIJALA SARAJEVO.

Umjesto uplate depozita ponuđači mogu dostaviti validnu bankarsku garanciju koju će prihvatiti Raiffeisen banka dd Sarajevo i to takođe do 30.08.2014. godine.

2.7. Ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača položeni novac (garancija) će se vratiti u roku od 2 dana od okončanja javnog nadmetanja.

2.8. Za nekretnine na kojima ima razlučno pravo ponuđač ne uplaćuje depozit gdje se isti oslobađa kupoprodajne cijene, osim 3% za troškove likvidacionog dužnika.

2.9. Imovina se prodaje po principu "viđeno — kupljeno" te se naknadne reklamacije pobiio kom osnovu neće uvažavati.

2.10 Za kupca se proglašava učesnik javnog nadmetanja čija ponuđena cijena bude najveća nakon trećeg poziva, zatim se proglašava drugi po redoslijedu ponuđač, potencijalni kupac.

2.11. Sve poreze i troškove uknjižbe i prenosa vlasništva snosi kupac.

2.12. Kupac je dužan platiti cjelokupni iznos u roku od 30 dana računajući od dana prodajei sve troškove vezano za zaključenje ugovora o kupoprodaji snosi kupac.

2.13. .Ako kupac ne otplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene za nekretninu koja je predmet prodaje u ostavljenom roku smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat depozita (garancije), a na uplatu kupoprodajne cijene i zaključenje ugovora poziva se slijedeći najbolji ponuđač.

2.14. Za imovinu koja je predmet prodaje, a koja je pod hipotekom po izvršenju uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene od strane kupca likvidacioni dužnik se stavlja u obavezu da briše hipoteku.

 

3. OPŠTE INFORMACIJE

3.1. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve infomacije o istoj svakim radnim danom od 10,00 - 13,00 sati uz prethodnu najavu u sjedištu likvidacionog dužnika na telefon broj 812 237 ili na e-mail marketing@gpbosna.ba.

 

3.2. Likvidator zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili da poništi oglas u javnoj prodaji bez navođenja razloga i objašnjenja za slučaj da bi oglas ili prodaja narušili interese likvidacionog dužnika.

 

3.3. Ponude se predaju u zatvorenim kovertama poštom adresirane na GP "Bosna" d.d. u likvidaciji. Zagrebačka 50/IV ili lično u sjedištu ponuđača sa naznakom "ne otvaraj - ponuda na oglas o prodaji nekretnina."

 

LIKVIDATOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: