Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rezervni dijelovi za pumpe

Datum objave: 21.12.2018. 14:39 / Izvor: Akta.ba, 10.12.2018.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

 

Broi: 35156/18.

Dana, 10.12.18. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama(„Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzećeTrebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj: 35006/18 od 07.12.2018. godine u predmetu: „Nabavka rezervnih dijelova za pumpe" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda interni broj: 65/18 Uprava Preduzeća na sjednici održanoj dana 10.12.2018. donosi:

 

ODLUKU

izboru najbolje ocijenjenog ponuđača u postupku javne nabavke: „Nabavka rezervnih dijelova za pumpe"

putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda interni broj: 65/18

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 35006/18 od 07.12.2018. godine, te se u postupku nabavke: „Nabavka rezervnih dijelova za pumpe" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda interni broj: 65/18 Ugovor o javnoj nabavci dodjeljuje ponuđaču ,,KBA SERVIS" d.o.o. Brčko na iznos od 14.188,25 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu odluke Uprave Preduzeća broj: 31859/18 od 02.11.2018.godine. Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 17.000,00 KM

Obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih nabavki pod brojem 1276-7-1-835-3-492/18 od 12.11.2018. godine.

Zahtjevi za preuzimanje tenderske dokumentacije sa portala javnih nabavki BiH su dostavljeni kako slijedi:

- „VVALTER" d.o.o. Banja Luka, broj: 32797/18. od 13.11.2018. godine,

- ,,DMN UNION" d.o.o. Beograd, broj: 32797/18. od 13.11.2018. godine,

- „GRAND-IMPORT" d.o.o. Loznica, broj: 32797/18. od 13.11.2018. godine i

- ,,FERHEM"d.o.o. Lukavac, broj: 32797/18. od 13.11.2018. godine.

 

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 33752/18 od 26.11.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj:35005/18 od 07.12.2018. godine

Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 35006/18 od 07.12.2018. godine u postupku javne nabavke „Nabavka rezervnih dijelova za pumpe" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda interni broj: 65/18

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude i o tome sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 28.11.2018. godine do IO00 časova) zaprimljene su dvije ponude ponuđača:

Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema

Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV-a

Neblagovremeno primljene ponude

3.

„KBA SERVIS" d.o.o. Brčko

33806/18 od 27.11.2018. u 08°°

14.188,25 KM

 

4.

„GRAND-IMPORT" d.o.o. Loznica

33880/18 od 27.11.2018. u 1325

4.514,47 EUR preračunato

po srednjem zvaničnom kursu CB BiH =8.829,54 KM

 

Krajnji rok za prijem ponuda bio je: 28.11.2018. godine do 1O00 časova.

 

Komisija je 28.11.2018. godine izvršila otvaranje prispjelih ponuda i o tome sačinila odgovarajući Zapisnik broj: 33951/18 od 28.11.2018. godine.

 

III-OCJENA PONUDA

Zatvoreni sastanak Komisija za javne nabavke je održala dana 07.12.2018. godine. (Prilog: Zapisnik broj: 35005/18 od 07.12.2018. godine) a na kojem je izvršena analiza pristiglih ponuda.

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINICIJE PONUĐAČA

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI

Ponuđač 1

„KBA SERVIS" d.o.o. Brčko

Ponuđač 2

„GRAND-IMPORT" d.o.o. Loznica

Obrazac za dostavljanje ponude, Aneks 2

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za cijenu ponude, Aneks 3

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za povjerljive informacije, Aneks 4

Dostavljen

Dostavljen

Potpisan i ovjeren Nacrt ugovora, Aneks 5

Dostavljen

Dostavljen

Dokumentacija u skladu sa tačkom 3.2 Tenderskog dokumenta u slučaju nuđenja ekvivalenta

 

Dostavljena nije u skladu sa zahtjevima TD

Ovjerena i popunjena Izjava za član 45. ZJN

Dostavljena

Dostavljena

Aktuelni Izvod iz sudskog registra

Dostavljen

Dostavljen

Ovjerena i popunjena Izjava za član 52. ZJN

Dostavljena

Dostavljena

 

PONUDE KOJE SU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA:

 

1. ..KBA SERVIS" d.o.o. Brčko

 

PONUDE KOJE NISU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA:

 

1. „GRAND-IMPORT" d.o.o. Loznica

Uvidom u ponudu ponuđača „GRAND-IMPORT" d.o.o. Loznica, Komisija konstatuje da je ponuđač zadovoljio minimum kvalifikacionih uslova, ali dostavljena ponuda nije prihvatljiva za Ugovorni organ iz sljedećih razloga: Tačkom 3.2 Tenderskog dokumenta su definisani zahtjevi u slučaju nuđenja ekvivalenta: 3.4 "Napomena:

Obaveza ponuđača je da navede oznaku mehaničke brtve (zaptivača), proizvođača i zemlju porijekla ponuđene robe. Ponuđači mogu ponuditi i ekvivalent istih ili boljih tehničkih karakteristika od traženih. U slučaju nuđenja ekvivalenta ponuđač je obavezan dostaviti tehničku dokumentaciju sa tehničkim karakteristikama ponuđene robe izdatu od strane proizvođača (može u vidu kataloga, ili drugog zvaničnog proizvođačkog dokumenta, na kome je ponuđena roba jasno obilježena) iz kojeg je moguće utvrditi da karakteristike ponuđene robe (materijal izrade i uslovi korišćenja) odgovaraju tehničkim parametrima robe tražene u tenderskom dokumentu. Navedena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji, i prevedena na jedan od službenih jezika u BiH."

Ponuđač „GRAND-IMPORT" d.o.o. Loznica je u obrascu za cijenu ponude (Aneks 3) naveo da nudi ekvivalent za sve stavke osim stavke 6, dok je na stranama 26-33 svoje ponude dostavio tehničku dokumentaciju koja nije u originalu niti u ovjerenoj kopiji i nije prevedena na jedan od službenih jezika u BiH, suprotno zahtjevima tenderske dokumentacije.

 

Uzimajući u obzir da je postupak javne nabavke strogo formalni postupak i da Ugovorni organ propisuje oblik i sadržaj tenderske dokumentacije , te da bi se u potpunosti ispoštovali opiti principi javnih nabavki iz člana 3. Zakona o javnim nabavkama BiH, u skladu sa članom 57. stav(l) Zakona o javnim nabavkama BiH, ponuđači se moraju pridržavati uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije.

Slijedom navedenog ponuda ponuđača „GRAND-IMPORT" d.o.o. Loznica nije prihvatljiva za ugovorni organ.

Tačkom 8.2 tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. Obzirom da je za predmetnu nabavku prihvatljiva ponuda jednog ponuđača, u skladu sa Članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E- aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16) E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

 

IV- PREPORUKA KOMISIJE

Slijedom navedenog, Komisija za javne nabavke, primjenom člana 64., člana 70. Zakona o javnim nabavkama i člana 8. stav 2. tačka c) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke, jednoglasno i bez izdvojenih mišljenja daje Upravi Preduzeća preporuku da donese Odluku o o izboru najbolje ocijenjenog ponuđača, te da se Ugovor o javnoj nabavci u predmetu nabavke: „Nabavka rezervnih dijelova za pumpe" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda interni broj: 65/18 dodijeli ponuđaču ,,KBA SERVIS"d.o.o Brčko čiji je iznos ponude 14.188,25 KM bez PDV-a, kao ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH ,,ERS" MP a.d Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa na adresu ul. Ugljevik bb, 76330 Ugljevik, putem pošte, lično ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se dostavlja u najmanje 3 primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: