Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poslovni darovi - koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali

Datum objave: 24.12.2018. 10:26 / Izvor: Akta.ba, 24.12.2018.

Broj: I-9462/18

Mostar, 20.12.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 25., 70. i 71. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH" br. 39/14), članka 61. Statuta JP ,,EP HZ HB" d.d. Mostar (Prečišćeni tekst), broj: SD-8/16 od 29.06. 2016.godine, Pravilnika o javnim nabavama broj: 1-546/18 od 30.01.2018. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br. V-3-3561/18 od 19.12.2018.godine, Uprava Ugovornog tijela donijela je

ODLUKU

o okončanju postupka i dodjeli ugovora u predmetu nabave:

„Poslovni darovi - koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijal"

Članak 1.

U okončanom otvorenom postupku javne nabave roba u predmetu: Poslovni darovi - koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijal, po obavijesti br. 799-1-1-1632-3-552/18, izabrana je ponuda ponuditelja:

Antonio Commerce d.o.o. Mostar, po cijeni od 39.560,00 KM bez PDV-a.

Članak 2.

Zadužuje se Sektor za nabave da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuditeljima, obavijesti ih o rezultatima postupka predmeta javne nabave, te odluku objavi na web stranici Društva.

OBRAZLOŽENJE

U predmetnom postupku javne nabavke, objavljenom u Službenom Glasniku BiH br. 84/18 od 30.11.2018.godine, do krajnjeg roka utvrđenog za dostavu ponuda, tj. do 18.12.2018.god., do 12:30h ponudu su dostavili sljedeći ponuditelji:

Naziv ponuditelja

Sjedište

Ponuđena cijena bez PDV-a

Popust

Antonio Commerce d.o.o.

Mostar

39.560,00 KM

0%

 

 

Povjerenstvo za javne nabave Ugovornog tijela izvršilo je otvaranje ponude, pregled i ocjenu pristigle ponude, te je na osnovu kriterija utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji utvrdilo da je ponuda ponuditelja Antonio Commerce d.o.o. Mostar prihvatljiva.

Na osnovu ocjene ponude, Povjerenstvo za javne nabave Ugovornog tijela ocijenilo je da je ponuda ponuditelja Antonio Commerce d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude od 39.560,00 KM u cijelosti zadovoljila uvjete postavljene tenderskom dokumentacijom „Poslovni darovi - koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijal", br. 1-8276/18-72 a sve u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda br. V-3-3561/18 od 19.12.2018. godine koji čini sastavni dio ove Odluke. Planirana e aukcija sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, Član 3. tč.3 nije održana.

S obzirom na navedeno odlučeno je kao u izrijeci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar, Mile Budaka 106a, Mostar, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: