Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge izrade (dopuna) Idejnog i izrada Glavnog projekta autoceste Orašje - Tuzla, dionica Tuzla Maoča

Datum objave: 26.04.2022. 10:25 / Izvor: Akta.ba, 25.04.2022.

JP Autoceste FBiH

 

 

Broj: 01-01.3-12153-38/21 S.L. Datum: 25.04.2022. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i preporuke Komisije za javne nabavke konstatirane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-12153-37/21 S.L. od 11.04.2022. godine, te Odluke uprave o odobravanju dodatnih sredstava za otvoreni postupak javne nabavke „Izrada (dopuna) Idejnog i izrada Glavnog projekta autoceste Orašje-Tuzla, dionica Tuzla Maoča" broj: 01-2791-2/22 od 21.04.2022. godine v.d. direktora Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

 

I             

Ugovor za pružanje usluga: „Izrada (dopuna) Idejnog i izrada Glavnog projekta autoceste Orašje-Tuzla, dionica Tuzla Maoča" u vrijednosti od 7.499.791,63 KM sa uračunatim popustom od 5% bez uračunatog PDV-a, odnosno 8.774.756,21 KM sa uračunatim popustom od 5% i uračunatim PDV-om dodjeljuje se grupi ponuđača: IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) sa registriranim sjedištem Put života bb, 71000 Sarajevo, JIB: 4200032270003; DIVEL d.o.o. Sarajevo (član) JIB: 4200562580003; DESIGN & QC d.o.o. Sarajevo (član) JIB: 4201327100009; PPG d.o.o. Sarajevo (član) JIB: 4201723120004; INK CONSTRUCTOR d.o.o. Banja Luka (član) JIB: 4403095430009, koja je u otvorenom postupku dostavila prihvatljivu ponudu, koja ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tenderske dokumentacije, nakon provedene e- aukcije, a nakon što je Uprava Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo s ograničenom odgovornošću odobrila dodatna sredstva za ovu nabavku u iznosu od 499.791,63 KM bez uračunatog PDV-a.

II            

Ugovorni organ je pokrenuo otvoreni postupak broj: 01-01.3-12153/21 S.L. po Obavještenju o nabavci broj: 266-1-2-162-3-341/21 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 22.11.2021 godine i u Službenom Glasniku broj 72/21, Ispravci za obavještenje o nabavci broj: 266-1-3-162-8-352/21 objavljenoj na Portalu javnih nabavki dana 17.12.2021. godine i u Službenom Glasniku broj 78/21, Ispravci za obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-162-8-33/22 objavljenoj na Portalu javnih nabavki dana 11.01.2022. godine i u Službenom glasniku BiH broj 02/22 i Ispravci za obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-162-8-43/22 objavljenoj na Portalu javnih nabavki dana 19.01.2022. godine i u Službenom glasniku BiH broj 03/22.

Na osnovu Ispravke za obavještenje o nabavci i Izmjene tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ponuda dana 26.01.2022. godine u 10:30 sati u prostorijama JP Autoceste Federacije B i H d.o.o. Mostar, Adema Buća 20, Mostar. Komisija je konstatirala da su ponude dostavila 2 (dva) ponuđača, što je konstatirano u Zapisniku o otvaranju ponuda. Za ovaj postupak je bilo predviđeno provođenje e-aukcije, prema Pravilniku o uslovima i načinu korištenja e- aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16). E-aukcija je provedena.

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

Obrazloženje

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa članom 18., članom 25. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 u daljem tekstu Zakon), pokrenulo otvoreni postupak broj: 01- 01.3-12153/21 S.L. za pružanje usluga: „Izrada (dopuna) Idejnog i izrada Glavnog projekta autoceste Orašje-Tuzla, dionica Tuzla Maoča". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-162-3-341/21 dana 22.11.2021 godine i u Službenom Glasniku broj 72/21, Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-1-3-162-8-352/21 objavljena na Portalu javnih nabavki dana 17.12.2021. godine i u Službenom Glasniku broj 78/21, Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-162-8-33/22 objavljena na Portalu javnih nabavki dana 11.01.2022. godine i u Službenom glasniku BiH broj 02/22 i Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-162-8-43/22 objavljena na Portalu javnih nabavki dana 19.01.2022. godine i u Službenom glasniku BiH broj 03/22. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena".

Na osnovu Ispravke za obavještenje o nabavci i Izmjene tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ponuda dana 26.01.2022. godine u 10:30 sati u prostorijama JP Autoceste Federacije B i H d.o.o. Mostar, Adema Buća 20, Mostar. Komisija je konstatirala da su ponude dostavila 2 (dva) ponuđača, što je konstatirano u Zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom.

Komisija je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji je sastavni dio ove Odluke.

Za ovaj postupak je bilo predviđeno provođenje e-aukcije, prema Pravilniku o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16).

Nakon što je okončana e-aukcija u kojoj su ponuđači ostali na prethodno ponuđenim cijenama ponude, odnosno oba ponuđača su iskazala cijenu ponude veću od procijenjene vrijednosti nabavke, Komisija za javne nabavke je dala prijedlog 1. da se odobre dodatna sredstva i prijedlog 2. da se poništi postupak.

Nakon uvažavanja prijedloga pod rednim brojem 1. u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, Uprava društva je donijela Odluku o odobravanju dodatnih financijskih sredstava u iznosu 499.791,63 KM bez uračunatog PDV-a za otvoreni postupak javne nabavke „Izrada (dopuna) Idejnog i izrada Glavnog projekta autoceste Orašje-Tuzla, dionica Tuzla Maoča", čime je omogućena dodjela ugovora.

Shodno gore navedenoj Odluci uprave i prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke ugovor za pružanje usluga: „Izrada (dopuna) Idejnog i izrada Glavnog projekta autoceste Orašje- Tuzla, dionica Tuzla Maoča" u vrijednosti od 7.499.791,63 KM sa uračunatim popustom od 5% bez uračunatog PDV-a, odnosno 8.774.756,21 KM sa uračunatim popustom od 5% i uračunatim PDV-om dodjeljuje se grupi ponuđača: IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) sa registriranim sjedištem Put života bb, 71000 Sarajevo, JIB: 4200032270003; DIVEL d.o.o. Sarajevo (član) JIB: 4200562580003; DESIGN & QC d.o.o. Sarajevo (član) JIB: 4201327100009; PPG d.o.o. Sarajevo (član) JIB: 4201723120004; INK CONSTRUCTOR d.o.o. Banja Luka (član) JIB: 4403095430009, koja je u otvorenom postupku dostavila prihvatljivu ponudu, koja ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tenderske dokumentacije, nakon provedene e-aukcije.

 Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

v.d. direktora: Elmedin Voloder

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: