Radovi na izgradnji dijela brze ceste Lašva-Nević Polje, petlja Vitez-izlaz iz poslovne zone – petlja Nević Polje

Datum objave: 17.02.2022. 09:35 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2022.

JP Autoceste FBiH

 

Broj: 01-01.3-11135-29/21 MA

Datum: 15.02.2022. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, br.: NO-1.01-724-11/15 od 24.02.2015. godine i NO 1.01-3309-3/19 od 26.07.2019. godine, preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-11135-28/21 MA od 30.12.2021. godine, te Odluke o uslovnom odobravanju dodatnih sredstava za dodjelu ugovora "Izgradnja dijela brze ceste: Lašva-Nević Polje, LOT 5: petlja „Vitez-izlaz iz poslovne zone" - petlja Nević Polje", broj: 01-1170-3/22 od 14.02.2022. godine, v.d. direktora Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Ugovor za nabavku radova „Izgradnja dijela brze ceste Lašva-Nević Polje Lot 5: petlja "Vitez - izlaz iz poslovne zone" - petlja Nević Polje" u ukupnoj vrijednosti od 74.904.570,00 KM sa uračunatim PDV-om dodjeljuje se ponuđaču Hering d.d. Široki Brijeg, sa registrovanim sjedištem u ulici Provo bb, 88220 Široki Brijeg, IDB: 4272011640006, iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom, nakon provedene e-aukcije.

II

Ponuda ponuđača Integral Inženjering a.d. Laktaši odbacuje se kao neprihvatljiva iz razloga što nije dostavio tražene dokaze ili je dostavio nepotpune dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 51. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) i ne ispunjava sve zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom, u skladu sa članom 68. st. (1) i (4) tačka i) Zakona.

III

Ponuda ponuđača - grupe ponuđača Strabag d.o.o. Sarajevo i Strabag d.o.o. Zagreb, Hrvatska odbacuje se kao neprihvatljiva iz razloga što nije dostavio tražene dokaze ili je dostavio nepotpune dokaze o ispunjavanju uslova iz čl. 47. i 51. Zakona i ne ispunjava sve zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom, u skladu sa članom 68. st. (1) i (4) tačka i) Zakona.

IV

Ugovor se zaključuje nakon provedenog otvorenog postupka za koji je na Portalu javnih nabavki dana 04:10.2021. godine objavljeno Obavještenje o nabavci, broj: 266-1-3-109-3-317/21, dana 12.11.2021. godine objavljena Ispravka za Obavještenje o nabavci, broj: 266-1-3-109-8-339/21, te dana 24.11.2021. godine objavljena Ispravka za Obavještenje o nabavci, broj: 266-1-3-109-8- 344/21. U provedenom postupku zaprimljene su 4 (četiri) ponude, od čega su ponude 2 (dva) ponuđača, i to: Hering d.d. Široki Brijeg i grupe ponuđača EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo i JATA GROUP d.o.o. Srebrenik, prihvatljive odnosno obje ispunjavaju sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom te su kao takve pozvane na učešće na e-aukciji, a ponude 2 (dva) ponuđača, i to: Integral Inženjering a.d. Laktaši i grupe ponuđača Strabag d.o.o. Sarajevo i Strabag d.o.o. Zagreb, Hrvatska, su neprihvatljive.

V

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

 

Obrazloženje

Javno preduzeće Au:oceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošćj Mostar je u skladu sa čl. 14. stav (3), 17. stav (1), 18. stav (1) i 19. stav (1) Zakona pokrenulo otvoreni pos:upak, broj: 01-01.3-11135/21 MA za nabavku radova: „Izgradnja dijela brze ceste Lašva-Nević Polje Lot 5: petlja "Vitez - izlaz iz poslovne zone" - petlja Nević Polje". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci, broj: 266-1-3-109-3-317/21 dana 04.10.2021. godine, zatim Ispravka za obavještenje o nabavci, broj: 266-1-3-109-8-339/21 dana 12.11.2021. godine te Ispravka za obavještenje o nabavci, broj: 266-1-3-109-8-344/21 dana 24.11.2021. godine. Krterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena", a predviđena je primjena e- aukcije.

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 29.11.2021. godine u 10:30 sati u prostorijama JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, Operativni ured Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo, što je konstatovano u Zapisniku o otvaranju ponuda, u skladu sa Zakonom. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala da su ponudu blagovremeno dostavila 4 (četiri) ponuđača.

Komisija za avne nabavke, imenovana Rješenjem broj: 01-01.3-11135-5/21 MA od 14.10.2021. godine je pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji _e sastavni dio ove Odluke.

Nakon što sl pregledane sve zaprimljene ponude utvrđeno je da ponuđač Integral Inženjering a.d. Laktaši nije dostavio tražene dokaze ili je dostavio nepotpune dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 51. Zakona, te da ponuđač - grupa ponuđača Strabag d.o.o. Sarajevo i Strabag d.o.o. Zagreb, Hrvatska, nije dostavio tražene dokaze ili je dostavio nepotpune dokaze o ispunjavanju uslova iz čl. 47. i 51. Zakona, te da navedeni ponuđači ne ispunjavaju sve zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom, tako da je Komisija dala preporuku da se ponude navedenih ponuđača odbace kao neprihvatljive, što je ugovorni organ prihvatio. Detaljno obrazloženje razloga odbacivanja ponuda navedenih ponuđača dato je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01- 01.3-11135-28/21 MA od 30.12.2021. godine, koji je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Nadalje, utvrđeno je da su ponude ponuđača Hering d.d. Široki Brijeg i grupe ponuđača EURO- ASFALT d.o.o. Sarajevo i JATA GROUP d.o.o. Srebrenik prihvatljive, odnosno da ispunjavaju sve uslove i zaht eve propisane tenderskom dokumentacijom. S obzirom na to da je kriterij za dodjelu ugovora „najiiža cijena", Komisija je rangirala prihvatljive ponude, na način da je prvorangirana ponuda ponuđača - grupe ponuđača EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo i JATA GROUP d.o.o. Srebrenik, a drugorangirana ponuda ponuđača Hering d.d. Široki Brijeg. Kako je u tenderskoj dokumentaciji predviđena primjena e-aukcije, ugovorni organ je dana 24.12.2021. godine pozvao navedne ponuđače na Lčešće u istoj.

Dana 28.12.2021. godire održana je e-aukcija sa početkom u 10:00 sati i završetkom u 10:36 sati. Za vrijeme trajanja e-ajkcije, došlo je do podnošenja novih cijena u odnosu na početne te do izmjene na rang listi prihvatljivih ponuda, tako da je nakon održane e-aukcije prvorangirana ponuda ponuđača Hering d.d. Široki Brijeg, kao ponuda sa najnižom cijenom. Izvještaj o toku i završetku e- aukcije nalazi se u prilogu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: broj: 01-01.3-11135-28/21 MA od 30.12.2021. godine i kao takav je sastavni dio ove Odluke.

Međutim, Komisija je takođe utvrdila da cijena ponude najpovoljnijeg ponuđača, nakon održane e- aukcije, Hering d.d. Široki Brijeg, iznosi 64.021.000,00 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 74.904.570,00 KM sa uključenim PDV-om. Shodno tome, cijena najpovoljnije ponude je za 11.021.300,00 KM veća od procijenjene vrijednosti nabavke (53.000.000,00 KM bez uključenog PDV-a).

U skladu sa mišljenjem Agencije za javne nabavke 3osne i Hercegovine, broj: 02-02-1-4544-2/17 od 20.11.2017. godine, a posebno uzimajući u obzir da su sredstva za predmetnu nabavku u iznosu od 53.000.000,00 KM bez uključenog PDV-a obezbijeđena budžetom Vlade FBiH, da je predmetna nabavka Od ukom Vlade FBiH ocijenjena izgradnjom od javnog interesa za FBiH, te da je ugovorni organ zatražio od Vlade FBIH obezbjeđenje dodatnih (nedostajućih) sredstava za predmetnu nabavku i da su opravdana očekivanja da će Vlada FBiH pozitivno odgovoriti na navedeni zahtjev, Uprava preduzeća je donijela Odluku o uslovnom odobravanju dodatnih sredstava za dodjelu ugovora "Izgradnja dijela brze ceste Lašva-Nević Polje, LOT 5: petlja „Vitez- izlaz iz poslovne zone" - petlja Nević Polje", broj: 01-1170-3/22 od 14.02.2022. godine, kojom se ista obavezu e na obezojeđenje dodatnih potrebnih sredstava za dodjelu ugovora, ukoliko ista ne budu odobrena od strane Vlade FBiH. Navedena Odluka Uprave preduzeća je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Shodno svenu navedenom, ugovor za nabavku radova „Izgradnja dijela brze ceste Lašva-Nević Polje Lot 5: petlja "Vitez - izlaz iz poslovne zone" - petlja Nević Polje", u ukupnoj vrijednosti od 74.904.570,00 KM sa uključenim PDV-om, se dodjeljuje ponuđaču Hering d.d. Široki Brijeg, koji je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom, nakon održane e-aukcije.

Shodno navedenom odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri).

 

v.d. direktora

Elmedin Voloder

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: