Tender ponuda za kupovinu dionica Investiciono-Komercijalne Banke d.d. Zenica

Izvor: Dnevni Avaz, 24.12.2014.

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Službene novine Federacije broj 7/06) i Rješenja o odobrenju Tender ponude od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 04/1-19-328/14 od dana 18.12.2014. ASA Finance d.d. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića broj 16., BiH objavljuje:

 

Tender ponudu za kupovinu dionica

INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA D.D. ZENICA, SIMBOL IKBZRK2

 

Ponuđač i Grupacija Ponuđača

Ponuđač je pravno lice

ASA Finance d.d. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića broj 16, 71000 Sarajevo, BiH, ID: 4201409170005

Emitent

Investiciono-Komercijalna Banka d.d. Zenica, upisan kod Komisije pod brojem 02-35:

Ukupan broj dionica Emitenta

Temeljni kapital emitenta je podijeljen na 463.901( četiristotinešezdesettrihiljadedevetstotinajedna) redovnih dionica klase R, simbol IKBZRK2, nominalne vrijednosti 100.00 KM. Temeljni kapital emitenta iznosi 46.390.100,00 KM.

Udjel Ponuđača i povezanog lica u Emitentu prije tender ponude

Ponuđač je vlasnik 26.550 redovitih dionica Emitenta, što predstavlja 5.7232% od ukupnog broja emitiranih dionica . Povezana lica su ZIF Prevent Invest d.d. Sarajevo i Moja Banka d.d. Sarajevo, koja ne sudjeluju u tender ponudi i vlasnici su 64.728 redovnih dionica Emitenta što predstavlja 13.9530 % od ukupnog broja emitiranih dionica, i 7.927 redovitih dionica Emitenta, što predstavlja 1.7088% od ukupnog broja emitiranih dionica

Dionice na koje se tender ponuda odnosila

Tender ponuda se odnosi na 364.696 slobodno prenosivih redovnih dionica Emitenta Investiciono Komercijalne Banke d.d. Zenica, simbol IKBZRK2,. svaka nominalne vrijednosti 100.00 KM, koje u trenutku davanja tender ponude nisu u vlasništvu Ponudača i povezanih lica, što čini 78,6150% od ukupnog broja emitiranih dionica. ponuda se odnosi na dionice na kojima nema tereta ili prava trećih osoba.

Cijena

Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 59,00 KM, tj. 59% nominalne vrijednosti

Rok važenja tender ponude

Rok važenja Tender ponude je 30 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Tender ponude u novinama.

Plaćanje cijene

Ako su ispunjeni svi uvjeti iz Tender ponude. dionice ponuđene na Tender ponudi biti će kupljene i plaćene u roku do  sedam radnih  dana nakon zaključenja Tender ponude po cijeni navedenoj u Tender ponudi

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender ponudu

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Tim trgovine i skrbi nad vrijednosnim papirima

Trg solidarnosti 12

Telefon: +387 33 755 735: +387 33 755 749; Faks: +387 33 755 790.

E-mail: vrijednosnice.bih@hypo-alpe-adria.com

Web adresa: www.hypo-alpe-adria.com

Radno vrijeme: od 8:00 do 16:00

Banka depozitar

Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar, Kneza Branimira 2 b, 88000 Mostar

Dostavljanje odgovora na tender ponudu

Vlasnik traženih dionica u roku od 30 dana, prihvaća Tender ponudu neposredno - osobnim dolaskom na gore navedenu lokaciju. Vlasnik dionica može također prihvatiti Tender ponudu posredno tako da preporučenom poštom pošalje potrebnu dokumentaciju. koja mora prispjeti najkasnije 30 (trideseti) dan do 13.00 sati na adresu Hypo Alpe-Adria-bank d.d.,Tim za trgovinu i skrb nad vrijednosnim papirima. Trg solidarnosti 12.71000 Sarajevo

Neposredni prihvat Tender ponude

Vlasnik dionica treba doći na adresu na kojoj se prikupljaju odgovori na Tender ponudu, i to:

Sarajevo, Trg solidarnosti 12 - Hvpo Alpe-Adria-bank d.d., Tim za trgovinu i skrb nad vrijednosnim papirima

Telefon: +387 33 755 735; +387 33 755 749:

Faks:    +387 33 755 790

E-mail: jasna.pazelja@hypo-alpe-adria.com

            Predrag.mladjen@hypo-alpe-adria.com

Radno vrijeme: od 08:00 do 16:00 ili

Kamberovića polje b.b. Zenica, Poslovnica Hypo Alpe Adria Bank dd. Telefon: 1387 32 449 735 Faks: +387 33 449 738

 

E-mail: ajla.pinjo@hypo-alpe-adria.com

            Sanela.grgic@hypo-alpe-adria.com

Radno vrijeme: od 08:00 do 16:00 sati

 

Dokumentacija koju je vlasnik dionica dužan donijeti:

a) Prilikom dolaska na gore navedenu adresu vlasnik dionica koji ie fizička osoba mora sa sobom donijeti:

• Ovjerenu kopiju osobne iskaznice.

•  Izvod iz Registra vrijednosnih papira, koji služi kao dokaz vlasništva dionica i kao dokaz da nema tereta, prava trećih i zabrane raspolaganja nad dionicama.

• Broj računa vlasnika dionica kod banke na koji će biti izvršena isplata za kupljene dionice -Dokaz kartica tekućeg računa.

b) Vlasnik dionica koji je pravna osoba mora sa sobom donijeti:

•  Ovjeren/ili original izvod iz nadležnog regtstra u kojem je registrirana pravna osoba sa podacima o zakonskom zastupniku, ne stariji od 30 dana:

• Izvod iz Registra vrijednosnih papira koji služi kao dokaz vlasništva dionica i kao dokaz da nema tereta, prava trećih i zabrane raspolaganja nad dionicom.

• Broj računa kod banke na koji će biti izvršena isplata za kupljene dionice - Dokaz primjerak Ugovora o otvorenom računu vlasnika dionica.

Nakon što ovlašteni uposlenici Profesionalnog posrednika provjere identitet vlasnika vrijednosnih papira, osoba koja prihvata Tender ponudu ispunjava slijedeću dokumentaciju:

• Izjavu o prihvatanju Tender ponude.

• Ugovor o prihvatanju tender ponude za kupovinu vrijednosnih papira.

Posredni prihvat Tender ponude

Vlasnik dionica prihvata Tender ponudu posredno tako da od Profesionalnog posrednika Hvpo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar, Tim za trgovinu i skrb nad vrijednosnim papirima prethodno preuzme potrebnu dokumentaciju, te preporučenom poštom, koja mora prispjeti najkasnije 30 (trideseti) dan u 13:00 sati, pošalje na adresu Hypo AIpe-Adria-Bank d.d. Mostar, Tim za trgovinu i skrb nad vrijednosnim papirima, Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, slijedeću dokumentaciju:

a) Vlasnik dionica koji je fizička osoba:

• Ovjerenu kopiju osobne karte;

• Ispunjenu i ovjerenu Izjavu o prihvatanju Tender ponude;

• Ugovor o prihvaćanju tender ponude za kupovinu vrijednosnih papira:

•Izvod iz Registra kojim se dokazuje vlasništvo nad slobodno prenosivim redovnim dionicama Emitenta.

b)Vlasnik dionica koji je pravna osoba:

• Izvod iz nadležnog registra, original/ili ovjerena kopija, u kojem je registrirana pravna osoba sa podacima o zakonskom zastupniku, ne stariji od 30 dana:

• Ispunjena i ovjerena Izjava o prihvatanju Tender ponude od strane zakonskog zastupnika ili osobe koja ima njegovu ovjerenu punomoć

• Dokument o ovjeri potpisa zakonskog zastupnika. odnosno osobe ovlaštene za zastupanje;

• lzvod iz Registra kojim dokazuje vlasništvo nad slobodno prenosivim redovnim dionicama Emitenta;

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira

Ukoliko je dioničar dao pisani pristanak na Tender ponudu ima pravo odstupiti od prethodno datog pristanka samo u slučaju prihvatanja konkurentne tender ponude

Dostupnost tender ponude

Cjelokupna dokumentacija vezana uz Tender ponudu je dostupna u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Tim za trgovanje i skrb nad vp na adresi Trg solidarnosti 12, Sarajevo.

Izvori financiranja predložene kupovine

Kupovina dionica finansirana je vlastitim sredstvima.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: