Tender ponuda za kupovinu dionica GP PUT d.d. Sarajevo

Izvor: Dnevni Avaz, 19.03.2014.

Na osnovu Zakona o tržištu vrijednosnih papira i Zakona o preuzimanju dioničkih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine F BiH „ br. 7/06) i Riješenja o odobrenju tender ponude od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine broj 04/1-19-157/13 od 13.03.2014. godine, Balkan Investment Opportunity Fund, PO Box 866 Anderson Square Building, Grand Cayman KY1-1103, ID: TB-185656 zastupano po Tomislav Lijović, JMBG: 0705974300021, R Hrvatska, objavljuje sljedeće:

 

Tender ponuda za kupovinu dionica GP „PUT" dd Sarajevo 

Ponuđač

Balkan Investment Opportunity Fund, PO Box 866 Anderson Square Building, Grand Cayman KY1-1103, ID: TB-185656

Emitent

GP PUT d.d Sarajevo, Branilaca Sarajeva 25, 71000 Sarajevo,

Ukupan broj dionica emitenta

Dionički kapital emitenta se sastoji od ukupno 1.678.896 (milionšeststotinasedamdesetosamhiljadaosamstotinadevdesetšest) redovnih običnih dionica

Postojeći udjel ponuđača u Emitentu

Ponuđač je vlasnik 1.207.622

(miliondvijestotinesedamhiljadašeststotinadvadesetdvije) dionice Emitenta koje čine 71,9295% vlasničkog udjela Ponuđača u Emitentu

 

Dionice na koje se Tender odnosi

Broj dionica Emitenta koje su predmet ponude je 471.274 (četristotinesedamdesetjednahiljadadvijestotinesedamdesetčetri) ili 28,0705 % redovnih dionica

Cijena

Ponuđena cijena po jednoj dionici je 0,65 KM odnosno 5,20% od nominalne vrijednosti dionice

Rok važenja Tender ponude

Rok po ovoj tender ponudi je 30 dana , a počinje teći od dana objavljivanja Tender ponude u novinama.

Plaćanje cijene

Ako su ispunjeni svi uslovi iz Tender ponude, vrijednosni papiri ponuđeni na Tender ponudi biti će kupljeni i plaćeni u roku od 7 radnih dana nakon zaključivanja Tender ponude

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender ponudu

Berzno posrednička kuća VGT BROKER d.o.o. VISOKO

Sjedište u Visokom: 

Alaudin 3

+387 32 730 540

Fax:+387 32 730 541

Avdagić Fatima 

 

Poslovnica u Sarajevu:

Maršala Tita 40

+387 33 558 950

+387 33 558 951

Mirela Pašović 

E-mail: vgt@vgt-broker.com, Internet adresa: www.vqt-broker.com

Radno vrijeme: 8:30-16:00 sati svakim danom osim subote i nedjelje u centrali Visoko, a u poslovnici 9:00-14:00 svakim radnim danom osim subote i nedjelje

Banka Depozitar 

Sparkasse bank d.d., Bosna i Hercegovina, Zmaja od Bosne 7, Sarajevo

 

Izvor finansiranja

Ponuđač je u zakonski propisanom roku potpisao Ugovor sa bankom depozitarom, te osigurao sredstva za provođenje Tender ponude u skladu sa član 9., stav 1 i 2 Zakona 0 preuzimanju dioničkih društava (Službene novine FEŠiH br 7/06)

Svrha i cilj

Cilj i namjera Ponuđača u slučaju uspjeha ove ponude za preuzimanje je upravijanje preduzećem u pravcu njegovog razvoja i jačanja, te uspostavljanje postovne aktivnosti privrednog društva

Dosadašnji pregovori o kupnji

Ponudač je dana 31.05.2013 godine stekao 71,9295% od ukupnog broja dionica

Dostavljanje odgovora na tender ponudu

Vlasnik traženog vrijednosnog papira u toku trajanja ponude zaključno sa zadnjim danom, prihvaća ponudu neposredno-ličnim dolaskom u sjedište berzno posredničke kuće VGT BROKER d.o.o. Visoko ili u sjedištu Poslovnice u Sarajevu, te posredno- preporučenom poštanskom dostavom potrebne dokumentacije (navedene u sljedećem stavu, tačka a.) na adrese u Visokom i Sarajevu;

a.) Fizičko lice mora sa sobom donijeti:

-  Ovjerenu kopiju osobne iskaznice

-  Potvrdu iz ClPS-a o mjestu prebivališta

-  Broj dionica koje posjeduje i želi prodati

-  Broj vlasničkog računa kod RVP-a u F BiH sa Izvoda iz RVP-a u F BiH

-  Kopiju kartice tekućeg računa ili kopiju štedne knjižice

 b.) Pravno lice mora sa sobom donijeti:

-  Izvod iz nadležnog Registra u kojem je registrirano Pravno lice s podacima o zakonskom zastupniku, ne stariji od 6 mjeseci

-  Ovjerenu kopiju osobne zakonskog zastupnika ili opunomoćenika

-  Ovjerenu punomoć kojom zakonski zastupnik pravnog lica ovlašćuje osobu da može ispuniti i potpisati potrebne formulare, ako to neće učiniti samo zakonski zastupnik

-  Broj dionica koje posjeduje i želi prodati

-  Broj vlasničkog računa kod RVP-a u F BiH sa Izvoda iz RVP-a u F BiH

-  Kopiju ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa pravne osobe

Vlasnik vrijednosnog papira može takođe prihvatiti Tender ponudu posredno, tako da preporučenom poštom pošalje potrebnu dokumentaciju koja mora prispjeti u roku od 30 dana od dana objave na adresu berzno posredničke kuće. Pošiljke prispjele nakon navedenog datuma neće biti razmatrane.

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira

U skladu sa članom 24. Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Službene novine F BiH ", broj:7/06), Izjava o povlačenju dionica ponuđenih na tender ponudi se može podnjeti samo u slučaju prihvata konkurentske ponude i dostavlja se zajedno sa Izjavom o prihvatanju konkurentne tender ponude.

Dodatne informacije

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima možete kontaktirati Berzno posredničku kuću VGT BROKER d.o.o Visoko na sljedeće brojeve telefona 032/730 540, 033/558 950. e-mail: vgt@vgt-broker.com

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: