(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji tunela Hranjen - Faza I – nastavak (iskop i izrada primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi) i početak radova (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge)

Datum objave: 20.05.2022. 16:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.05.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

266-1-3-102-3-137/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Melika Alajbegović
Adresa Adema Buća 20
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 512-300
Faks (036) 512-301
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja tunela „Hranjen“- Faza I – nastavak LOT 1 (iskop i izrada primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi) i
početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

„Izgradnja tunela „Hranjen“- Faza I – nastavak LOT 1 (iskop i izrada primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi) i
početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge“ u svemu prema predmjeru radova datom u Aneksu 17
ove tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32500000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bosansko-podrinjski kanton, općina Pale-Prača i općina Goražde

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Zahtjevana u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Zahtjevana u skladu sa članom 47. Zakona o javnim nabavkama

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Zahtjevana u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Da

III 10.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju („Službene Novine FBiH“, br.
25a/22)

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.06.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Hamdije Kreševljakovica broj 19
Datum i vrijeme 30.06.2022. 10:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Melika Alajbegović
Adresa Hamdije Kreševljakovica 19
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 277-937
Faks (033) 977-942
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public Company Motorways of the Federation of BiH Ltd.
UIN 4227691540005
Contact person Melika Alajbegović
Address Adema Buća 20
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 512-300
Fax number (036) 512-301
Email address nabavke@jpautoceste.ba
Website address www.jpautoceste.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Construction of highways, roads, airfields and
sport facilities

II 1.a. Title of the object of the contract

Construction of the" Hranjen "tunnel - Phase I - continuation of LOT 1 (excavation and construction of the primary support o
f the main and service tunnel tube) and start of works LOT 2 (installation of part of the secondary tunnel lining)

II 1.b. Description of the object of the contract

Construction of the" Hranjen "tunnel - Phase I - continuation of LOT 1 (excavation and construction of the primary support o

f the main and service tunnel tube) and start of works LOT 2 (installation of part of the secondary tunnel lining) in detail
given in tender documents

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 45233120-6 Road construction works

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Given in tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

28.6.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 30.6.2022. 10:00:00
Address and place Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
266-1-3-102-3-137/22
PODIJELI: