Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Goriva za motorna vozila za 2019. godinu

Datum objave: 24.12.2018. 09:15 / Izvor: Akta.ba, 20.12.2018.

Broj: 04-14-802-11/18

Sarajevo; 17.12.2018.godine

 

Temeljem članka 64. stavak 1. točka b i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine," broj: 39/14), u konkurentskom postupku javne nabave goriva za motorna vozila sa primjenom E-aukcije, na Preporuku Komisije za javnu nabavu broj: 04-14-802-10/18 od 17.12.2018.godine, direktor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, donosi :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

I

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavu broj: 04-14-802-10/18 od 17.12.2018. godine, da se ponuditelj "Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo, prvi na konačnoj rang listi ponuditelja, izabere za najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu goriva za motorna vozila.

Ugovor za javnu nabavu goriva za motorna vozila za 2019.godinu, dodjeljuje se ponuditelju "Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 04-14-913/18 od 10.12.2018.godine, za ponuđenu cijenu od 10.820,00 KM (bez PDV-a).

II

Prijedlog Ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju „Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo, po proteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji bili obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

III

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor za pravne poslove.

IV

Ova odluka objavit će se na web-stranici Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavku 2. Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj : 04-14-802/18 od 24.10.2018.godine. Javna nabava je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, s primjenom E-aukcije. Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 12.800, 00 KM. Obavijest o nabavi broj: 950-7-1-32-3-7/18 objavljena je dana 21.11.2018. godine na Portalu javnih nabava. Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije u sistemu E-nabave, upućen je aktom broj: 04-14-802-4/18 od 22.11.2018.godine na adrese slijedećih gospodarskih društava: Holdina d.o.o Sarajevo, Energopetro! d.d. Sarajevo, Hifa Petroi d.o.o. Sarajevo, Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo, Hifa Group Tešanj i Gazprom G Petrol d.o.o. Sarajevo.

Komisija za javnu nabavu imenovana Rješenjem broj: 04-34-808/18 od 25.10.2018.godine, dostavila je direktoru Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, dana 19.12.2018.godine Izvještaj o radu broj: 04-14-802-12/18 od 17.12.2018.godine, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 04-14-802-9/18 od 17.12.2018.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 04-14-80210/18 od 17.12.2018.godine.

U postupku po Izvještaju o radu broj: 04-14-802-12/18 od 17.12.2018.godine, utvrđeno je, da je Komisija za javnu nabavu pravovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-    daje ukupan broj pristiglih ponuda tri (3).

-    da su pravovremeno zaprimljene sve ponude.

-    da su ponude ponuditelja Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo , Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo i Energopetrol d.d. Sarajevo, prihvatljive.

Komisija za javnu nabavu izvršila je ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, te utvrdila da sva tri ponuditelja ispunjavaju kvalifikacione uvjete, te sačinila rang listu prihvatljivih ponuda koje se mogu unijeti u sustav E-nabave kako bi se proveo postupak E-aukcije.

Nakon uspješno okončane E-aukcije, Komisija za javnu nabavu ponovo je zasjedala dana 17.12.2018.godine u 12,00 sati i razmatrala Izvještaj o toku i završetku E-aukcije održane 17.12.2018.godine (ponedeljak) sa početkom u 10:00 sati. Na osnovu izvještaja o toku i završetku E-aukcije Komisija je konstatovala da je E-aukcija trajala od 10:00 sati do 10:46 sati i da je konačna rang lista ponuditelja koji su učestvovali u E-aukciji je slijedeća :

1.    Petrol BH Oil Company d.o.o.Sarajevo, konačna cijena bez PDV-a iznosi 10820,00*

2.    Hifa Petrol d.o.o.Sarajevo konačna cijena bez PDV-a iznosi 10832,10*

3.    Energopetrol d.d. Sarajevo konačna cijena bez PDV-a iznosi 11781,00*

Budući da je kriterij za dodjelu Ugovora najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude i da je Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo prvorangirani ponuditelj uspješno okončane E-aukcije, Komisija za javnu nabavu predložila je Ugovornom organu da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Petrol BH Oil Company d.o.o.Sarajevo.U postupku ocjene provedenog postupka, rukovoditelj Ugovornog organa, nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavu. Nadalje, u postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja data sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim aktima i Tenderskoj dokumentaciji.

Sukladno naprijed narečenom, a primjenom članka 64. stavka 1. točke b) Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba,najkasnije u roku od pet dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: