Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Softveri za potrebe UIO

Datum objave: 24.12.2018. 10:30 / Izvor: Akta.ba, 26.11.2018.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje

 

Broj: 01-16-12-1950- 9/18

Banja Luka, 22.11. 2018. godine

 

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", broj: 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), člana 25. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH" broj: 89/05) člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. Stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), Direktor Uprave za indirektno oporezivanje, d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku i isporuku softvera za

potrebe UIO

I

Najpovoljnijom ponudom u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku i isporuku softvera za potrebe UIO, ocjenjuje se ponuda ponuđača ,,DIGITARIJA"d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 14c, čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 4.945,00 KM, odnosno 5.785,65 KM sa obračunatim PDV-om.

II

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem zaključiti ugovor kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze.

 

Obrazloženje

Odlukom direktora broj: 01-16-12-1950/18 od 15.10.2018. godine, odobreno je provođenje otvorenog postupka za prikupljanje ponuda za nabavku i isporuku softvera za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje.

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 10.256,41 KM bez PDV-a, a sredstva za javnu nabavku su osigurana u Budžetu/Finansijskom planu Ugovornog organa na poziciji 821514.

Slijedom navedene Odluke, dana 25.10.2018. godine, izvršeno je objavljivanje Obavještenja o nabavci broj: 743-1-1-121-3-123/18, na Portalu javnih nabavki.

Zajedno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki izvršeno je i objavljivanje Sažetka u Službenom glasniku broj 77/18, kao i na Web stranici UIO.

Dana 12.11.2018. godine u 12.15h, u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Banja Luka, Ulica Bana Lazarevića bb, Komisija je pristupila javnom otvaranju blagovremeno pristiglih ponuda.

Na osnovu Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, utvrđeno je da je Tendersku dokumentaciju za dostavljanje ponuda za nabavku i isporuku softvera za potrebe UIO, broj: 01-16-12-1950-1/18 od 24.10.2018. godine, preuzelo 25 ponuđača.

U Zapisniku o otvaranju ponuda broj: 02-16-12-1950-6/18 od 12.11.2018.godine, Komisijaje konstatovala da je blagovremeno dostavljena jedna ponuda, te da je ponuđač u svojoj ponudi iskazao cijenu kako slijedi:

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude

"DIGITARIJA" d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 14c

4.945,00 KM bez PDV-a,

5.785,65 KM sa PDV-om

 

Po okončanju javnog otvaranja ponuda, Komisija je na zatvorenoj sjednici pristupila postupku preispitivanja dostavljene ponude u smislu kvalifikovanosti i prihvatljivosti iste, shodno Tenderskoj dokumentaciji za dostavljanje ponuda, te je nakon izvršenog uvida, utvrdila sljedeće:

- Ponuda ponuđača "DIGITARIJA" d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 14c, ispunjava sve zahtjeve Ugovornog organa definisane Tenderskom dokumentacijom, te je ista ocijenjena kao formalno-pravno i tehnički prihvatljiva.

O svemu utvrđenom Komisija je sačinila zapisnik, broj: 02-16-12-1950-8/18 od 19.11.2018. godine.

Navedenim zapisnikom Komisija je dala preporuku Direktoru da se predmetni postupak javne nabavke okonča dodjelom ugovora ponuđaču: "DIGITARIJA" d.o.o. Sarajevo, čija ukupna cijena ponude za navedenu uslugu iznosi 4.945,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.785,65 KM sa PDV-om.

Izabrani ponuđač "DIGITARIJA" d.o.o. Sarajevo, dužan je u roku od pet (5) dana od dana prijema Odluke o izboru dostaviti dokaze iz tačke 7.1.3. Tenderske dokumentacije (Uvjerenja kojima se potvrđuje vjerodostojnost izjave o ispunjavanju uslova iz člana 45. ZJN - original ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude).

Prihvatajući prijedlog Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Ponuđač koji smatra da je ugovorni organ u toku postupka izvršio povrede odredbi Zakona o javnim nabavkama, ima pravo uložiti žalbu.

Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem Uprave za indirektno oporezivanje, Ulica Bana Lazarevića bb, Banja Luka, u pisanoj formi u tri primjerka, u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

Shodno članu 108. Zakona o javnim nabavkama, žalilac je obavezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka.

Uplata naknade vrši se u skladu sa Instrukcijom o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 86/14).

 

DIREKTOR

dr. Miro Džakula

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: