Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge dekoracije za novogodišnje i božićne praznike

Datum objave: 21.12.2018. 11:31 / Izvor: Akta.ba, 14.12.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-404-1-776/2018.

Datum: 14.12.2018.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b. člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke broj: 122/18. od 13.12.2018. godine, u postupku javne nabavke: „Usluge dekoracije za novogodišnje i božićne praznike", zamjenik gradonačelnika je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 122/18. od 13.12.2018. godine i ugovor za javnu nabavku: „Usluge dekoracije za novogodišnje i božićne praznike" dodjeljuje se ponuđaču „Stator GS" d.o.o. Bukovica Velika, ponuda broj: 1212-1/18 od 13.12.2018. godine, za ponuđenu cijenu 18.670,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada je izabrani ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke dostaviti dokaze tražene tenderskom dokumentacijom.

 

Član 3.

Ova odluka objaviće se na web-stranici www.doboj.gov.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-404 -1-751/18 od 05.12.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 18.690,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 103-7-2-119-3-199/18 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 06.12.2018. godine.

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzeli su sljedeći ponuđači: „Ekapija" d.o.o., „BBS Europe", „Stator GS" d.o.o., „Silvermedium" d.o.o. Banja Luka, „Telefonija Vidaković" d.o.o.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 13.12.2018. godine Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 122/18 od 13.12.2018. godine, u postupku javne nabavke: „Usluge dekoracije za novogodišnje i božićne praznike".

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 i to ponuda ponuđača „Stator GS" d.o.o. Velika Bukovica.

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda,

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

- da je ponuda ponuđača „Stator GS" d.o.o. Velika Bukovica prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najpovoljniji zbog:

Najniže cijene, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Vrijednost ponude (sa PDV- om)

1.

„Stator GS" d.o.o. Velika Bukovica

21.843,90 KM

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 21.843,90 KM sa PDV-om.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b. - najniža cijena, Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može ce izjaviti žalba ugovornom organu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi ugovornom organu u tri primjerka u pisanoj formi.

 

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Dejan Starčević,s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: