Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Mjerni instrumenti

Datum objave: 21.12.2018. 15:47 / Izvor: Akta.ba, 17.12.2018.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-4417/18

Dana, 13.12.2018.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu Zapisnika Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4359/18/18 od 10.12.2018. godine, u postupku javne nabavke robe: mjerni instrumenti, dekan Fakulteta je donio

 

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 Član 1.

 Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-4359/18 od 10.12.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: mjerni instrumenti, dodjeljuje se ponuđaču: Grube d.o.o. Put srpskih branilaca 20. 78000 Banja Luka, ID broj: 4403513020009, ponuda broj: 3-12-2/18 od 03.12.2018. godine, za ponuđenu cijenu od 4.549,20 KM (slovima: četirihiljadepetstotinačetrdesetdevet/20 KM),bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2018. godinu.

 Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 O b r a z l o ž e nj e

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1- 4148/18 0d 30.11.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.565,00 KM

Zahtjev za dostavu ponuda poslat je ponuđaču: Grube d.o.o. Put srpskih branilaca 20. 78000 Banja Luka.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1181/18 od 26.04.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom dekanu dana 10.12.2018. godine broj: 01/1-4359/18, u postupku javne nabavke robe: mjerni instrumenti.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna

-   da je blagovremeno zaprimljena: jedna ponuda

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo

-   da je ponuda kvalificirana.

Komisija za javnu nabavku nakon ocjene pristigle ponude konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača: Grube d.o.o. Put srpskih branilaca 20. 78000 Banja Luka, sa ponuđenom cijenom od 4.549,20 KM bez PDV-a, i predlaže njegov izbor.

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

D E K A N

Prof.dr Mirza Dautbašić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: