Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava Podrška razvoju Kantona za 2022. godinu

Datum objave: 13.06.2022. 12:22 / Izvor: Akta.ba, 13.06.2022.

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13, 15/17 i 10/18) i tačke XIY stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije 31010003 - „Podrška razvoju Kantona“, broj: 02/1-11-13049-1/22 od 06.06.2022. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2022. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, sa pozicije 31010003 - “Podrška razvoju Kantona”, a koji se odnosi na sljedeće projekte:

1. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 2.000.000,00 KM

2. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za digitalnu transformaciju do 220.000,00 KM

3. subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 950.000,00 KM

4. subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 300.000,00 KM

5. subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika do 10.000,00 KM

 

II. PROJEKTI    

1. SUBVENCIJE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA (MMSP) ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA

1.1. Namjena sredstava

Nepovratna sredstva mogu se koristiti za subvencioniranje troškova nabavke opreme, alata i repromaterijala. Oprema, alat i repromaterijal koji se nabavljaju moraju biti namjenjeni djelatnosti koju MMSP obavlja. Korisnici sredstava čija registrovana djelatnost spada u granu 75.00 - Veterinarska djelatnost nepovratna sredstva mogu koristiti samo za subvencioniranje troškova nabavke opreme i alata.

1.2. Prava i uslovi za dodjelu sredstava

Pravo na dodjelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća klasifikovana po broju zaposlenih u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/06 i 25/09) i Zakonom o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21), a koja su u većinskom privatnom vlasništvu i imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona.

Prema veličini, u smislu ovog Zakona, razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti male privrede pri čemu:

Mikro subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja upošljavaju prosječno godišnje manje od 10 lica (od 1 do 9),

Mali subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja upošljavaju prosječno godišnje manje od 50 lica (od 10 do 49) i

Srednji subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja upošljavaju prosječno godišnje manje od 250 lica (od 50 do 249).

Uslovi koje korisnici moraju ispuniti za dodjelu sredstava:

registrovana djelatnost ne spada u oblast trgovine (izuzev grane 45.2 - Održavanje i popravak motornih vozila u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti KDBiH 2010 („Službeni glasnik BiH“, broj 47/10), turizma, ugostiteljstva, prevoza stvari, roba i putnika (izuzev  grane 52.1 Skladištenje robe), granu 85.53 - Djelatnosti vozačkih škola u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti KDBiH 2010 („Službeni glasnik BiH“, broj 47/10) te proizvodnju oružja i vojne opreme, proizvodnju duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu izuzev prerađivačke djelatnosti, otvaranje kasina i drugih igara na sreću; da posluju najmanje godinu dana;

uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje; uredno izmiruju indirektne poreze, ukoliko su u sistemu PDV-a; su ostvarili pozitivan finansijski rezultat u prethodnoj godini poslovanja (2021. godina); su opravdali ranije dodijeljena fmansijska sredstva od strane Ministarstva privrede; do sada nisu ostvarili fmansijska sredstva za predloženu namjenu iz drugog izvora.

Ukoliko je podnosilac prijave bio korisnik sredstava Ministarstva privrede dva puta u posljednje tri godine (2019., 2020. i 2021. godina) po bilo kojem programu, izuzev korisnika sredstava programa subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, NEMA pravo učešća u Javnom pozivu.

1.3. Kriteriji za bodovanje

- Djelatnost koju MMSP obavlja;

- Broj zaposlenih osoba (pogledati Napomenu nakon poglavlja 1.5. b);

- Broj zaposlenih iz kategorije ranjivih lica;

- Ostvareni izvoz;

- Kvalitet projekta;

- Dosadašnji poticaji od strane Ministarstva privrede za period 2019.-2021. godina;

- Ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS).

1.4. Iznos sredstava

Sredstva za predmetne namjene dodjeljivat će se korisnicima u maksimalnom iznosu:

za mikro preduzeća do 10.000,00 KM (slovima: desethiljadakonvertibilnihmaraka) za mala preduzeća do 25.000,00 KM (slovima: dvadesetpethiljadakonvertibilnih maraka) za srednja preduzeća do 35.000,00 KM (slovima: tridesetpethiljadakonvertibilnih maraka). Komisija će izvršiti raspodjelu sredstava u skladu sa ostvarenim bodovima podnosilaca prijava i u skladu sa raspoloživim sredstvima.

1.5. Način prijave i potrebna dokumentacija

Kandidat prilikom prijave na Javni poziv obavezno dostavlja:

a) Popunjen ZAHTJEV ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT SA OBRASCEM PROJEKTA koji se može preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: http://www.vladatk.gov.ba/;

b) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

Kopija Rješenja o registraciji za MMSP;

Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji - ID broj;

Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave;

Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a) odnosno potpisana i ovjerena Izjava od strane podnosioca zahtjeva da podnosilac nije u sistemu PDV-a;

Original ili ovjerena fotokopija Liste osiguranih lica za obveznika za prethodni mjesec u odnosu na dan apliciranja u 2022. godini izdata od Poreske uprave Federacije BiH;

Kopija Obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;

Kopija Potvrde/uvjerenja od nadležne institucije kojom se dokazuje da zaposlenik pripada definisanim kategorijama ranjivih lica;

Kopija Bilansa uspjeha za 2021. godinu (ostvaren prihod od prodaje robe i učinka na stranom tržištu) ovjerena potpisom i pečatom podnosioca prijave; 

Original ili ovjerana fotokopija Predračuna sa specifikacijom troškova, izdat od subjekta od kojeg se planira nabaviti oprema, alati i/ili repromaterijal, odnosno kopija Predračuna sa specifikacijom troškova u slučaju ako je dobavljač iz inostranstva i ne može biti obezbjeđen original dokument;

Kopija kartona deponovanih potpisa (spesimen) ili drugi dokaz o broju transakcijskog računa podnosioca prijave kod banke;

Izjava aplikanta o ostvarenim rezultatima poslovanja (ostvarena dobit/gubitak) u prethodnoj godini potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom MMSP-a (dostupna na web stranici Vlade TK uz Javni poziv);

Izjava o korištenim pomoćima male vrijednosti - popunjena i potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom MMSP-a (dostupna na web stranici Vlade TK uz Javni poziv).

Napomena:

• U svrhu bodovanja po osnovu kriterija „Broj zaposlenih osoba“ ukoliko aplikant ima poslovne jedinice izvan Tuzlanskog kantona, potrebno je dostaviti Listu osiguranih lica koja se odnosi samo na osobe zaposlene u poslovnim jedinicama u Tuzlanskom kantonu čija registrovana djelatnost ispunjava gore navedene uslove u poglavlju 1.2.;

 

2. SUBVENCIJE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA (MMSP) ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU

2.1. Namjena sredstava

Nepovratna sredstva mogu se koristiti za subvencioniranje troškova nabavke ili izrade digitaliziranih rješenja u poslovanju (implementacija sistema ERP- Enterprise resource planning, CRM- Customer Relationship Management, digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, digitalni marketing, digitalna nabava, edukacija, slična digitalna rješenja u poslovanju).

2.2. Prava i ušlo vi za dodjelu sredstava

Pravo na dodjelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća defmisana u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/06 i 25/09) i Zakonom o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21)), a koja su u većinskom privatnom vlasništvu i imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona.

Ušlo vi koje korisnici moraju ispuniti za dodjelu sredstava su da:

registrovana djelatnost ne spada u oblast trgovine (izuzev grane 45.2 - Održavanje i popravak motornih vozila u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti KDBiH 2010 („Službeni glasnik BiH“, broj 47/10), turizma, ugostiteljstva, prevoza stvari, roba i putnika (izuzev grane 52.1 Skladištenje robe), granu 85.53 - Djelatnosti vozačkih škola u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti KDBiH 2010 („Službeni glasnik BiH“, broj 47/10) te proizvodnju oružja i vojne opreme, proizvodnju duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu izuzev prerađivačke djelatnosti, otvaranje kasina i drugih igara na sreću;

da posluju najmanje godinu dana;

uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje; uredno izmiruju indirektne poreze, ukoliko su u sistemu PDV-a;

su ostvarili pozitivan finansijski rezultat u prethodnoj godini poslovanja (2021. godina); su opravdali ranije dodijeljena fmansijska sredstva od strane Ministarstva privrede; do sada nisu ostvarili fmansijska sredstva za predloženu namjenu iz drugog izvora.

Ukoliko je podnosilac prijave bio korisnik sredstava Ministarstva privrede dva puta u posljednje tri godine (2019.,2020., i 2021. godina) po bilo kojem programu, izuzev korisnika sredstava programa subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, NEMA pravo učešća u Javnom pozivu. 

2.3. Kriteriji za bodovanje

Kvalitet projekta (implementacija ERP, CRM sistema, digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, digitalni marketing, digitalna nabava, edukacija, slična digitalna rješenja u poslovanju);

Vrsta djelatnosti;

Broj zaposlenih osoba;

Dosadašnji poticaji od strane Ministarstva privrede za period 2019.-2021. godina; Ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS).

2.4. Iznos sredstava

Sredstva za predmetne namjene dodjeljivat će se korisnicima u maksimalnom iznosu do 20.000 KM (slovima: dvadesethiljada konvertibilnih maraka).

Komisija će izvršiti raspodjelu sredstava u skladu sa ostvarenim bodovima podnosilaca prijava i u skladu sa raspoloživim sredstvima.

2.5. Način prijave i potrebna dokumentacija

Kandidat prilikom prijave na Javni poziv obavezno dostavlja:

a) Popunjen ZAHTJEV ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT SA OBRASCEM PROJEKTA koji se može preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: http://www.vladatk.gov.ba/;

b) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

Kopija Rješenja o registraciji za MMSP;

Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji - ID broj;

Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave;

Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a) odnosno potpisana i ovjerena Izjava od strane podnosioca zahtjeva da podnosilac nije u sistemu PDV-a;

Original ili ovjerena fotokopija Liste osiguranih lica za obveznika za prethodni mjesec u odnosu na dan apliciranja u 2022. godini izdata od Poreske uprave Federacije BiH;

Kopija Obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;

Kopija Bilansa uspjeha za 2021. godinu ovjerena potpisom i pečatom podnosioca prijave; Original ili ovjerana fotokopija Predračuna sa specifikacijom troškova, izdat od subjekta od kojeg se planira nabaviti ili izraditi digitalizirana rješenja u poslovanju, odnosno kopija Predračuna sa specifikacijom troškova u slučaju ako je dobavljač iz inostranstva i ne može biti obezbjeđen original dokument i/ili ovjerena fotokopija Predugovora ili Ugovora potpisanog u svrhu nabavke ili izrade digitaliziranih rješenja u poslovanju; Kopija kartona deponovanih potpisa (spesimen) ili drugi dokaz o broju transakcijskog računa podnosioca prijave kod banke;

Izjava aplikanta o ostvarenim rezultatima poslovanja (ostvarena dobit/gubitak) u prethodnoj godini potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom MMSP-a (dostupna na web stranici Vlade TK uz Javni poziv);

Izjava o korištenim pomoćima male vrijednosti - popunjena i potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom MMSP-a (dostupna na web stranici Vlade TK uz Javni poziv).

Napomena:

• U svrhu bodovanja po osnovu kriterija „Broj zaposlenih osoba“ ukoliko aplikant ima poslovne jedinice izvan Tuzlanskog kantona, potrebno je dostaviti Listu osiguranih lica koja se odnosi samo na osobe zaposlene u poslovnim jedinicama u Tuzlanskom kantonu čija registrovana djelatnost ispunjava gore navedene uslove u poglavlju 2.2.; 

 

3. SUBVENCIJE OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA

3.1. Namjena sredstava

Nepovratna sredstva mogu se koristiti za subvencioniranje troškova nabavke opreme, alata i repromaterijala za proizvodne obrte dok se nepovratna sredstva za uslužne obrte mogu koristiti isključivo za subvencioniranje troškova nabavke opreme i alata. Dakle, uslužni obrti ne mogu koristiti sredstva za nabavku repromaterijala. Oprema, alat i repromaterijal koji se nabavljaju moraju biti namjenjeni djelatnosti koju obrt obavlja.

3.2. Prava i uslovi za dodjelu sredstava

Pravo na dodjelu sredstava imaju obrti defmisani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine44, broj: 75/21 i Pravilnikom o popisu obrta („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine44, broj: 42/22) te obrtnici koji obavljaju obrtničku djelatnost u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine44, broj: 28/22) sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona.

Uslovi koje korisnici moraju ispuniti za dodjelu sredstava su da:

registravana djelatnost ne spada u oblast trgovine, turizma, ugostiteljstva, prevoza stvari, roba i putnika;

da posluju najmanje godinu dana;

su obrtnici koji svoju djelatnost obavljaju kao osnovnu djelatnost; uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje; uredno izmiruju indirektne poreze, ukoliko su u sistemu PDV-a; su opravdali ranije dodijeljena fmansijska sredstva od strane Ministarstva privrede; do sada nisu ostvarili finansijska sredstva za predloženu namjenu iz drugog izvora. Ukoliko je podnosilac prijave bio korisnik sredstava Ministarstva privrede dva puta u posljednje tri godine (2019., 2020. i 2021. godina) po bilo kojem programu, izuzev korisnika sredstava programa subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, NEMA pravo učešća u Javnom pozivu.

3.3. Kriteriji za bodovanje

Djelatnost koju obrt obavlja;

Broj zaposlenih osoba;

Broj zaposlenih iz kategorije ranjivih lica;

Kvalitet projekta;

Dosadašnji poticaji od strane Ministarstva privrede za period 2019.-2021. godina; Ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS).

3.4. Iznos sredstava

Sredstva za predmetne namjene dodjeljivat će se korisnicima u maksimalnom iznosu:

do 10.000,00 KM (slovima: desethiljadakonvertibilnihmaraka) za proizvodnu djelatnost; do 3.000,00 KM (slovima: trihiljadekonvertibilnihmaraka) za uslužnu djelatnost.

Komisija će izvršiti raspodjelu sredstava u skladu sa ostvarenim bodovima podnosilaca prijava i u skladu sa raspoloživim sredstvima.

3.5. Način prijave i potrebna dokumentacija

Kandidat prilikom prijave na Javni poziv obavezno dostavlja:

a) Popunjen ZAHTJEV ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT SA OBRASCEM PROJEKTA koji se može preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: http://www.vladatk.gov.ba/;

b) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

Kopija Rješenja o registraciji od nadležnog općinskog organa (u skladu sa članom 82. stav (1) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH („Službene novine FBiH44, broj: 75/21) prihvatit će se obrti koji imaju Rješenje o registraciji izdato u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH („Službene novine FBiH44, broj: 35/09 i 42/11);

Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji - ID broj; 

Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave;

Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a) odnosno potpisana i ovjerena Izjava od strane podnosioca zahtjeva da podnosilac nije u sistemu PDV-a;

Original ili ovjerena fotokopija Liste osiguranih lica za obveznika za prethodni mjesec u odnosu na dan apliciranja u 2022. godini izdata od Poreske uprave Federacije BiH;

Kopija Obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti; Kopija Potvrde/uvjerenja od nadležne institucije kojom se dokazuje da zaposlenik pripada defmisanim kategorijama ranjivih lica;

Predračun sa specifikacijom troškova, izdat od subjekta od kojeg se planira nabaviti oprema, alati i repromaterijal (za proizvodne obrte) i oprema i alat (za uslužne obrte); Kopija kartona deponovanih potpisa (spesimen) ili drugi dokaz o broju transakcijskog računa podnosioca prijave kod banke;

Izjava o korištenim pomoćima male vrijednosti- popunjena i potpisana i ovjerena od strane poslovnog subjekta (dostupna na web stranici Vlade TK uz Javni poziv).

 

4. SUBVENCIJE NOVOOSNOVANIM MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA

4.1. Namjena sredstava

Nepovratna sredstva mogu se koristiti za subvencioniranje troškova nabavke opreme, alata i repromaterijala.

Oprema i alat koji se nabavljaju moraju biti namijenjeni djelatnosti koju novoosnovani MMSP/obrt obavlja. Korisnici sredstava (MMSP) čija registravana djelatnost spada u granu 75.00 -Veterinarska djelatnost nepovratna sredstva mogu koristiti samo za subvencioniranje troškova nabavke opreme i alata.

4.2. Prava i ušlo vi za dodjelu sredstava

Pravo na dodjelu sredstava imaju novoosnovana mikro, mala i srednja preduzeća defmisana u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/06 i 25/09) i Zakonom o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21), a koja su u većinskom privatnom vlasništvu i imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona i novoosnovani obrti registra vani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine14, broj: 75/21) i Pravilnikom o popisu obrta („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine44, broj: 42/22) te novoosnovani obrti koji obavljaju obrtničku djelatnost u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine44, broj: 28/22) sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona.

Korisnici sredstava moraju biti registrovani od 03.06.2021. godine do 15.04.2022.godine.

Uslovi koje novoosnovani MMSP moraju ispuniti za dodjelu sredstava su da:

registra vana djelatnost ne spada u oblast trgovine (izuzev grane 45.2 - Održavanje i popravak motornih vozila u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti KDBiH 2010 („Službeni glasnik BiH44, broj 47/10), turizma, ugostiteljstva, prevoza stvari, roba i putnika (izuzev grane 52.1 Skladištenje robe), granu 85.53 - Djelatnosti vozačkih škola u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti KDBiH 2010 („Službeni glasnik BiH44, broj 47/10) te proizvodnju oružja i vojne opreme, proizvodnju duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu izuzev prerađivačke djelatnosti, otvaranje kasina i drugih igara na sreću;

su registrovani od 03.06.2021. godine do 15.04.2022. godine;

uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje; 

uredno izmiruju indirektne poreze, ukoliko su u sistemu PDV-a;

do sada nisu ostvarili fmansijska sredstva za predloženu namjenu iz drugog izvora.

Uslovi koje novoosnovani obrti moraju ispuniti za dodjelu sredstava su da:

- registravana djelatnost ne spada u oblast trgovine, turizma, ugostiteljstva, prevoza stvari, roba i putnika; su obrtnici koji svoju djelatnost obavljaju kao osnovnu djelatnost; su registrovani od 03.06.2021. godine do 15.04.2022.godine;

- uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje;

- uredno izmiruju indirektne poreze, ukoliko su u sistemu PDV-a;

do sada nisu ostvarili fmansijska sredstva za predloženu namjenu iz drugog izvora.

4.3. Kriteriji za bodovanje

- Djelatnost koju MMSP/obrt obavlja;

- Ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS).

4.4. Iznos sredstava

Sredstva za predmetne namjene dodjeljivat će se korisnicima u maksimalnom iznosu do:

7.000 KM (slovima: sedamhiljada konvertibilnih maraka) za MMSP

3.000 KM (slovima: trihiljade konvertibilnih maraka) za obrte.

Komisija će izvršiti raspodjelu sredstava u skladu sa ostvarenim bodovima podnosilaca prijava i u skladu sa raspoloživim sredstvima.

4.5. Način prijave i potrebna dokumentacija

Kandidat prilikom prijave na Javni poziv obavezno dostavlja:

a) Popunjen ZAHTJEV ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT SA OBRASCEM PROJEKTA koji se može preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: http://www.vladatk.gov.ba/;

b) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

Kopija Rješenja o registraciji za MMSP odnosno kopija Rješenja o registraciji od nadležnog općinskog organa za obrte u skladu sa članom 82. stav (1) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 75/21) prihvatit će se obrti koji imaju Rješenje o registraciji izdato u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 35/09 i 42/11);

Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji - ID broj;

Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave;

Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a) odnosno potpisana i ovjerena Izjava od strane podnosioca zahtjeva da podnosilac nije u sistemu PDV-a;

Kopija Obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;

Original ili ovjerana fotokopija Predračuna sa specifikacijom troškova, izdat od subjekta od kojeg se planira nabaviti oprema, alati i/ili repromaterijal, odnosno kopija Predračuna sa specifikacijom troškova u slučaju ako je dobavljač iz inostranstva i ne može biti obezbjeđen original dokument;

Kopija kartona deponovanih potpisa (spesimen) ili drugi dokaz o broju transakcijskog računa podnosioca prijave kod banke;

Izjava o korištenim pomoćima male vrijednosti - popunjena i potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom MMSP/obrta (dostupna na web stranici Vlade TK uz Javni poziv). 

 

5. SUBVENCIJE ZA PODRŠKU OBRTNIČKIM KOMORAMA I UDRUŽENJIMA OBRTNIKA

5.1. Namjena sredstava

Nepovratna sredstva mogu se koristiti za sufinansiranje implementacije projektnih aktivnosti obrtničkih komora i udruženja obrtnika namijenjenih razvoju i afirmaciji obrta, aktivnosti na promociji obrtništva u obrazovnim institucijama, interesnog umrežavanja obrtnika, organizovanog zastupanja interesa obrtnika na zajedničkom tržištu, edukacije članova komore i udruženja, organizovanja obrtnika u cilju promocije i jačanja obrtništva i srodnih djelatnosti, organizacije aktivnosti iz područja obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva propisane Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima.

5.2. Prava i uslovi za dodjelu sredstava

Pravo na dodjelu sredstava imaju obrtničke komore i udruženja obrtnika na području Tuzlanskog kantona.

Uslovi koje korisnici moraju ispuniti za dodjelu sredstava su da:

djeluju u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 75/21);

su registrovani i imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona;

- realizuju programe/projekte od interesa za Tuzlanski kanton;

dostave projekat čiji je cilj u skladu sa namjenom defmisanom u poglavlju 4.1.Namjena sredstava;

- uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje; su opravdali ranije dodijeljena fmansijska sredstva od strane Ministarstva privrede; do sada nisu ostvarili fmansijska sredstva za predloženu namjenu iz drugog izvora.

5.3. Kriteriji za bodovanje

Kvalitet projekta;

Broj krajnjih korisnika;

Saradnja sa komorama, udruženjima i obrazovnim institucijama u zemlji i okruženju do 2022. godine;

- Finansiranje programa/projekta iz drugih izvora;

- Dosadašnji poticaji od strane Ministarstva privrede za period 2019.-2021. godina.

5.4. Iznos sredstava

Sredstva se dodjeljuju u traženom iznosu, a maksimalno po jednom korisniku do 10.000 KM (slovima: desethilj adakonvertibilnihmaraka).

Komisija će izvršiti raspodjelu sredstava u skladu sa ostvarenim bodovima podnosilaca prijava i u skladu sa raspoloživim sredstvima. U slučaju velikog broja prijava korisnika čiji zahtjevi prelaze planirani iznos sredstava, Komisija ima pravo raspodjeliti cjelokupan iznos srazmjerno broju prijava. Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale realizacijom namjene projekta.

5.5. Način prijave i potrebna dokumentacija

Kandidat prilikom prijave na Javni poziv obavezno dostavlja:

a) Popunjen ZAHTJEV ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT SA OBRASCEM PROJEKTA koji se može preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: http://www.vladatk.gov.ba/;

b) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

- Kopija Rješenja o registraciji;

Orginal ili ovjerena kopija Uvjerenja o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave FBiH ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave;

- Referenc lista uspješno realizovanih projekata u zadnjih pet godina koja mora sadržavati: nazive realizovanih projekata i učesnika u projektu, vrijeme implementacije i vrijednost realizovanih projekata, te mora biti ovjerena i potpisana od ovlaštene osobe podnosioca  prijave;

Original Projekat sa projektnim aktivnostima;

Original potpisana i ovjerena Izjava da do sada nisu ostvarili subvenciju/sufinansiranje/poticaj traženih fmansijskih sredstava od Ministarstva, Vlade Kantona ili drugog izvora, za realizaciju predloženog projekta/programa;

Original potpisana i ovjerena izjava koja sadrži broj krajnjih korisnika projekta za 2021. godinu;

Original Potvrda o saradnji sa obrtničkim komorama/udruženjima/obrazovnim institucijama u oblasti poduzetništva i obrta iz zemalja okruženja do 2022. godine;

Orginal potpisan i ovjeren budžet Projekta za 2022. godinu (koji jasno defmiše izvore sredstava);

- Kopija Izvoda iz banke ili Odluke o dodjeli sredstava i sh, kao dokaz o obezbjeđenju sredstava iz drugih izvora;

Izjava o realizaciji projekta (dostupna na web stranici Vlade TK uz Javni poziv);

- Izjava o de minimis pomoćima potpisana i ovjerena od strane poslovnog subjekta (dostupna na web stranici Vlade TK uz Javni poziv).

 

III OPĆE ODREDBE

a) Podnositelji svih projektnih prijedloga pripremaju svoje prijedloge u skladu sa Smjernicama za podnositelje projektnih prijedloga, koje su dostupne na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: http://vladatk.gov.ba/;

b) Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Zahtjeva za uključivanje u projekat i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka;

c) Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja;

d) Prijave na Javni poziv će se bodovati na osnovu dostavljenog Zahtjeva za uključivanje u projekat, uz uvid u priloženu dokumentaciju;

e) Ministarstvo privrede zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dodatnu dokumentaciju kao i pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji;

f) Neprihvatljivi troškovi koje Ministarstvo neće sufmansirati su:

Troškovi nabavke kancelarijskog namještaja i materijala;

Troškovi zaposlenika (plate);

Troškovi reprezentacije;

- Nabavka rabljene (korištene) opreme;

- Nabavka transportnog sredstva osim ako se sredstvo koristi za obavljanje osnovne djelatnosti određene šifrom u Klasifikaciji djelatnosti KDBiH 2010;

- Dugovanja i rezerve za gubitke;

Troškovi režija i održavanja (voda, struja, grijanje, komunalni otpad, telekomunikacije, upravljanje zgradom, internet i si.);

- Amortizacija opreme;

- Kupovina objekata i zemljišta;

- Adaptacija, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za ličnu upotrebu, za najam ili prodaju;

- Kazne i troškovi sudskog spora;

- Bankovni troškovi i kamate, dugovanja po kamati, troškovi konverzije, nadoknada ili gubici prilikom konverzije valuta i kreditiranje trećih osoba;

Trošak police osiguranja imovine (uključuje i imovinu nabavljenu iz projekta);

Studijske posjete;

Stavke već finansirane u sklopu nekog drugog projekta;

- Kupovina i iznajmljivanje zemljišta i postojećih zgrada;

1. Način podnošenja prijave

Prijave se šalju preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu: 

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona Pisarnica Vlade TK, Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, sa naznakom: NE OTVARATI-prijava po Javnom pozivu: Odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2022. godinu, sa napomenom:

Projekat: (navesti naziv projekta)

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv - ime podnosioca prijave, adresu, kontakt telefon i ovjeriti pečatom.

2. Rok za dostavu prijava

Javni poziv ostaje otvoren 21 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Večernji list BH Mostar“. Zadnji dan za podnošenje prijava je 04.07.2022. godine.

Prijave primljene nakon isteka navedenog roka biti će odbačene i neće biti predmet razmatranja.

3. Pravo učestvovanja

Korisnici poticajnih sredstava koji nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog Ministarstva, nemaju pravo učestvovanja na Javnom pozivu, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.

Podnosioci prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz Javnog poziva. U slučaju više prijava istog podnosioca po istom ili različitim projektima sve prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.

MMSP i obrti koji su registrovani u periodu od 03.06.2021. godine do 13.06.2022.godine budući da spadaju i u kategoriju novoosnovanih i afirmisanih MMSP i obrta imaju pravo učešća na program koji smatraju za sebe povoljnijim.

4. Način dodjele sredstava

a) Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim u Javnom pozivu i Smjernicama za podnosioce prijava.

b) Postupak razmatranja prijava vrši Komisija koju imenuje ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministar).

c) Na osnovu kriterija za bodovanje projekata definisanih po svakom pojedinačnom projektu Komisija vrši bodovanje prispjelih prijava koje ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i sačinjava Preliminarnu rang listu korisnika sredstava. Komisija takođe sačinjava i Listu podnosilaca čije su prijave neblagovremene, nepotpune i neosnovane, a koje se objavljuju na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

d) Na objavljene liste svi kandidati imaju pravo prigovora koji se podnosi Ministarstvu u pisanoj formi, u roku od osam dana od dana objavljivanja listi na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

e) Nakon isteka roka za rješavanje po uloženim prigovorima, Ministar donosi Konačnu rang listu korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2022. godinu. Konačna lista se objavljuje na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

f) Na osnovu Konačne liste korisnika sredstava Ministar donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima.

g) Sa odabranim korisnicima Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona potpisuje pojedinačne ugovore.

h) Na osnovu pojedinačnih odluka i ugovora doznačavaju se sredstva na transakcijski račun korisnika.

 

IV. OSTALE ODREDBE

Na web stranici Vlade Tuzlanskog Kantona: http://www.vladatk.gov.ba/ bit će objavljen:

a) JAVNI POZIV za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2022. godinu;

b) ZAHTJEV za uključivanje u projekt za svaki projekat;

c) SMJERNICE i Izjave koje je sačinilo Ministarstvo privrede.

Format izvještaja korisnici kojima budu odobrena sredstva mogu preuzeti nakon zaključenja ugovora. 

Napomena

- U postupku javnog oglašavanja Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona ne snosi nikakve troškove učesnicima na Javnom pozivu, te zadržava pravo da poništi Javni poziv.

- Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

- U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjemo nedostajućim sredstvima.

- Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u terminu od 11,00 do 13,00 sati na brojeve telefona: 035/369-357 i 035/369-331.

 

BOSNA I HERCEGOVINA         

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo privrede

 

MINISTAR

Edin Duraković, dipl.pravnik

 

Broj: 03/1-11-13049-2/22

Tuzla, 09.06.2022. godine

 

PRILOZI: 
 

• Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava Podrška razvoju Kantona za 2022. godinu
 

1. SUBVENCIJE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
• SMJERNICE_Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alat i repromaterijala
 ZAHTJEV_ Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alat i repromaterijala
 

2. SUBVENCIJE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU
• SMJERNICE_Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju
• ZAHTJEV_ Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju
 

3. SUBVENCIJE OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
• SMJERNICE_ Subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala
• ZAHTJEV_ Subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala
 

4. SUBVENCIJE NOVOOSNOVANIM MMSP I OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
• SMJERNICE_ Subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala
• ZAHTJEV_ Subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala
 

5. SUBVENCIJE ZA PODRŠKU OBRTNIČKIM KOMORAMA I UDRUŽENJIMA OBRTNIKA
• SMJERNICE_ Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika
• ZAHTJEV_ Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika

 

IZJAVE
 Izjava_o_korištenim_pomoćima_male_vrijednosti
• Izjava_o_ostvarenim_rezultatima_poslovanja_za mikro_mala_srednja preduzeća
 Izjava_o_realizaciji_projekta_komore_udruženja_fondacije 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: