Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Pogonsko gorivo za motorna vozila

Datum objave: 21.12.2018. 08:53 / Izvor: Akta.ba, 17.12.2018.

Broј: 01-16-9-874-25/18

Datum: 13.12.2018. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovins („Službeni glasnik BiH'\ br, 39/14), direktor Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine donosi

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine donosi odluku o izboru „Hifa-Petrol" d.o.o. Sarajevo, Hotonj bb, 71320 Vogošća kao najnovoljnijeg ponuđača za nabavku pogonskog goriva za motorna vozila.

I

Na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: 01-16-9-574-2/18 od 28.11.2018. godine, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki pod brojem: 1340-7-1-19-3-10/18 dana 28.11.2018. godine, za nabavku pogonskog goriva za motorna vozila, za potrebe Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine, provsden je postupak prikupljalja ponuda, analize i ocjene ponuda.

Na Konkurentski zahtjev pristigle su dvije (2) ponude: „Hifa Petrol" d.o.o. Sarajevo i „Nestro Petrol" a.d. Banja Luka.

Nakon obavljene e-Aukcije utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda ponuđača Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo sa iznosom od 825,16 KM bez PDV-a, što u odnosu na prvobitno datu ponudu u iznosu od 849,20 KM bsz PDV-a predstavlja umanjelje za 2,83%.

r.b.

Vrsta robe

Jed.mjere

Procijenjena količina

Cijena po jedinici mjera bez PDV-a

Ukupna cijena bez PDV-a

1.

Pogonsko gorivo benzin premium BMB 95 BAS EN 228

litara

220

1,93

424.60

2.

Dizel EN 590

litara

220

1,93

424,60

POPUST NAKON E-AUKCIJE 2,83 %:

24,04

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:

825,16

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM SA PDV-om:

965,44

 

 

Komisija je jednoglasno donijsla odluku da je najpovoljniju ponudu za nabavku pogonskog goriva za motorna vozila, za potrebe Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegoviie dostavio sljedeći ponuđač:

„Hifa-Petrol" d.o.o. Sarajevo

sa ukupnom cijenom ponude bez uključenog iznosa pripadajućeg indirektnog poreza u iznosu od 825,16 KM s

a uključenim iznosom pripadajućeg indirektnog poreza u iznosu od 965,44 KM

Komisija je utvrdila da ista u pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa, te je shodno preporuci odlučeno da se ugovor dodijeli navedenom ponuđaču.

II

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključivalja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze za predmetnu nabavku, shodno zahtjevima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakopskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Pravna pouka:

Svaki privrsdni subjekat koji ima ili je imao interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je bila ili je mogla da bude u konkretnom postupku javne nabavke prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u ipsmenoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi, u najmanje tri primjerka.

 

DIREKTOR

Aleksandar Golijanij

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: