Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Aktivatori neorganskog biocida

Datum objave: 21.12.2018. 14:10 / Izvor: Akta.ba, 14.12.2018.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće a.d. Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

 

Broj: 35584/18

Dana, 14.12.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 25., člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14) i člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik, a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 35182/18 od 10.12.2018. godine u postupku javne nabavke: "Nabavka biocida i flokulanta" - putem otvorenog postupka - interni broj 120/18 - LOT 2 - Nabavka aktivatora neorganskog biocida, Uprava preduzeća donijela je:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: "Nabavka biocida i flokulanta " - putem

otvorenog postupka - interni broj 120/18 - LOT 2 - Nabavka aktivatora neorganskog biocida

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 35182/18 od 10.12.2018. godine, te se Ugovor o javnoj nabavci u postupku „Nabavka biocida i flokulanta" putem otvorenog postupka interni broj: 120/18. dodjeljuje grupi ponuđača DOO „HEMIJA PATENTING" Lukavac kao glavnom članu ispred Konzorcijuma potpisanog sa članom DOO „HEMIJA PATENTING" Petrovo, za ponuđenu cijenu 23.834,00 KM bez PDV-a, kao jedinom ponuđaču, koji je dostavio Ugovornom organu prihvatljivu ponudu.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENiE

Postupak javne nabavke pokrenut je na Odluke Uprave Preduzeća broj: 23938/18 od 31.08.2018. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 118.500,00 KM bez PDV-a, po LOT-ovima:

LOT 1 - 86.400,00 KM,

LOT 2 - 23.868,00 KM i

LOT 3 - 8.232,00 KM.

 

Obaviještenje o nabavci broj: 1276-1-1-689-3-442/18 poslata je na objavu dana 12.10.2018. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 12.10.2018. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „SI. glasniku BiH". Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 32094/18 od 05.11.2018. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 10.12.2018. godine Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 35182/18 od 10.12.2018. godine, u postupku javne nabavke: "Nabavka biocida i flokulanta" - putem otvorenog postupka - interni broj 120/18 - LOT 2 - Nabavka aktivatora neorganskog biocida. U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno sljedeće:

 

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 07.11.2018. godine do 10°° časova) za LOT 2 zaprimljena je ponuda sledećeg ponuđača:

 

1. Grupe ponuđača DOO „HEMIJA PATENTING" Lukavac kao glavnog Člana ispred Konzorcijuma potpisanog sa članom DOO „HEMIJA PATENTING" Petrovo, čija ponuđena cijena na paritetu DDP iznosi 23.868,00 KM, bez uračunatog PDV-a.

 

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINICIJE PONUĐAČA

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI

Grupa ponuđača DOO „HEMIJA PATENTING" Lukavac kao glavnog člana ispred Konzorcijuma potpisanog sa članom DOO „HEMIJA PATENTING" Petrovo

Obrazac za dostavljanje ponude. Aneks 2

Dostavljen

Obrazac za cijenu ponude, Aneks 3

Dostavljen

Obrazac za povjerljive informacije, Aneks 4

Dostavljen

Potpisan i ovjeren Nacrt ugovora i okvirnog sporazuma, Aneks 5

Dostavljeni

Lista izvršenih ugovora- Aneks 6

Dostavljena

Dokumentacija iz tačke 3.2 stav 1, alineja a) Izvještaj o kvalitetu hemikalije, važeći sertifikat o akreditaciji

Dostavljena

Dokumentacija tačke 3.2 stav 1, alineja b) Izjava o dostavi atesta o kvalitetu isporučene robe

Dostavljena

Dokumentacija iz tečke 3.2 stav 1, alineja c) Izjava o dostavi BTL (bezbjedonosno tehnički list)

Dostavljena

Dokumentacija iz tačke 3.2 stav 1, alineja d) Izjava - Rešenje o upisu opasnih hemikalija u invenrtar hemikalija

Dostavljena

Dokumentacija iz tačke 3.2 stav 2

Dostavljena

Nastup grupe ponuđača- Prilog 4

Dostavljen

Ovjerena Izjava za član 45. ZJN

Dostavljena

Izvod iz sudskog registra

Dostavljen

Ovjerena Izjava za član 47. ZJN

Dostavljena

Potvrde poslovne banke

Dostavljena

Ovjerena Izjava za član 52. ZJN

Dostavljena

 

ANALIZOM DOKUMENTACIJE PRISTIGLE PONUDE UTVRĐENO JE SLIJEDEĆE:

 

1. Ponuda grupe ponuđača DOO „HEMIJA PATENTING" Lukavac kao glavnog člana ispred Konzorcijuma potpisanog sa članom DOO „HEMIJA PATENTING" Petrovo zadovoljava minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke i formalno pravne zahtjeve ugovornog organa.

 

Tačkom 8.2 tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. Obzirom da je za predmetnu nabavku za LOT 2 zaprimljena i prihvatljiva ponuda jednog ponuđača, u skladu sa Članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16) E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka. Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding ,,ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: